Avdeling - Straffesaker

Straffutmåling - ulovlig bæring av skytevåpen

Høyesteretts dom, 18.12.2014, HR-2014-02476-A, (sak nr. 2014/1700), straffesak, anke over dom   Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Førde) mot A (advokat Trygve Staff)

Les mer

Spørsmål om det er en saksbehandlingsfeil at et av vitnene ble avhørt ved fjernavhør

Høyesteretts dom, 18.12.2014, HR-2014-02472-A, (sak nr. 2014/1747), straffesak, anke over dom A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Tor Børge Nordmo)

Les mer

Legemsbeskadigelse med døden til følge - medvirkningsbegrepet

Høyesteretts dom, 27.11.2014, HR-2014-02324-A, (sak nr. 2014/1149), straffesak, anke over dom   I. Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Lasse Qvigstad) mot A (advokat Stine Laier Nybø), B (advokat Helene Elness) II. C, D, E, F (advokat Henning Brath) mot A (advokat Stine Laier Nybø)

Les mer

Straffutmåling i sak om voldtekter

Høyesteretts dom, 27.11.2014, HR-2014-02325-A, (sak nr. 2014/1419), straffesak, anke over dom   I. Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Carl Graff Hartmann) mot A (advokat Johnny Veum) II. A (advokat Johnny Veum) mot Den offentlige påtalemyndighet(statsadvokat Carl Graff Hartmann)

Les mer

Bruk av overskuddsmateriale fra kommunikasjonskontroll som bevis

Høyesteretts dom, 24.11.2014, HR-2014-02288-A, (sak nr. 2014/1435), straffesak, anke over dom I. A (advokat Bjørn Stordrange) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Thomas Skjelbred), B (advokat Odd Rune Torstrup) II. C (advokat Christian Fredrik Bonnevie Hjort) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Thomas Skjelbred), B (advokat Odd Rune Torstrup) III. D (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Thomas Skjelbred), B (advokat Odd Rune Torstrup) IV. E (advokat Pål W. Lorentzen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Thomas Skjelbred), B (advokat Odd Rune Torstrup)

Les mer

Spørsmål om det er adgang til å avsi dom i straffesak mot avdød person

Høyesteretts dom, 05.11.2014, HR-2014-02151-A, (sak nr. 2014/933), straffesak, anke over dom A, B (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Espen Haug)

Les mer

Straffutmåling ved overtredelse av straffeloven § 219 første ledd om vold i nære familieforhold

Høyesteretts dom, 29.10.2014, HR-2014-02101-A, (sak nr. 2014/1248), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kirsti Elisabeth Guttormsen) mot A (advokat Harald Stabell)

Les mer

Betydningen av lang saksbehandlingstid

Høyesteretts dom, 23.10.2014, HR-2014-02067-A, (sak nr. 2014/1546), straffesak, anke over dom A (advokat Marius O. Dietrichson) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Forståelsen av uttrykket "betydelig Smerte"

Høyesteretts dom, 23.10.2014, HR-2014-02066-A (sak nr. 2014/1537), straffesak, anke over dom A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lasse Qvigstad)

Les mer

Beregningen av minstetiden ved dom på forvaring

Høyesteretts dom, 23.10.14, HR-2014-02065-A, (sak nr. 2014/562), straffesak, anke over dom A (advokat Harald Stabell) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Thomas Frøberg)

Les mer

Inndragning av fangstverdi hos fartøyeier

Høyesteretts dom, 23.10.2014, HR-2014-02070-A, (sak nr. 2014/1438), straffesak, anke over dom A AS (advokat Ingvald Falch) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Harald Grønlien)

Les mer

Prøveløslatelse fra forvaring

Høyesteretts dom, 16.10.14, HR-2014-02015-A, (sak nr. 2014/1319), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Reidar Bruusgaard) mot A (advokat Frode Sulland)

Les mer

Spørsmål om løslatelse på prøve fra forvaring

Høyesteretts dom, 16.10.14, HR-2014-02014-A, (sak nr. 2014/1447), straffesak, anke over dom A (advokat Fredrik S. Brodwall) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Reidar Bruusgaard)

Les mer

Prøveløslatelse ved dom på forvaring

Høyesteretts dom, 16.10.14, HR-2014-02013-A, (sak nr. 2014/1448), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Reidar Bruusgaard) mot A (advokat Marius O. Dietrichson)

Les mer

Medvirkning til legemsbeskadigelse under særdeles skjerpende omstendigheter

Høyesteretts dom, 14.10.2014, HR-2014-02009-A, (sak nr. 2014/957), straffesak, anke over dom A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Lars Erik Alfheim)

Les mer

Flyktningspionasje - Lovanvendelse, straffutmåling og inndragning ved overtredelse av strl. § 91 a

Høyesteretts dom, 25.09.2014, HR-2014-01900-a, (sak nr. 2014/1260), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Carl Fredrik Fari)

Les mer

Bruken av utilbørlegkriteriet i straffelova § 276 a om korrupsjon

Høgsteretts dom, 05.09.2014, HR-2014-01779-A, (sak nr. 2014/1017), straffesak, anke over dom Den offentlege påtalemakta (kst. statsadvokat Guro Hansson Bull) mot A (advokat Christian Fredrik Bonnevie Hjort)

Les mer

Straffutmåling for trusler og narkotikalovbrudd og krav om oppreisningserstatning til polititjenestemenn

Høyesteretts dom, 25.08.2014, HR-2014-01695-A, (sak nr. 2014/919), straffesak, anke over dom, A (advokat Sile Stenvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Håvard Kalvåg)

Les mer

Lovbruk ved domfelling for vald som ei mor hadde utøvd mot dottera si

Høgsteretts dom, 26.06.2014, HR-2014-01361-A, (sak nr. 2014/479), straffesak, anke over dom Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Magne Nyborg) mot A (advokat Arild Dyngeland)

Les mer

Spørsmål om underslag støttekontakten til den fornærma hadde gjort, var grovt

Høgsteretts dom, 26.06.2014, HR-2014-01360-A, (sak nr. 2014/625), straffesak, anke over dom A (advokat Arild Dyngeland) mot Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen)

Les mer

Vilkåra for domfelling etter alkohollova for skjenking utan løyve

Høgsteretts dom, 26.06.2014, HR-2014-01359-A, (sak nr. 2014/514), straffesak, anke over dom Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Tormod Haugnes) mot A, B, C (advokat John Christian Elden)

Les mer

Videre anke over kjennelse om rettslig prøving av vilkårene for utlevering til USA

Høyesteretts kjennelse, 26.06.2014, HR-2014-01357-A, (sak nr. 2014/417), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Håvard Kampen)

Les mer

Spørsmål om den nedre grensa for bruk av strl. § 390 a var broten

Høgsteretts dom, 25.06.2014, HR-2014-01336-A, (sak nr. 2014/873), straffesak, anke over dom A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Erik Førde)

Les mer

Straffutmåling for ei rekkje tilfelle av seksuell omgang med barn under ti år

Høgsteretts dom, 25.06.2014, HR-2014-01334-A, (sak nr. 2014/734), straffesak, anke over dom A (advokat Kjell Holst Sæther) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Erik Førde)

Les mer

Forbudet i flyktningkonvensjonen art. 31 nr. 1 mot å straffe flyktninger for ulovlig innreise og opphold

Høyesteretts dom, 24.06.2014, HR-2014-01323-A, (sak nr. 2014/220), straffesak, anke over dom A (advokat Thor André Bjerkhaug), Norsk organisasjon for asylsøkere (partshjelper) (advokat Anders Ryssdal) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Førde)

Les mer

Straffutmåling for valdtekt til seksuell omgang med mindreårig

Høgsteretts dom, 20.06.2014, HR-2014-01298-A, (sak nr. 2014/503), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlege påtalemakta (kst.statsadvokat Henriette Kvinnsland)

Les mer

Straffutmåling i valdtektssak - spørsmålet var særleg om det skulle givast dom på forvaring

Høgsteretts dom 15.05.2014, HR-2014-00970-A, (sak nr. 2014/253), straffesak, anke over dom A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Thomas Frøberg)

Les mer

Utmåling av straff for medvirkning til legemskrenkelser mm.

Høyesteretts dom, 07.05.2014, HR-2014-00892-A, (sak nr. 2014/342), straffesak, anke over dom I.   A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Per Egil Volledal) II.  B (advokat Arne Gunnar Aas) moy Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Per Egil Volledal)

Les mer

Spørsmål om ein meddommar i lagmannsretten var inhabil

Høgsteretts dom, 07.05.2014, HR-2014-00891-A, (sak nr. 2014/281), straffesak, anke over dom A (advokat Halvard helle) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Elisabeth Deinboll)

Les mer

Grovt uaktsom voldtekt av sovende kvinne

Høyesteretts dom, 07.05.2014, HR-2014-00890-A, (sak nr. 2014/436), straffesak, anke over dom A (advokat Odd Rune Torstrup) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Asbjørn Eritsland)

Les mer

Straffutmåling, både for direkte gjerningsperson og medvirker, ved overtr. av strl. § 229 tredje straffalt.

Høyesteretts dom, 23.04.2014, HR-2014-00791-A, (sak nr. 2013/2313), straffesak, anke over dom I. A (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jostein Johannessen) II. B (advokat Arild Dyngeland) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jostein Johannessen) III. Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jostein Johannessen) mot A (advokat Øystein Storrvik) og B (advokat Arild Dyngeland)

Les mer

Straffutmåling og oppreisningserstating ved overtredelse av straffeloven § 229 tredje straffalt.

Høyesteretts dom, 23.04.2014, HR-2014-00790-A, (sak nr. 2013/2314), straffesak, anke over dom A (advokat anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jostein Johannessen)

Les mer

Krav frå ein domfelt som grunna seg i lang behandlingstid i sak om opphøyr av tvunge psykisk helsevern

Høgsteretts dom, 08.04.2014, HR-2014-00741-A, (sak nr. 2014/28), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Thomas Frøberg)

Les mer

Vilkårene for frifinnelse for forsøkshandling ved tilbaketreden

Høyesteretts dom, 08.04.2014, HR-2014-00740-A, (sak nr. 2014/133), straffesak, anke over dom A (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Per Morten Schjetne)

Les mer

Straffutmåling ved narkotikalovbrot

Høgsteretts dom, 08.04.2014, HR-2014-00739-A, (sak nr. 2013/2218), straffesak, anke over dom A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemakta (statsadvokat Arvid Malde)

Les mer

Straffutmåling ved bla. overtredelse av strl. § 132 a om trusler mot aktør i rettsvesenet

Høgsteretts dom, 03.04.2014, HR-2014-00701-A, (sak nr. 2014/10), straffesak, anke over dom A (advokat Tor Kjærvik) mot Den offentlege påtalemakta (kst. statsadvokat Line Nyvoll Nygaard)

Les mer

Spørsmål om politiets beslag av notater som en varetektsfengslet gjorde under politiavhør, må oppheves

Høyesteretts kjennelse, 26.03.2014, HR-2014-00626-A, (sak nr. 2013/2397), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jan-Inge Wensell Raanes)

Les mer

Spørsmålet om islandsk skipper og et tysk rederi kunne domfelles for brudd på bestemmelsen i fiskevernsonen ved Svalbard

Høyesteretts dom 21.03.2014, HR-2014-00577-A, (sak nr. 2013/1772), straffsak, anke over dom A og Deutsche Fischfang Union GmbH (advokat Hallvard Østgård) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lars Fause)

Les mer

Straff for drap begått under "særlig skjerpende omstendigheter"

Høyesteretts dom 21.03.2014, HR-2014-00576-A, (sak nr. 2013/2194), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) og B (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jostein Johannessen)

Les mer

Spørsmål om felling av totalfredet hønsehauk var straffri, fordi den ble foretatt i nødverge for en høne

Høyesteretts dom, 12.03.2014, HR-2014-00497-A, (sak nr. 2013/2197), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Tarjei Istad) mot A (advokat Halvard Helle)

Les mer

Inndraging av ein varebil som blei nytta ved eit grovt tjuveri

Høgsteretts dom, 06.03.2014, HR-2014-00470-A, (sak nr. 2013/2279), straffesak, anke over dom A (advokat Sveinung Eliassen) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Tore Kulstad)

Les mer

Anke over straffutmålinga i sak med domfelling for forsøk på å tvinge dotter på 16 år til å inngå ekteskap

Høgsteretts dom, 06.03.2014, HR-2014-00469-A, (sak nr. 2013/2086), straffesak, anke over dom, A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Jogeir Nogva)

Les mer

Spørsmålet om lagmannsretten hadde begått en saksbehandlingsfeil ved å avskjære deler av en vitneforklaring

Høyesteretts dom, 06.03.2014, HR-2014-00471-A, (sak nr. 2013/1964), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Reidar Bruusgaard) mot A (advokat Preben Kløvfjell)

Les mer

Spørsmål om ein meddommar i ei straffesak var inhabil

Høgsteretts dom, 28.01.2014, HR-2014-00197-A, (sak nr. 2013/1572), straffesak, anke over dom I.  A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlege påtalemakta (fyrstestatsadvokat Bård Thorsen) II.   B (advokat Erling O. Lyngtveit) mot Den offentlege påtalemakta (fyrstestatsadvokat Bård Thorsen)

Les mer

Spørsmål om ein meddommar i ei straffesak for tingretten var inhabil, jf. domstollova § 108

Høgsteretts dom, 28.01.2014, HR-2014-00198-A, (sak nr. 2013/1846), straffesak, anke over dom I.  Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Håvard Kampen) mot A (advokat Nicolai V. Skjerdal) II.  Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Håvard Kampen) mot B (advokat John Christian Elden) III.  Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Håvard Kampen) mot C (advokat Gunnar K. Hagen)

Les mer

Straffutmåling for forsettleg drap

Høgsteretts dom, 15.01.2014, HR-2014-00081-A, (sak nr. 2013/2009), straffesak, anke over dom Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Berit Sagfossen) mot A (advokat Øystein Storrvik)

Les mer

Straffutmåling for mellom anna brot på straffelova § 229 tredje straffalternativ

Høgsteretts dom, 15.01.2014, HR-2014-00080-A, (sak nr. 2013/1924), straffesak, anke over dom Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Katharina Rise) mot A (advokat Trygve Staff)

Les mer