Ankeutvalget - Sivile saker

Krav om dokumentinnsyn i sak etter barneloven

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 20. desember 2016, HR-2016-2578-U, (2016/2269), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Hilde Mo) mot B (advokat Mona Danielsen)

Les mer

Sakskostnadsavgjørelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 15. desember 2016, HR-2016-2558-U, (2016/2232), sivil sak, anke over kjennelse Marthe Stornes, Marius Støvneng Hovde (advokat Jo Gjestvang) mot Liv-Helge Martinussen (advokat Jørn Tuveng)

Les mer

Fastsettelse av salær ved forsvarerbytte i lagmannsretten

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 8. desember 2016, HR-2016-2500-U, (2016/2041), sivil sak, anke over beslutning Advokat Elisabeth Myhre

Les mer

Anke over dom i lagmannsretten hvor spørsmålet er om den skal oppheves på grunn av saksbehandlingsfeil

Høyesteretts ankeutvalgs 5. desember 2016, HR-2016-2480-U, (sak nr. 2016/2089), sivil sak, anke over dom Jon Eilif Orrem, AIG Europe Limited (advokat Chriss Bjorøy) mot Triton Project Support AS, Vidar Torstein Strømsnes (advokat Øystein Horneland)

Les mer

Anke over lagmannsrettens avgjørelse av anke over jordskifteavgjørelse

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 1. desember 2016, HR-2016-2448-U, (sak nr. 2016/1855), sivil sak, anke over dom Helge Opland (advokat Per Wold) mot Torbjørn Graneggen, John Roger Bjørnstu, Tone Anette Vorseth Graneggen, Laila Kvernland, Unni Dahl (advokat Tallag Andersen) 

Les mer

Ankenektelse og særskilt sakskostnadsanke

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 30. november 2016, HR-2016-2429-U, (sak nr. 2016/2052) og (sak nr. 2016/2098), sivil sak, anke over beslutning og anke kjennelse Iren Håkansson, Torsten Håkansson (advokat Per Danielsen) mot Norsk Kennel Klub ((advokat Stephan Didrich Eid), Egon Hermansen (advokat Harald Bjelke Wibye), Thorild Thoresen Østby(advokat Arne Sekkelsten)

Les mer

Ankenektelse i sak om overprøving av vedtak om fortsatt tvungent psykisk helsevern

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 30. november 2016, HR-2016-2431-U, (sak nr. 2016/2139), sivil sak, anke over beslutning A (advokat Steinar Moritz Andersen) mot Staten v/Helse- og omsorgsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Jørgen Vangsnes)

Les mer

Adgangen til å reise sivilt søksmål for å få avklart om vilkårene for utlevering etter utleveringsloven er oppfylt

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 25. november 2016, HR-2016-2410-U, (sak nr. 2016/2083), sivil sak, anke over kjennelse Edvard Joseph Snowden, Norsk PEN (partshjelper) (advokat Halvard Helle) (advokat Vidar Strømme), Norsk Redaktørforening (partshjelper), Norsk Presseforbund (partshjelper), Norsk Journalistlag (partshjelper) (advokat Jon Wessel-Aas) mot Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Christian Reusch)

Les mer

Spørsmål om avvisning av gruppesøksmål

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 24. november 2016, HR-2016-2406-U, (sak nr. 2016/2019), sivil sak, anke over kjennelse Stiftelsen Flyrettigheter (advokat Joar Heide) mot Star Tour Stjernereiser AS (advokat Jon Fors-Skjæveland), Hovedorganisasjonen Virke (partshjelper), NHO Luftfart (partshjelper)

Les mer

Avgjørelse om heving av saken

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. november 2016, HR-2016-2373-U, (sak nr. 2016/2110), sivil sak, anke over kjennelse I. A mot B (advokat Gerd C. Haagensen) II. B (advokat Gerd C. Haagensen) mot A

Les mer

Krav om erstatning fra staten for sakskostnader som følge av feil ved tingrettens og lagmannsrettens behandling av en sak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. november 2016, HR-2016-2383-U, (sak nr. 2016/1995), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Laila Marie Bendiksen) mot Staten v/Domstoladministrasjonen 

Les mer

Avslag på søknad fra en rettshjelper om å opptre som prosessfullmektig for lagmannsretten

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 14. november 2016, HR-2016-2322-U, (sak nr. 2016/2048), sivil sak, anke over beslutning A, B, C (Ingrid Kleba-Næss)

Les mer

Ankenektelse i barnevernssak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 11. november 2016, HR-2016-2314-U, (sak nr. 2016/2088), sivil sak, anke over beslutning A (advokat Grete Opshaug), B (advokat Ole-Petter Grythe Hoff) mot X kommune (advokat Peter Engebjerg) 

Les mer

Ankenektelse i barnevernssak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 9. november 2016, HR-2016-2278-U, (sak nr. 2016/1980), sivil sak, anke over beslutning A, B (advokat Arnhild Skretting) mot X kommune v/barneverntjenesten (advokat Cato Helstrøm) 

Les mer

Habiliteten for dommere i Høyesteretts ankeutvalg ved avgjørelse av en begjæring om avgjørelsesoppfriskning

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 2. november 2016, HR-2016-2244-U, (sak nr. 2016/1962), sivil sak, begjæring om oppfriskning A

Les mer

Begjæring om oppfriskning for unnlatt betaling av ankegebyr

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 2. november 2016, HR-2016-2248-U, (sak nr. 2016/1985), sivil sak, anke over kjennelse A mot X kommune, Nordea Bank Norge ASA (advokat Hilde Sture)

Les mer

Inhabilitet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 20. oktober 2016, HR-2016-2189-U, (sak nr. 2016/1962), sivil sak, anke over beslutning Bogo Eiendom AS (advokat André Standberg) 

Les mer

Saken gjelder hvorvidt det kan kreves fastsettelsesdom for brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) i tilfeller hvor det i samme sak blir krevd erstatning og oppreisning for de påståtte krenkelsene

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 19. oktober 2016, HR-2016-2178-U, (sak nr. 2016/1889), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Tine Kristiansen) mot Staten v/Helse- og omsorgsdepartementet (Regjeringsadvokat v/advokat Jørgen Vangsnes) 

Les mer

Anke og begjæring om fristoppfriskning i sak om lagmannsrettens avvisning av anke over vedtak truffet av jordskifteretten

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 18. oktoberr 2016, HR-2016-2160-U, (sak nr. 2016/1926), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Øyvind Kraft) mot B (advokat Steinar Mageli) 

Les mer

Midlertidig forføyning i tvist om tilgang til elektronisk korrespondanse mellom skattyter og advokat, og forholdet til taushetsplikten

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 14. oktober 2016, HR-2016-2149-U, (sak nr. 2016/1907), sivil sak, anke over kjennelse Saga Tankers ASA, Ferncliff TIH II AS (advokat Bettina Banoun) mot Staten v/Skattedirektoratet (Regjeringsadokaten v/advokat Anders F. Wilhelmsen) 

Les mer

Spørsmål om rett til å stå i stilling frem til rettskraftig dom i arbeidsrettssak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 3. oktober 2016, HR-2016-2053-U, (sak nr. 2016/1793), sivil sak, anke over kjennelse A, B (advokat Bent Endresen) mot CHC Helikopter Service AS (advokat Johan Krabbe-Knudsen) 

Les mer

Anke over lagmannsrettens kjennelse om ikke å gi oppfriskning etter tvisteloven § 16-12 i en sak hvor en anke – i samme avgjørelse – ble avvist på grunn av manglende betaling av rettsgebyr, jf. rettsgebyrloven § 3

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 28. september 2016, HR-2016-2020-U, (sak nr. 2016/1680), sivil sak, anke over kjennelse Hamed Mayani Productions AS (advokat Robert Kjøsnes) mot Cargo Linea AS (advokat Jens-Christian Hørløck) 

Les mer

Spørsmål om et realsameie har partsevne i en sak om å få utvist støl på sameiets grunn

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 28. september 2016, HR-2016-2025-U, (sak nr. 2016/1646), sivil sak, anke over kjennelse X sameie (advokat Torger Juel Fosse) mot A, B (advokat Bjørn Bergesen) 

Les mer

Adgangen til å gjøre gjeldende nye krav i en ankesak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 19. september 2016, HR-2016-1975-U, (sak nr. 2016/1729), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Cecilia Dinardi) mot B (advokat Per Engebreth Askilsrud) 

Les mer

Lagdommers habilitet ved behandlingen av spørsmålet om samtykke til fremme av anke i barnevernsak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 14. september 2016, HR-2016-1706-U, (sak nr. 2016/1706), sivil sak, anke over beslutning X kommune (Kommuneadvokaten i Y v/advokat Kristin Otterlei) mot A (advokat Cecilia Dinardi), B (advokat Mette Ekroll Nyland) 

Les mer

Tvist om bevistilgang i en sivil sak som behandles i tingretten

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 1. september 2016, HR-2016-1850-U, (sak nr. 2016/1545), sivil sak, anke over kjennelse Troms Taxi AS (advokat Ole-Martin Jensen) mot Universitetssykehuset Nord-Norge HIF (advokat Thomas Albertsen) 

Les mer

Krav om oppfriskning for fristoversittelse for begjæring om oppfriskning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 30. august 2016, HR-2016-1845-U, (sak nr. 2016/1330), sivil sak, anke over kjennelse Evgenios Tigkas, Centauri Shipping Limited mot Western Bulk Management AS, Western Bulk Carriers KS (advokat Trond Eilertsen) 

Les mer

Saken gjelder hvordan en fraværsdom skal angripes, og særlig om det er tingretten eller lagmannsretten som skal behandle krav om avgjørelses- og fristoppfriskning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 30. august 2016, HR-2016-1838-U, (sak nr. 2016/1509), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Kjetil Krokeide) mot B (advokat Andreas Larsen) 

Les mer

Tvangsfullføring av skjønn i ekspropriasjonssak

Høgsteretts ankeutvals orskurd 29. august 2016, HR-2016-1816-U, (2016/1508), sivil sak, anke over orskurd A (advokat Alberto Holand) mot X kommune (advokat Dan Erik Kjellnø)

Les mer

Krav om stansing etter tvisteloven § 16-17, subsidiært stansing etter tvisteloven § 16-18

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 11. august 2016, HR-2016-1742-U, (sak nr. 2016/1405), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Arvid Sjødin), B (advokat Bent Endresen) mot Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Ingrid Skog Hauge)

Les mer

Tvangsfullbyrdelse av arbeid som en part forpliktet seg til å utføre etter inngått rettsforlik

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 8. august 2016, HR-2016-1709-U, (sak nr. 2016/1511), sivil sak, anke over kjennelse A, B (advokat Line A. Parelius) mot El-tjenesten (advokat Lars R. Berg)

Les mer

Anke over kjennelse som gir arbeidstakere rett til å stå i stilling frem til rettskraftig dom

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 29. juli 2016, HR-2016-1665-U, (sak nr. 2016/1469), sivil sak, anke over kjennelse CHC Helikopter Service AS (advokat Johan Krabbe-Knudsen) mot A, B (advokat Bent Endresen)

Les mer

Spørsmål om et sakkyndig vitne var inhabil til å gjøre tjeneste som rettsoppnevnt sakkyndig

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 28. juli 2016, HR-2016-1652-U, (sak nr. 2016/1462), sivil sak, anke over beslutning X kommune (Kommuneadvokaten i Bergen v/advokat Helge Strand) mot A (advokat Finn Ove Smith), B (advokat Kjell-Asbjørn Helland) 

Les mer

Spørsmål om to påstander skal avvises fra domstolene fordi de ikke oppfyller vilkårene i tvisteloven § 1-3

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 28. juli 2016, HR-2016-1650-U, (sak nr. 2016/1291), sivil sak, anke over kjennelse Oslo City Apartements AS (advokat Mats Mæland) mot Staten v/Kommunal- og moderningseringsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Ida Thue)

Les mer

Avvising av anke over vedtak truffet av jordskifteretten

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 14. juli 2016, HR-2016-1599-U, (sak nr. 2016/1212), sivil sak, anke over beslutning A (advokat Steinar Mageli) mot Forsvarbygg Utvikling m.fl. (advokat Steinar Mageli, advokat Ola Brekken)

Les mer

Heving av straffekrav vedr. sivile krav

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 13. juli 2016, HR-2016-1589-U, (sak nr. 2016/1361), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Bengt Erik Waldow) mot B (Advokat Sigurd J. Klomsæt)

Les mer

Reinbeitedistrikts vedtak om reduksjon av reintall

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 12. juli 2016, HR-2016-1587-U, (sak nr. 2016/1266), sivil sak, anke over kjennelse I Reinbeitedistrikt 14 A (advokat John Jonassen) mot A (advokat Per  Arve Amundsen) II A (advokat Per Arve Amundsen) mot B m.fl (advokat John Jonassen)

Les mer

Tvangsfravikelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 8. juli 2016, HR-2016-1547-U, sak nr. 2016/1153, sivil sak, anke over kjennelse X borettslag (advokat Henning Grønneren) mot B (advokat Petter Såmund Nørgård)

Les mer

Avslag på begjæring om bevisopptak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 7. juli 2016, HR-2016-1534-U, (sak nr. 2016/1274), sivil sak, anke over beslutning Bokn kommune (advokat Kamilla Silseth) mot A, B

Les mer

Lagmannsrettens tolkning av nødvendige kostnader ved saken

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 6. juli 2016, HR-2016-1507-U, (sak nr. 2016/1206), sivil sak, anke over kjennelse Green Living Lilletvedt AS (advokat Kristian Saga) mot D. Steinboch Advisory Group m.fl. (advokat Gunhild Buestad)

Les mer

Delvis anonymisering av dom

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 23. juni 2016, HR-2016-1363-U, (sak nr. 2016/1003), sivil sak, anke over kjennelse Staen v/Oljeskattekontoret (advokat Kaare Andreas Shetelig) mot Statoil Petroleum AS (advokat Andreas Bullen)

Les mer

Lagmannsretten tok ved ein feil ikkje med rettsgebyret i tilkjende sakskostnader

Høgsteretts ankeutvals orskurd 21. juni 2016, HR-2016-1334-U, (sak nr. 2016/1074), sivil sak, anke over orskurd A (advokat Preben Henriksen) mot Staten v/ Utlendingsnemnda (advokat Marit Asphaug)

Les mer

Tvist om garantiprovisjonssats

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 20. juni 2016, HR-2016-1325-U, (sak nr. 2016/1092), sivil sak, anke over beslutning Mikkelsen AS mot Sparebank 1 Bv (advokat Ingvild Onshuus Kågen)

Les mer

Omsorgsovertaking for gut på ni år

Høgsteretts ankeutvals orskurd 17. juni 2016, HR-2016-1294-U, (sak nr. 2016/1094), sivil sak, anke over beslutning A, B (advokat Per Herman Thori-Aamot) mot Oslo kommune (Kommuneadvokaten i Oslo v/advokat Einar Gitlestad)

Les mer

Avslag på søknad om å opptre som prosessfullmektig for lagmannsretten

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 15. juni 2016, HR-2016-997-U, (sak nr. 2016/1111), sivil sak, anke over beslutning A, B, C (rettshjelper Ingrid Kleba-Næss)

Les mer

Holship Norge AS mot Norsk Transportarbeiderforbund gjelder rettmessigheten av en varslet boikott mot Holship Norge AS

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 25. mai 2016, HR-2016-1109-U, (sak nr. 2014/2089), sivil sak, anke over dom Holship Norge AS (advokat Nicolay Skarning), Bedriftsforbundet (partshjelper) (advokat Jan-Erik Grundtvig Sverre) mot Norsk Transportarbeiderforbund (advokat Lornts Nagelhus), Landsorganisasjonen i Norge (LO) (partshjelper) (advokat Håkon Angell)

Les mer

Utlegg i formuesgode i tredjepersons besittelse, samt krav om sakskostnader ved tvangsfullbyrdelsen og for tingretten og lagmannsretten

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 20. mai 2016, HR-2016-1094-U, (sak nr. 2016/673), sivil sak, anke over kjennelse Staten ved Skatteoppkreveren i Larvik kommune mot Aaly Holding AS (advokat Erik Fekete)

Les mer

Spørsmål om inhabilitet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 18. mai 2016, HR-2016-997-U, (sak nr. 2016/997), sivil sak, anke over beslutning A mot Norsk Butikkbedrift AS (advokat Sten Foyn)

Les mer

Begjæring om gjenåpning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 6. mai 2016, HR-2016-999-U, (sak nr. 2016/552), sivil sak, bejæring om gjenåpning Bremanger kommune (advokat Per Andreas Bjørgan) mot Danske Bank (advokat Olav Fredrik Perland)

Les mer

Midlertidig forføyning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 3. mai 2016, HR-2016-937-U, (sak nr. 2016/823), sivil sak, anke over kjennelse Estrella Maarud Brands AB, Maarud AS (advokat Kristine S. Snyder) mot Orkla Confectionery & Snacks Norge AS (advokat Ida Elisabeth Gjessing)

Les mer

Partsrettigheter for tidligere samboer og far til den utvistes barn

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 2. mai 2016, HR-2016-935-U, (sak nr. 2016/787), sivil sak, anke over kjennelse A, B, C (advokat Mads Andenæs) mot Staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/ advokat Henriette Busch)

Les mer

Spørsmål om konkurskarantene

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 2. mai 2016, HR-2016-941-U, (sak nr. 2016/628), sivil sak, anke over kjennelse A

Les mer

Inhabilitet for jordskiftedommer i pågående sak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. april 2016, HR-2016-507, (sak nr. 2016/507), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Per Arve Drageland) mot B

Les mer

Hvordan fagkyndige meddommere i lagmannsretten skal oppnevnes ved habilitetsinnsigelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. april 2016, HR-2016-830-U, (sak nr. 2016/566), sivil sak, anke over beslutning Staten ved Skatt vest (advokat Goud Helge Homme Fjellheim) mot Transocean Offshore International Ventures Ltd og Transocean Offshore Ltd (advokat Hanne Skaarberg Holen)

Les mer

Særskilt anke over lagmannsrettens sakskostnadsavgjørelse i en sak om fast bosted og samvær for felles barn

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 14. april 2016, HR-2016-778-U, (sak nr. 2016/716), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Lise NAvjord Leknes) mot B (advokat Nina Braathen Hjortdal)

Les mer

Sakskostnadsavgjørelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 13. april 2016, HR-2016-639-U, (sak nr. 2016/475), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Oddvar Lindbekk) mot Gjensidige Forsikring ASA

Les mer

Overprøving av vedtak om tvungent psykisk helsevern

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 5. april 2016, HR-2016-677-U, (sak nr. 2016/677), sivil sak, anke over dom A (advokat Mats Sakse Opshaug) mot Staten v/Helse- og omsorgsdepartementet (advokat Stein-Erik Jahr Dahl)

Les mer

Anke over tingrettens sakskostnadsavgjørelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 5. april 2016, HR-2016-712-U, (sak nr. 2016/388), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Tine Kristiansen) mot B (advokat Finn Håkon Jørstad)

Les mer

Tvist om bruksrett til en brygge

Høyesteretts ankeutvalgs dom 11. mars 2016, HR-2016-574-U, (sak nr. 2016/318), sivil sak, anke over dom A, B (advokat Thor Gjerde) mot C, D, E, F (advokat Øystein T. Meidell Dahle)

Les mer

Særskilt anke over utmålingen av et forsikringsselskaps regresskrav etter at et bolighus ble totalskadet ved brann

Høyesteretts ankeutvalgs dom 9. mars 2016, HR-2016-558-U, (sak nr. 2015/2271), sivil sak, anke over dom A (advokat Helge Wesenberg) mot Frende Skadeforsikring (advokat Trond Werner Lunde)

Les mer

Sakskostnadsavgjørelse i sak om erstatningskrav for kontraktsbrudd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 2. mars 2016, HR-2016-493-U, (sak nr. 2016/260), sivil sak, anke over kjennelse A og B (advokat Rolf Christensen) mot Overhalla Hus AS (advokat Arne Haugland)

Les mer

Sakskostnadsavgjørelse ved rettsforlik om foreldreansvar

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 1. mars 2016, HR-2016-486-U, (sak nr. 2016/361), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Frode Jæger Folkestad) mot B (advokat Lise Navjord Leknes)

Les mer

Stadfestelse av bud og fordeling av kjøpesum etter tvangssalg

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 19. februar 2016, HR-2016-410-U, (sak nr. 2016/281), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Carsten Gunnarstorp) mot X kommune (advokat Børre Sigurd Bratsberg) Landkreditt Bank AS (advokat Glenn Lorentzen) Astrid Kaasa (advokat Helge Aarnes)

Les mer

Krav om sikkerhetsstillelse etter tvisteloven § 20-11

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 19. februar 2016, HR-2016-407-U, (sak nr. 2016/216), sivil sak, anke over kjennelse A mot Nordbohus Sogn AS (advokat Arvid Mellingen)

Les mer

Rettsgebyr etter rettsgebyrloven § 8

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 16. februar 2016, HR-2016-348-U, (sak nr. 2016/38), sivil sak, anke over beslutning Nord-Pol Bygg Filip Szczygielski (advokat Tarjei Stensaasen)

Les mer

Sakskostnadsavgjørelse i en sak om samværsrett etter barneloven, jf. tvisteloven § 20-9

Høyesteretts kjennelse 16. februar 2016, HR-2016-352-U, (sak nr. 2016/232), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Gunn-Mari Kjølberg) mot B (advokat Henrik Bliksrud)

Les mer