Særskilt anke over sakskostnadsavgjørelse i en lagmannsrettsdom

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 04.05.2012, HR-2012-00960-U, (sak nr. 2012/531), sivil sak, anke over dom

Protector Forsikring ASA (advokat Claus Listerud) mot A (advokat Erik Mjell)

Dommere: Tjomsland, Øie, Webster

Les avgjørelsen i sin helhet