Spørsmål om oppfriskning for fristoversittelser

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 22.05.2012, HR-2012-01093-U, (sak nr. 2011/1881), sivil sak, anke over kjennelse

A mot B (advokat Arne Heiestad)

Dommere: Tjomsland, Bårdsen, Webster

Les avgjørelsen i sin helhet