Spørsmål om avvisning av anke på grunn av oversittelse av ankefrist

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 25.01.2012, HR-2012-00194-U, (sak nr. 2011/2119), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Bjarne P. Skutvik) mot B, C, D, E, F og G (advokat Leif Inge Håland)

Dommere: Schei, Falkanger, Kallerud

Les avgjørelsen i sin helhet