Anke over lagmannsrettens beslutning om ikke å tillate anke fremmet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennels 15.03.2012, HR-2012-00565-U, (sak nr. 2012/326), sivil sak, anke over beslutning

Tvisteloven § 29-13 første ledd

A (advokat Tore André Amble) mot B (advokat Synne Catrin Øren)

Dommere: Matningsdal, Noer, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet