Anke over lagmannsrettens sakskostnadsavgjørelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 13.02.2012, HR-2012-00317-U, (sak nr. 2012/41), sivil sak, anke over kjennelse

A og B (advokat Anders L. Navjord) mot C (advokat Kjell M. Øymo)

Dommere: Gjølstad, Matheson, Normann

Les avgjørelsen i sin helhet