Anke over kjennelse om fordeling av kjøpesum etter tvangssalg av fast eiendom

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 03.08.2012, HR-2012-01558-U, (sak nr. 2012/1222), sivil sak, anke over kjennelse

Nordre Land Kommune (advokat Guttorm Jakobsen) mot Nordea Bank Norge ASA (advokat Lars Espevik)

Dommere: Matningsdal, Noer, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet