Lagmannsrettens sakskostnadsavgjørelse i arbeidsrettssak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 18.07.2012, HR-2012-01480-U, (sak nr. 2012/1078), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Morten Cruys Magnus Sagen) mot B AS (advokat Birgitte Rødsæther)

Dommere: Bårdsen, Falkanger, Normann

Les avgjørelsen i sin helhet