Anke over avvisning av søksmål med krav om anerkjennelse av ekteskap inngått i utlandet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 22.08.2012, HR-2012-01647-U, (sak nr. 2012/1126), sivil sak, anke over kjennelse

A og B (advokat Sigrid Hovland Ytterstad) mot staten v/Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (advokat Fanny Elisabeth Platou Amble)

Dommere: Skoghøy, Tønder, Kallerud

Les avgjørelsen i sin helhet