Avdeling - Sivile saker

Krav om fast ansettelse etter reglene om innleie av arbeidskraft

Høyesteretts dom, 20.12.2013, HR-2013-02663-A, (sak nr. 2013/717), sivil sak, anke over dom Statoil ASA (advokat Lars Holo) mot A (advokat Edvard Bakke)

Les mer

Gyldigheten av ligningen for 2006 - spørsmålet om selskapets årsregnskap for 2005 på to nærmere angitte punkter er gjort opp i samsvar med regnskapsloven

Høyesteretts dom 19.12.3013, HR-2013-02637-A, (sak nr. 2013/787), sivil sak, anke over dom Staten v/Oljeskattekontoret (Regjeringsadvokaten v/advokat Sture Nilsson) mot ConocoPhillips Skandinavia AS (advokat Christian Bruusgaard)

Les mer

Gyldigheten av ligningen for 2006 - spørsmålet om selskapets årsregnskap for 2005 på to nærmere angitte punkter er gjort opp i samsvar med regnskapsloven

Høyesteretts dom 19.12.3013, HR-2013-02637-A, (sak nr. 2013/787), sivil sak, anke over dom Staten v/Oljeskattekontoret (Regjeringsadvokaten v/advokat Sture Nilsson) mot ConocoPhillips Skandinavia AS (advokat Christian Bruusgaard)

Les mer

Krav om erstatning for psykisk skade fra en mor som fødte et barn med Downs syndrom

Høyesteretts dom, 19.12.2013, HR-2013-02640-A, (sak nr. 2013/1187), sivil sak, anke over dom Staten v/Pasientskadenemnda (advokat Bente Tautra) mot A (advokat Ann-Iren Vestli)

Les mer

Foreldelse av krav på tilbakeføring av ulovlig statsstøtte

Høyesteretts dom, 17.12.2013, HR-2013-02623-A, (sak nr. 2013/1112), sivil sak, anke over dom Hydro Aluminium AS og Sør-Norge Aluminium AS (advokat Frode Elgesem) mot staten v/Finansdepartementet (advokat Ketil Bøe Moen)

Les mer

Gyldigheten av Trygderettens kjennelse i sak om godkjenning som yrkesskade

Høyesteretts dom, 12.12.2013, HR-2013-02590-A, (sak nr. 2013/616), sivil sak, anke over dom Staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet (advokat Anne Hesjedal Sending) mot A (advokat Anne-Gry Rønning-Aaby)

Les mer

Krav om naturalutlegg på ektefelleskifte

Høyesteretts dom, 12.12.2013, HR-2013-02582-A, (sak nr. 2013/938), sivil sak, anke over dom I. A (advokat Rolf Knudsen) mot B (advokat Bjørn Eirik Ingebrigtsen) II. B (advokat Bjørn Eirik Ingebrigtsen) mot A (advokat Rolf Knudsen)

Les mer

Spørsmål om en ektefelle hadde "særlige grunner" til å få overta partenes tidligere felles bolig på skifte

Høyesteretts dom, 12.12.2013, HR-2013-02581-A, (sak nr. 2013/422), sivil sak, anke over dom A (advokat Bjørn Trygve Nilsen) mot B (advokat Håvard Wiig Andersen)

Les mer

Rekkevidde av garantierklæring og hvem som er ansvarlig for å dekke kostnader til reparasjon av parallellimporterte TV-apparater

Høyesteretts dom, 11.12.2013, HR-2013-02576-A, (sak nr. 2013/514), sivil sak, anke over dom Samsung Electronics Nordic AB (advokat Hans R. Borge) mot Addex Distribution AS (advokat Arnt Olaf Stillerud)

Les mer

Spørsmål om pantsettelse var ugyldig etter aksjeloven § 8-10, jf. § 8-11

Høyesteretts dom, 05.12.2013, HR-2013-02531-A, (sak nr. 2013/544), sivil sak, anke over dom Handelsbanken (advokat Dag Steinfeld) mot Kjelstraumen Brygge Gjestehuset AS, dets konkursbo (advokat Henrik Garmann)

Les mer

Stadfestelse av tvungen gjeldsordning

Høyesteretts kjennelse,  04.12.2013, HR-2013-02519-A, (sak nr. 2013/479), sivil sak, anke over kjennelse Lindorff Capital AS (advokat Kjell-Rune Birkelund) mot A (advokat Bendik Falch-Koslung)

Les mer

Spørsmål om ein lagdommar som er leiar av Klagenemnda for petroleumsskatt, er inhabil

Høgsteretts dom, 04.12.2013, HR-2013-02518-A, (sak nr. 2013/412), sivil sak, anke over dom Kistefos Venture Capital AS (advokat Anders Ryssdal) mot staten v/Skatt øst (advokat Ole Kristian Rigland)

Les mer

Foreldelse av vederlagskrav etter at de kårberettigede medvirket til bygging av ny kårbolig

Høyesteretts dom, 03.12.2013, HR-2013-02503-A, (sak nr. 2013/707), sivil sak, anke over dom Lars Rise (advokat Inge Erlend Grøndalen) mot Aud Helene Hoel (advokat Kjell Sagen Berg)

Les mer

Midlertidig forføyning med krav om overlevering og overskjøting av fast eiendom

Høyesteretts dom, 21.11.2013, HR-2013-02442-A, (sak nr. 2013/1569), sivil sak, anke over kjennelse Jan Egil Brattgjerd og Ngoc Nguyen Pham (advokat Pål Grønnæss) mot Kairon Wongraven (advokat Ole E. Tokvam)

Les mer

Fordeling av utgifter til drift og vedlikehald av heisane i eit bustadsameige

Høgsteretts dom, 14.11.2013, HR-2013-02409-A, (sak nr. 2013/596), sivil sak, anke over dom Johan H. Martens mfl. (advokat Fred Arne Gade) mot Sameiet Gregers Grams vei (advokat Jan-Erik Nielsen)

Les mer

Gyldigheten av Toll- og avgiftsdirektoratets vedtak om pålegg om å betale avgift på utslipp av NOx fra flyttbare rigger

Høyesteretts dom, 13.11.2013, HR-2013-02397-A, (sak nr. 2013/192), sivil sak, anke over dom Staten v/Finansdepartementet (advokat Karl Otto Thorheim) mot Statoil ASA og Statoil Petroleum AS (advokat Frode A. Innjord)

Les mer

Overtakelse av odelseiendom på skifte på grunnlag av åsetesrett

Høyesteretts dom, 12.11.2013, HR-2013-02391-A, (sak nr. 2013/226), sivil sak, anke over dom A (advokat Hilde Sannes Holløkken) mot B (advokat Ole Søby)

Les mer

Tvist i entrepriseforhold

Høyesteretts dom, 12.11.2013, HR-2013-02382-A, (sak nr. 2013/376), sivil sak, anke over dom I. Brødrene Kiil AS (advokat Are Hunskaar) mot Narvik kommune (advokat Hans Augun Parmann) II. Narvik kommune (advokat Hans Augun Parmann) mot Brødrene Kiil AS (advokat Are Hunskaar)

Les mer

Erstatningsoppgjer ved delt byggherrestyrt entreprise

Høgsteretts dom, 07.11.2013, HR-2013-02344-A, (sak nr. 2013/535), sivil sak, anke over dom Raad AS (advokat Nora Lund Lefdal) mot Sykehuset Innlandet HF (advokat Peter Simonsen)

Les mer

Ligning av utenlandsk eier av skip

Høyesteretts dom 6.11.2013, HR-2013-02332-A, (sak nr. 2013/275), sivil sak, anke over dom, Staten v/Sentralskattekontoret for utenlandssaker (Regjeringsadvokaten v/advokat Sture Nilsson) mot Teekay Nordic Holdings Inc. (advokat Finn Backer-Grøndahl)

Les mer

Spørsmål om ei stadfesting av finansiering ein bank hadde gitt, inneheldt garanti for oppgjer av kjøpesummen

Høgsteretts dom, 31.10.2013, HR-2013-02284-A, (sak nr. 2013/347), sivil sak, anke over dom Normannsgate 4 AS (advokat Per Christian Grant-Carlsen) mot Grünerløkka Eiendomsmegling AS og Gjensidige Forsikring ASA (advokat Jardar Aas)

Les mer

Spørsmål om en lege i spesialisering, ansatt i midlertidig stilling, hadde krav på fast ansettelse

Høyesteretts dom, 29.10.2013, HR-2013-02247-A, (sak nr. 2013/311), sivil sak, anke over dom A (advokat Tron Dalheim) og Den norske legeforening (partshjelper) (advokat Frode Solberg) mot Oslo universitetssykehus HF (advokat Tarjei Thorkildsen)

Les mer

Spørsmål om tidsubegrensete strukturkvoter er i strid med tilbakevirkn.forbud i Grunnloven § 97

Høyesteretts dom, 23.10.2013, HR-2013-02200-P, (sak nr. 2012/1548), sivil sak, anke over dom Staten v/Fiskeri- og kystdepartementet (advokat Ida Hjort Kraby) mot Volstad AS (advokat Stein Owe)

Les mer

Spørsmål om far skal ha rett til samvær med ei fem år gamal dotter

Høgsteretts dom, 23.10.2013, HR-2013-02214-A, (sak nr. 2013/835), sivil sak, anke over dom A (advokat Arild Humlen) mot B (advokat Gro Hamre)

Les mer

Gyldigheita av ein avtale mellom ein kommune og eit burettslag om maksimalpris ved sal av andelar i burettslaget

Høgsteretts dom 22.10.2013, HR-2013-02197-A, (sak nr. 2013/615), sivil sak, anke over dom Ungbo I Borettslag (advokat Olav Martin Jentoft jr.) mot Bodø kommune (kommuneadvokaten Mona Negård)

Les mer

Tolking av overgangsføresegna i yrkesskadeforsikringslova § 21

Høgsteretts dom, 21.10.2013, HR-2013-02188-A, (sak nr. 2013/221), sivil sak, anke over dom Yrkesskadeforsikringsforeningen (advokat Ståle Haugsvær) mot A (advokat Kjell Inge Ambjørndalen)

Les mer

Tolkning av overgangsbestemmelsen i yrkesskadeforsikringsloven § 21

Høyesteretts dom, 21.10.2013, HR-2013-02187-A, (sak nr. 2013/171), sivil sak, anke over dom A (advokat Sigrun Sagedahl) mot Yrkesskadeforsikringsforeningen (advokat Jørgen Brendryen)

Les mer

Forståelsen og anvendelsen av reklamasjonsregelen i forsikringsavtaleloven § 4-14 første ledd

Høyesteretts dom, 08.10.2013, HR-2013-02105-A, (sak nr. 2013/189), sivil sak, anke over dom If Skadeforsikring NUF (advokat Truls Nygård) mot A (advokat Per Krokan)

Les mer

Spørsmål om skadene etter et verksteds mangelfulle arbeid dekkes av ansvarsforsikring

Høyesteretts dom, 07.10.2013, HR-2013-02094-A, (sak nr. 2013/348), sivil sak, anke over dom KLP Skadeforsikring AS og Isbrytertjenesten i Malangen (advokat Grithjof Herlofsen) mot If Skadeforsikring NUF (advokat Torgeir Juliussen Finne)

Les mer

Gyldigheten av vedtak i klagesak som opprettholdt avslag på søknad om tillatelse til å drive havbruk

Høyesteretts dom, 18.09.2013, HR-2013-01976-A, (sak nr. 2013/35), sivil sak, anke over dom Norsk Havbrukssenter AS (advokat Morten Kokkim) mot staten v/Fiskeri- og kystdepartementet (advokat Marius Emberland)

Les mer

Spørsmål om ein attlevande ektefelle har sete i uskifte

Høgsteretts dom 17.09.2013, HR-2013-01969-A, (sak nr. 2013/402), sivil sak, anke over dom A (advokat Brynjar Østgård) mot B mfl. (advokat Marcus Amdahl)

Les mer

Lagmannsrettens saksbehandling i sak om beite-, jakt- og fiskerettigheter i fjelleiendommer i Rendalen

Høyesteretts dom, 12.09.2013, HR-2013-01938-A, (sak nr. 2013/48), sivil sak, anke over dom, skriftlig sak I. Per Jørgen Røgeberg mfl. (advokat Tor N. Rekve) mot Ingrid Bjørånesset Åsheim mfl. (advokat Ola Brekken) II. Anne Marie L. Haarseth mfl. (advokat Steinar Mageli) mot Ingrid Bjørånesset Åsheim mfl. (advokat Ola Brekken) 

Les mer

Prinsippa for fastsetjing av innløysingssum ved innløysing av frambortfesta bustadtomter

Høgsteretts dom, 09.09.2013, HR-2013-01891-A, (sak nr. 2012/2101), sivil sak, anke over dom Opplysningsvesenets fond (advokat Erik Gjævenes) mot Laila Firing Andersen med flere (advokat Torstein Burkeland)

Les mer

Spørsmål om arbeid er utført som ledd i ein entreprise, eller om det er tale om innleige av arbeidskraft

Høgsteretts dom 28.06.2013, HR-2013-01391-A, (sak nr. 2013/4), sivil sak, anke over dom A (advokat Eyvind Mossige) mot Statoil ASA (advokat Kurt Weltzien)

Les mer

Spørsmål om utvisningsvedtak

Høgsteretts dom 26.06.2013, HR-2013-01358-A, (sak nr. 2013/145), sivil sak, anke over dom Staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Marius Stub) mot A (advokat Jan M. Birkeland)

Les mer

Gyldigheten av Skattedirektoratets vedtak om å nekte innsyn i dokument under saksforberedelse

Høyesteretts dom, 21.06.2013, HR-2013-01318-A, (sak nr. 2012/1740), sivil sak, anke over dom Staten v/Skattedirektoratet (advokat Nils Sture Nilsson) mot Arcade Drilling AS (advokat Hanne Skaarberg Holen)

Les mer

Gyldigheita av eit likningsvedtak

Høgsteretts dom, 19.06.2013, HR-2013-01303-A, (sak nr. 2012/2009), sivil sak, anke over dom A.L. Industrier AS (advokat Harald Willumsen) mot staten v/Skatt øst (advokat Morten Goller)

Les mer

Spørsmål om det etter reklamasjon på mislykket utbedring av rustskade på bil løper ny absolutt reklamasjonsfrist mm.

Høyesteretts dom, 13.06.2013, HR-2013-01261-A, (sak nr. 2012/2190), sivil sak, anke over dom Star Autoco Lørenskog AS (advokat Stephan L. Jervell) mot Bror Terje Steiner (advokat Jens Christian Riege)

Les mer

Kravet til søksmålskompetanse i sak om gyldigheten av vedtak om etterberegning av merverdiavgift

Høyesteretts kjennelse, 12.06.2013, HR-2013-01252-A, (sak nr. 2012/2087), sivil sak, anke over kjennelse Staten v/Skatt øst (advokat Karl Otto Thorheim) mot Telenor Eiendom Holding AS (advokat Cecilie Aasprong Dyrnes)

Les mer

Spørsmålet om typehuset Ambassadør er et åndsverk

Høyesteretts dom 04.06.2013, HR-2013-01187-A, (sak nr. 2013/138), sivil sak, anke over dom Norske Hus Boligsystem AS (advokat Thomas Rieber-Mohn) mot Hovin Bygg AS (advokat Bjørn Hovstad)

Les mer

Spørsmål om stebarn av ein drepen person

Høgsteretts dom, 31.05.2013, HR-2013-01144-A, (sak nr. 2013/72), sivil sak, anke over dom A (advokat Randulf Schumann Hansen)  mot B (advokat Arve Opdahl)

Les mer

Grensegang for landskapsvernområde med grunnlag i jordskiftelova § 88 første ledd første punktum

Høgsteretts dom, 31.05.2013, HR-2013-01145-A, (sak nr. 2012/1907), sivil sak, anke over dom Anke I: Staten v/Miljøverndepartementet (advokat Arne-Martin H. Sørli) mot Edvin Eriksen mfl (advokat John Egil Bergem), Odd Erik Myren mfl. (advokat John Egil Bergem), Trygve Herrem, Alf Erik Lånke, Per Gunnar Myrslo Anke II: Håvard Reitås (advokat John Egil Bergem) mot staten v/Miljøverndepartementet (advokat Arne-Martin H. Sørli) Anke III: Staten v/Miljøverndepartementet (advokat Arne-Martin H. Sørli) mot Håvard Reitås (advokat John Egil Bergem)  

Les mer

Spørsmål om tidligere erstatningsoppgjør stenger for krav om erstatning for lidt og fremtidig inntektstap

Høyesteretts dom, 28.05.2013, HR-2013-01120-A, (sak nr. 2012/1803), sivil sak, anke over dom A (advokat Einar I. Lohne) mot If Skadeforsikring NUF (advokat Gjermund Ihler)

Les mer

Regulering av festeavgift

Høyesteretts dom, 22.05.2013, HR-2013-01073-A, (sak nr. 2012/1732), sivil sak, anke over dom Anita Jansen mfl. (advokat Bjørn Trygve Nilsen) mot Henning Frisch mfl. (advokat Tallag Andersen)

Les mer

Spørsmål om dødsfall etter cellegiftkur var utslag av ein risiko pasienten måtte akseptere

Høgsteretts dom, 08.05.2013, HR-2013-00986-A, (sak nr. 2012/2142), sivil sak, anke over dom Staten v/Pasientskadenemnda (advokat Bente Tautra) mot A, B, C og D (advokat Christian Thrane Asserson)

Les mer

Krav fra ambulansesjåfør mot arbeidsgivers forsikringsselskap om fastsettelsesdom for ansvar for yrkesskade

Høyesteretts dom, 08.05.2013, HR-2013-00985-A, (sak nr. 2012/1840), sivil sak, anke over dom Gjensidige ForsikringQASA (advokat Bård Iversen) mot A (advokat Øyvind Vidhammer)

Les mer

Prinsippene for fastsettelse av erstatning ved ekspropriasjon av fallrettigheter

Høyesteretts dom, 03.05.2013, HR-2013-00943-A, (sak nr. 2012/1783), sivil sak, anke over overskjønn Torgeir Bjørnarå mfl. (advokat Øyvind Kraft) mot Otra Kraft DA mfl. (advokat Dag Arne Ruud)

Les mer

Statens mulige ansvar for mangelfull beskyttelse

Høyesteretts dom, 25.04.2013, HR-2013-00881-A, (sak nr. 2012/1900), sivil sak, anke over dom Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (advokat Fanny Platou Amble) mot NN (advokat John Christian Elden)

Les mer

Innhenting av DNA-bevis fra en avdød person til bruk i farskapssak når biologisk meteriale er lagret i biobank

Høyesteretts kjennelse 24.04.2013, HR-2013-00868-A, (sak nr. 2012/1511), sivil sak, anke over kjennelse As uskiftebo v/B (advokat Sven Ivar Sanstøl) mot C og D (advokat Ole Martin Paulsen)

Les mer

Saken gjaldt om gyldig etablert utleggspant kunne omstøtes etter dekningsloven med grunnlag i utenlandsk insolvensbehandling

Høyesteretts kjennelse 22.04.2013, HR-2013-00853-A, (sak nr. 2012/1771), sivil sak, anke over kjennelse Factorias Vulcano S.A. (advokat Bjarte Grønlien) mot Arrow Seismic Invest II Limited (advokat Sig Gunleiksrud)

Les mer

Spørsmål om bortfeste av tomt til bustadblokk med utleigeleilegheiter er omfatta av "tomt til bustadhus"

Høgsteretts dom, 17.04.2013, HR-2013-00809-A, (sak nr. 2012/1596), sivil sak, anke over dom Kristiania Hjemmelselskap AS (advokat Mathias Tveten) mot AS Bærums-Hus (advokat Tallag Andersen)

Les mer

Gyldigheten av vedtak i Utlendingsnemnda om utvisning og avslag på søknad om oppholdstillatelse

Høyesteretts dom, 03.04.2013, HR-2013-00704-A, (sak nr. 2012/886), sivil sak, anke over dom A, B, C, D og E (advokat Halvard Helle) mot staten v/Utlendingsnemnda (advokat Ida Thue)

Les mer

Saken gjaldt den ligningsmessige behandling av inntekter og utgifter i et selskap i perioden 2002-2005

Høyesteretts dom, 22.03.2013, HR-2013-00651-A, (sak nr. 2012/1414), sivil sak, anke over dom Tronviken ANS (advokat Christian Wahl) mot staten v/Skatt øst (advokat Einar Gitlestad)

Les mer

Gyldigheten av avtaler om kjøp av såkalte strukturerte spareprodukter

Høyesteretts dom, 22.03.2013, HR-2013-00642-S, (sak nr. 2011/1938), sivil sak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot DNB Bank ASA (advokat Anders Ryssdal)

Les mer

Spørsmål om habilitet for tingrettsdommar i sak om endring av samværsomfang etter offentleg omsorgsovertaking for eit tvillingpar

Høgsteretts dom, 22.03.2013, HR-2013-00649-A, (sak nr. 2012/1989), sivil sak, anke over dom X kommune (advokat Øyvind Renslo) mot A, B (advokat John Christian Elden)

Les mer

Spørsmål om en privat avtalepart i en kontrakt om plassering av barn i et statlig beredskapshjem skal anses som oppdragstaker eller som arbeidstaker

Høyesteretts dom, 20.03.2013, HR-2013-00628-A, (sak nr. 2012/1492), sivil sak, anke over dom A (advokat Gjermund Pekeberg) mot staten v/Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (advokat Elisabeth Stenwig)

Les mer

Spørsmål om en avlaster i en familie med særlig tyngende omsorgsarbeid var å anse som arbeidstaker i kommunen

Høyesteretts dom, 20.03.2013, HR-2013-00630-A, (sak nr. 2013/144), sivil sak, anke over dom X kommune (kommuneadvokat Hanne Harlem) mot A (advokat Jan Fougner)

Les mer

Spørsmål om styret i Stangeskovene AS hadde saklig grunn til å nekte aksjeerverv

Høyesteretts dom, 05.03.2013, HR-2013-00508-A, (sak nr. 2012/1072), sivil sak, anke over dom Stangeskovene AS (advokat Gudmund Knudsen) mot Christen Sveaas (advokat Anders Ryssdal)

Les mer

Gyldigheita av føresegner i forskrift om delvis allmenngjøring av Verkstedsoverenskomsten for skips- og verftsindustrien

Høgsteretts dom, 05.03.2013, HR-2013-00496-A, (sak nr. 2012/1447), sivil sak, anke over dom STX OSV AS, STX Norway Florø AS, Kleven Verft AS, Myklebust Verft AS, Bergen Group Shipbuilding AS, Ulstein Verft AS, Havyard Ship Technology AS, Aibel AS (advokat Ingvald Falch) mot staten v/Tariffnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Pål Wennerås)

Les mer

Krav om kompensasjon for merverdiavgift etter lov 12.12.2003 nr. 108

Høyesteretts dom, 05.02.2013, HR-2013-00280-A, (sak nr. 2012/1239), sivil sak, anke over dom Torneby Sameie v/sameierne (advokat Torbjørn Saggau Holm) mot staten v/Skattedirektoratet (advokat Anne Cathrine Haug-Hustad)

Les mer

Arbeidstakers krav mot arbeidsgiver om oppreisningserstatning etter personopplysningsloven § 49

Høyesteretts dom, 31.01.2013, HR-2013-00234-A, (sak nr. 2012/1334), sivil sak, anke over dom A (advokat Børge Benum) mot Avfallsservice AS (advokat Anne Marie Due)

Les mer

Spørsmål om staten kan kreve erstattet kostnader til arkeologisk utgraving av en automatisk fredet fangstgrop

Høyesteretts dom, 31.01.2013, HR-2013-00233-A, (sak nr. 2012/1562), sivil sak, anke over dom Staten v/Universitetet i Oslo (advokat Adele Matheson Mestad) mot Jan Petter Torgersrud (advokat Odd Walther Moi)

Les mer

Utvida ("kopla") tilbakehaldsrett for speditør etter Nordisk speditørforbunds alminnelige bestemmelser 2000 (NSAB) § 14

Høgsteretts dom 29.01.2013, HR-2013-00213-A, (sak nr. 2012/785), sivil sak, anke over dom Tyrholm & Farstad AS (advokat Odd Magne Gjerde) mot Normar Fish AS, dets konkursbo (advokat Hans Ingvald Stensholdt)

Les mer

Krav om sletting av festekontrakt - spørsmål om kontrakt om leie av grunn til fritidsbolig er omfattet av tomtefesteloven

Høyesteretts dom, 23.01.2013, HR-2013-00144-A, (sak nr. 2012/942), sivil sak, anke over dom Øyvind Sandvold (advokat Harald O. Sletner) mot Vinstra Elektro AS (advokat Eivind Bjøralt)

Les mer

Tomtefeste - spørsmål om festers utbyggingsrett på festetomt som er bebygd med boligblokker

Høyesteretts dom, 18.01.2013, HR-2013-00103-A, (sak nr. 2012/869), sivil sak, anke over dom Lodalen borettslag (advokat Torbjørn Fjeldstad) mot Øvre Lodalen Boligutvikling AS og USBL Utbygging AS (advokat Christian Stang Våland)

Les mer