Ankeutvalget - Straffesaker

Lagmannsrettens saksbehandling ved avgjørelse av straffesak uten ankeforhandling

Høyesteretts ankeutvalgs dom 22. desember 2016, HR-2016-2603-U, (2016/2204), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Olac C. Bowitz)

Les mer

Varetektsfengsling etter utlendingsloven

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21. desember 2016, HR-2016-2604-U, (2016/2360), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Bente Mostad Tjugum) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Førerkortbeslag

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 15. desember 2016, HR-2016-2540-U, (2016/2230), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Carl Hartwig) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Ankenektelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 14. desember 2016, HR-2016-2527-U, (2016/2150), straffesak, anke over beslutning A (advokat Per Johan Zimmer) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Voldtekt og seksuell omgang med barn under 14 år

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning 14. desember 2016, HR-2016-2533-U, (2016/2195), straffesak, anke over dom A (advokat Brynjar Nielsen Meling) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over lagmannsrettens kjennelse om avvisning på grunn av for sent fremsatt anke

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 8. desember 2016, HR-2016-2498-U, (2016/2263), straffesak, anke over kjennelse Oslo universitetssykehus HF (advokat Thomas Endre Lie) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over lagmannsrettens kjennelse om heving av sivile krav

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 8. desember 2016, HR-2016-2499-U, (2016/2125), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Marijana Lozic) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Saken gjelder fullbyrdelsen av en inndragningsdom av Høyesterett

Høyesteretts kjennelse 7. desember 2016, HR-2016-2486-F, (2016/2184), straffesak Sherbourne Investments Limited (advokat Tor Even Gjendem) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Ankenektelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 30. november 2016 HR-2016-2440-U, (2016/1873), straffesak, anke over beslutning A (advokat Erik Dammen Stoltz) mot Den offentlige påtalemyndighet HR-2016-2440-U, (2016/1893), straffesak, anke over beslutning B (advokat Vidar Lind Iversen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Ankenektelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. november 2016, HR-2016-2385-U, (2016/1988), straffesak, anke over beslutning A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over straffutmåling domfellelse for trusler

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21. november 2016, HR-2016-2379-U, (2016/2005), straffesak, anke over dom A (advokat Benedict de Vibe) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Spørsmål om lagmannsretten har begått saksbehandlingsfeil ved domfellelse for promillekjøring

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 18. november 2016, HR-2016-2349-U, (2016/2057), straffesak, anke over dom A (advokat Knut Jullumstrø) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Straffutmåling for oppbevaring av 296 gram amfetamin, voldskriminalitet, vinningskriminalitet, overtredelse av vegtrafikkloven og våpenloven

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 16. november 2016, HR-2016-2332-U, (2016/1917), straffesak, anke over dom A (advokat Anne Elisabeth Kroken) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over fortsatt varetektsfengsling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21. oktober 2016, HR-2016-2200-U, (2016/2010), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Bjørn Philipson) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over lagmannsrettens ankenektelse etter straffeprosessloven § 321 andre ledd og lagmannsrettens straffutmåling for promillekjøring

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og dom 20. oktober 2016, HR-2016-2199-U, (2016/1815), straffesak, anke over beslutning og dom A mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Saken gjelder forvaring

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 20. oktober 2016, HR-2016-2191-U, (2016/1886), straffesak, anke over dom A (advokat Hanne Pentzen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Habiliteten for dommere i Høyesteretts ankeutvalg ved ny behandling av anke over lagmannsrettens dom etter gjenåpning på grunn av konstatert konvensjonsbrudd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 20. oktober 2016, HR-2016-2181-U, (2016/1739), straffesak, anke over dom A (advokat Ketil Magnus Berg) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Ny behandling av anke over lagmannsrettens dom etter gjenåpning på grunn av konstatert konvensjonsbrudd

Høyesteretts ankeutvalgs dom 20. oktober 2016, HR-2016-2188-U, (2016/1739), straffesak, anke over dom A (advokat Ketil Magnus Berg) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over lagmannsrettens beslutning om ikke å oppnevne bistandsadvokat i en sak om besøksforbud

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 14. oktober 2016, HR-2016-2084-U, (2016/1712), straffesak, anke over beslutning A (advokat Rune Stenstrøm)

Les mer

Anke over hevingskjennelse - spørsmål om erklæring om tilbakekall av anke må fremsettes i original

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 14. oktober 2016, HR-2016-2146-U, (2016/1780), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Lars Christian Sunde) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Erstatning for sakskostnader

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 6. oktober 2016, HR-2016-2084-U, (2016/1780), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Dag Herrem) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over lagmannsrettens beslutning om ikke å gi samtykke til å fremme en anke etter straffeprosessloven § 321 første ledd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 28. september 2016, HR-2016-2027-U, (2016/1784), straffesak, anke over beslutning A (advokat Robert Antonsen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Spørsmålet om straffeprosessloven § 157 gir hjemmel for – om nødvendig ved tvang – å bruke siktedes finger til å få tilgang til innholdet i hans mobiltelefon

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 26. september 2016, HR-2016-2006-U, (2016/971), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Håvard Tafjord) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over lagmannsrettens fellende dom for 16 voldtekter, ett voldtektsforsøk og en overtredelse av straffeloven (1902) § 219 første ledd

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 23. september 2016, HR-2016-2000-U, (2016/1326), straffesak, anke over dom A (advokat Sigurd J. Klomsæt) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Legemsbeskadigelse/grov kroppsskade

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 20. september 2016, HR-2016-1981-U, (2016/1596), straffesak, anke over dom A (advokat Christian Wiig) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Krav om erstatning for utgifter til forsvar etter frifinnelse i straffesak, jf. straffeprosessloven § 438

Den 14. september 2016 ble det med hjemmel i straffeprosessloven § 54 holdt rettsmøte i Høyesterett i sak, HR-2016-1932-F, (2016/477), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Arvid Malde) mot A, B, C (advokat Erik Ulvesæter)

Les mer

Lagmannsrettens adgang til å fremme saken i tiltaltes fravær når spørsmålet om straff skal behandles

Høyesteretts ankeutvalgs dom 14. september 2016, HR-2016-1924-U, (2016/1573), straffesak, anke over dom A (advokat Arne Seland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Fartsovertredelse med bil

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 14. september 2016, HR-2016-1934-U, (2016/1531), straffesak, anke over dom A (advokt John Kåre Stenwig) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Domfellelse for blant annet ruspåvirket kjøring og forsøk på legemsbeskadigelse

Høyesteretts ankeutvalgs dom og beslutning 2. september 2016, HR-2016-1862-U, (2016/1457), straffesak, anke over dom I. A mot Den offentlige påtalemyndighet II. Den offentlige påtalemyndighet mot A

Les mer

Ankenektelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 2. september 2016, HR-2016-1876-U, (2016/1539), straffesak, anke over beslutning A (advokat Knut-Ole Bakke Hansen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Lekamskrenking under særs skjerpande omstende, jf. straffelova 1902 § 228, jf. § 232

Høgsteretts ankeutvals vedtak 2. september 2016, HR-2016-1883-U, (2016/1529), straffesak, anke over dom A (advokat Arne Sekkelsten) mot Den offentlege påtalemakta

Les mer

Avvising på grunn av for seint framsett anke

Høgsteretts ankeutvals orskurd 29. august 2016, HR-2016-1811-U, (2016/1415), straffesak, anke over orskurd Den offentlege påtalemakta mot A (advokat Hilde Marie Ims)

Les mer

Delvis ankenektelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 26. august 2016, HR-2016-1812-U, (2016/1475), straffesak, anke over beslutning A (advokat Ørjan Eskeland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Forbud mot filming og fotografering av lagrettemedlemmer

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 19. august 2016, HR-2016-1769-U, (2016/1606), straffesak, anke over beslutning Pressens Offentlighetsutvalg

Les mer

Domfellelse blant annet for grovt narkotikalovbrudd i form av medvirkning til innførsel av et betydelig kvantum narkotika fra Nederland til Norge i september 2013, og for grovt heleri

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 11. august 2016, HR-2016-1728-U, (2016/1370), straffesak, anke over dom A (advokat Petter Bonde) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over kostnadsavgjørelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 5. august 2016, HR-2016-1700-U, (2016/1359), straffesak, anke over kjennelse Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Thomas Klevenberg)

Les mer

Anke over lagmannsrettens fellende dom for to legemsbeskadigelser under særdeles skjerpende omstendigheter

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 28. juli 2016, HR-2016-1655-U, (2016/1355), straffesak, anke over dom A (advokat Siv Hallgren) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Varetektsfengsling - forlenget

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21. juli 2016, HR-2016-1630-U, (2016/1463), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Håvard Tafjord) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Varetektsfengsling -brev og besøksforbud

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 20. juli 2016, HR-2016-1628-U, (sak nr. 2016/1456), straffesak anke over kjennelse A (advokat Bjørn Rener-Larsen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Straffutmåling og inndragning

Høyesteretts ankeutvalgs dom og beslutning 12. juli 2016, HR-2016-1582-U, (sak nr. 2016/1225), straffesak, anke over dom I  A (advokat Robert Fonn) mot  mot Den offentlige påtalemyndighet II B (advokat Geir Olav Pedersen) mot Den offentlige påtalemyndighet 

Les mer

Varetektsfengsling i mer enn seks uker

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 6. juli 2016, HR-2016-1517-U, (sak nr. 2016/1364), straffesak, anke over kjennelse A (advokat John Arild Aasen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Lagretten fikk opplyst grunnlag for nordisk arrestordre

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 6. juli 2016, HR-2016-1509-U, (sak nr. 2016/1325), straffesak, anke over dom A (advokat Øyvind Bratlien) mot Den offentlige påtalemyndighet B (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlige påtalemyndighet 

Les mer

Begjæring om omgjøring i utleveringssak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 4. juli 2016, HR-2016-1490-U, (sak nr. 2016/1283), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Opphevelse av lagmannsrettens kjennelse om å avvise anke i straffesak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 1. juli 2016, HR-2016-1485-U, (sak nr. 2016/1285), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Roland Kjeldahl) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Straffutmåling for voldtekt til samleie

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 1. juli 2016, HR-2016-1479-U, (sak nr. 2016/1179), straffesak, anke over dom A (advokat Abdelilah Saeme) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Hevelse av ankesak trukket før behandling i lagmannsretten

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 30. juni 2016, HR-2016-1455-U, (sak nr. 2016/1249), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Ole Petter Drevland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke forkastet i sak om heftelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 30. juni 2016, HR-2016-1471-U, (sak nr. 2016/1252), straffesak, anke over kjennelse Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Morten Furuholmen)

Les mer

Anke avgjort uten at ankende part fikk anledning til å rette anken

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 29. juni 2016, HR-2016-1442-U, (sak nr. 2016/1050), straffesak, anke over beslutning A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Ankenektelse blant annet på grunn av "sammenstøt av forbrytelser"

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 28. juni 2016, HR-2016-1420-U, (sak nr. 2016/1008), straffesak, anke over beslutning A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Opphevelse av ikke enstemmig dom i lagmannsretten

Høyesteretts ankeutvalgs dom 28. juni 2016, HR-2016-1414-U, (sak nr. 2016/988), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Haakon Åsli Skogstad)

Les mer

Utelukkelse av en siktet fra fellesskap med andre innsatte

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 24. juni 2016, HR-2016-1376-U, (sak nr. 2016/1263), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Anders Kjøren) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Beslag av legemidler med innhold av narkotika innført fra utlandet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 23. juni 2016, HR-2016-1354-U, (sak nr. 2016/1031), straffesak, anke over beslutning Den offentlige påtalemyndighet mot A

Les mer

Lagmannsrettens kjennelse om heving av sivilie krav

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. juni 2016, HR-U-2016-1348-U, (sak nr. 2016/1079), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Knut Ditlev-Simonsen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Ankenektelse i sak om utpressing og trusler

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21. juni 2016, HR-2016-1351-U, (sak nr. 2016/969), straffesak, anke over beslutning A (advokat Robina Hussain) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over lovanvendelse og straffutmåling ved overtredelse av blant annet straffeloven 1902 § 219

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 20. juni 2016, HR-2016-1309-U, (sak nr. 2016/1043), straffesak, anke over dom A (advokat André Berven) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Grovt bedrageri

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 15. juni 2016, HR-2016-1279-U, (sak nr. 2016/1045), straffesak, anke over dom A (advokat Harald Jahren) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over lagmannsrettens frifinnende dom i sak om omsorgsunndragelse

Høyesteretts ankeutvalgs dom 2. juni 2016, HR-2016-1168-U, (sak nr. 2016/820), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Ørjan Eskeland)

Les mer

Anke lagmannsrettens fellende dom for blant annet voldtekt

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 1. juni 2016, HR-2016-1151-U, (sak nr. 2016/719), straffesak, anke over dom A (advokat Øyvind Bergøy Pedersen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Grovt heleri

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 1. juni 2016, HR-2016-1149-U, (sak nr. 2016/924), straffesak, anke over dom A (advokat Knut-Erik Storlykken Søvik) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Voldtekt - seksuell omgang

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 31. mai 2016, HR-2016-1137-U, (sak nr. 2016/855), straffesak, anke over dom A (advokat Arvid Sjødin) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Tilgang til bevis i en sak om utlevering

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 24. mai 2016, HR-2016-1105-U, (sak nr. 2016/959), straffesak, anke over kjennelse I. A (advokat Solveig Kristine Høgtum) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B (Advokat Brynjar N. Meling) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over lagmannsrettens saksbehandling, lovanvendelse og straffutmåling ved domfellelse for blant annet to legemsfornærmelser

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 23. mai 2016, HR-2016-1100-U, (sak nr. 2016/651), straffesak, anke over dom A (advokat Aase Karine Sigmond) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Besøksforbud

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 20. mai 2016, HR-2016-1090-U, (sak nr. 2016/930), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Tarjei Hovland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Spørsmålet om en avlyttet telefonsamtale med advokat kan oversendes tingretten for å avklare om den er en klientsamtale, eller om påtalemyndigheten pliktet å slette samtalen

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 20. mai 2016, HR-2016-1086-U, (sak nr. 2016/751), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Mette Yvonne Larsen), B (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over saksbehandlingen, lovanvendelsen og straffutmålingen i sak om tyveri og misbruk av bankkort

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 19. mai 2016, HR-2016-1085-U, (sak nr. 2016/765), straffesak, anke over dom A (advokat Audun Lillestølen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Fengsling - Forholdsmessighet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 4. mai 2016, HR-2016-965-U, (sak nr. 2016/896), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Ankenektelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 3. mai 2016, HR-2016-951-U, (sak nr. 2016/658), straffesak, anke over beslutning A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Fengsling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 2. mai 2016, HR-2016-934-U, (sak nr. 2016/861), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Jørn Mejdell Jakobsen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Ankenektelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 29. april 2016, HR-2016-919-U, (sak nr. 2016/771), straffesak, anke over beslutning A (advokat Jannike Kotai) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Spørsmål om ankesak skulle ha vært behandlet med lagrette

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 28. april 2016, HR-2016-898-U, (sak nr. 2016/780), straffesak, anke over beslutning Den offentlige påtalemyndighet (advokat Ketil Magnus Berg) mot A, B (advokat Tor Kjærvik)

Les mer

Ransaking med grunnlag i siktelse for frihetsberøvelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22.april 2016, HR-2016-846-U, (sak nr. 2016/669), straffesak, anke over kjennelse A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Legemsbeskadigelse

Høyesteretts ankeutvalgs belsutning 22.april 2016, HR-2016-838-U, (sak nr. 2016/661), straffesak, anke over dom A (advokat Ørjan Eskeland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over saksbehandlingen ved domfellelse for voldtekt til samleie

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 19. april 2016, HR-2016-806-U, (sak nr. 2016/490), straffesak, anke over dom A (advokat Roy Peder Kulblik) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Overprøving av ilagt parkeringsgebyr, og spørsmål om saksomkostninger etter straffeprosessloven § 436 andre ledd, jf. første ledd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 13. april 2016, HR-2016-773-U, (sak nr. 2016/475), straffesak, anke over kjennelse A mot Oslo kommune

Les mer

Grov legemsbeskadigelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 5. april 2016, HR-2016-714-U, (sak nr. 2016/547), straffesak, anke over dom A (advokat Vidar Zahl Arntzen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Dommerhabilitet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 31. mars 2016, HR-2016-660-U, (sak nr. 2016/607), straffesak, anke over kjennelse A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Spørsmål om opplysninger i dokumentutdrag som ingen av partene har ført som bevis under hovedforhandlingen, må fjernes fra utdraget etter at forhandlingen er avsluttet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 18. mars 2016, HR-2016-612-U, (sak nr. 2016/449), straffesak, anke over kjennelse A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over kjennelse som nekter siktede og forsvarer innsyn i opplysninger som påtalemyndigheten ikke vil påberope som bevis i saken

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 17. mars 2016, HR-2016-605-U, (sak nr. 2016/470), straffesak, anke over kjennelse I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B (advokat Mette Yvonne Larsen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over kjennelse som nekter siktede og forsvarer innsyn i opplysninger som påtalemyndigheten ikke vil påberope som bevis i saken

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 17. mars 2016, HR-2016-604-U, (sak nr. 2016/469), straffesak, anke over kjennelse I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B (advokat Mette Yvonne Larsen) mot Den offentlige påtalemyndighet III. C (advokat Bernt Heiberg) mot Den offentlige påtalemyndighet IV. D (advokat Kirsten S. Fari) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over kjennelse om varetektsfengsling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 16. mars 2016, HR-2016-593-U, (sak nr. 2016/1531), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Tor Reidar Klausen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Grov korrupsjon og utroskap

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 10. mars 2016, HR-2016-560-U, (sak nr. 2015/1574), straffesak, anke over dom I. A (advokat Lars Christian Sunde) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Torunn Salomonsen Holmberg) II. B (advokat Tone Monclair) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Torunn Salomonsen Holmberg)

Les mer

Straffutmåling vold i nære relasjoner

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 8. mars 2016, HR-2016-540-U, (sak nr. 2016/330), straffesak, anke over dom A (advokat Aasmund Olav Sandland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Trussel mot offentlig tjenestemann

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 26. februar 2016, HR-2016-471-U, (sak nr. 2016/236), straffesak, anke over dom A (advokat Ole Petter Drevland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Krav om erstatning for utgifter til forsvar og reiseutgifter etter frifinnelse

Rettens kjennelse 26. februar 2016, HR-2016-458-F, (sak nr. 2015/1246), straffesak, anke over dom I. Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Lars Christian Sunde) II. Den offentlige påtalemyndighet mot B (advokat Mette-Julie Sundby)

Les mer

Begjæring om oppheving av lagmannsrettes hevingskjennelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 23. februar 2016, HR-2016-428-U, (sak nr. 2016/255), straffesak, anke over kjennelse A, B (advokat Liv Clemetsen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Dommerhabilitet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. februar 2016, HR-2016-422-U, (sak nr. 2016/351), straffesak, anke over beslutning A (advokat Reidar Steinsvik) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over lagmannsrettens beslutning om å nekte innsyn i og utskrift av en fengslingskjennelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. februar 2016, HR-2016-423-U, (sak nr. 2016/331), straffesak, anke over beslutning A 

Les mer

Spørsmål om omberamming av ankeforhandling i straffesak

Høyesteretts kjennelse 19. februar 2016, HR-2016-392-A, (sak nr. 2016/327), straffesak, anke over beslutning A (advokat Sigrid J. Klomsæt) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Mishandling i familieforhold

Høyesteretts ankeutvalgs dom 17. februar 2016, HR-2016-375-U, (sak nr. 2016/197), straffesak, anke over dom I. A (advokat Ida Dahlgren Hanssen) mot Den offentlige påtalemyndighet II. Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Ida Dahlgren Hanssen)

Les mer

Avvisning av anke pga. formfeil

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 5. februar 2016, HR-2016-292-U, (sak nr. 2016/47), straffesak, anke over dom A (advokat Amir Hossein Mirmotahari) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Inhabilitet hos en av meddommerne i lagmannsretten

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 5. februar 2016, HR-2016-277-U, (sak nr. 2015/2318), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Grovt bedrageri

Høyesteretts ankeutvalgs dom 4. februar 2016, HR-2016-262-U, (sak nr. 2016/61), straffesak, anke over dom A (advokat Sven Crogh) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over domfellelse for to voldtekter av ektefelle og grov familievold mot ektefelle og tre felles barn

Høyesteretts ankeutvalgs belsutning 29. januar 2016, HR-2016-231-U, (sak nr. 2015/2347), straffesak, anke over dom A (advokat Marie Sølverud) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Mellombels tilbakekall av førarrett og beslag etter vegtrafikklova § 33 nr. 3

Høgsteretts ankeutvals orskurd 25. januar 2016, HR-2016-223-U, (sak nr. 2016/68), straffesak, anke over dom Den offentlege påtalemakta mot A

Les mer

Saken gjelder omfanget av forsvarerbistand knyttet til en sivil sak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 28. januar 2016, HR-2016-210-U, (sak nr. 2016/156), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Nils Jørgen Vordahl)

Les mer

Smugling av varer

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 25. januar 2016, HR-2016-183-U, (sak nr. 2016/93), straffesak, anke over dom A (advokat Søren Ø. Hellenes) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Fengsling - unndragelse

Høgsteretts ankeutvals orskurd 22. januar 2016, HR-2016-167-U, (sak nr. 2016/139), straffesak, anke over orskurd A (advokat Juliane Margrethe Strøm Berthelsen) mot Den offentlege påtalemakta

Les mer

Fengsling - bevisforspillelsesfare

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. januar 2016, HR-2016-169-U, (sak nr. 2016/148), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Arne B. Krokeide) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Krava til domsgrunnar ved domfelling for grovt aktlaus lekamsskading ved føring av motorvogn

Høgsteretts ankeutvals vedtak 22. januar 2016, HR-2016-167-U, (sak nr. 2015/2294), straffesak, anke over dom A (advokat Harald Pleym) mot Den offentlege påtalemakta

Les mer

Anke over lagmannsrettens domfellelse for uaktsom forvoldelse av betydelig personskade

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 19. januar 2016, HR-2016-119-U, (sak nr. 2015/2210), straffesak, anke over dom A (advokat Bjørn Rener-Larsen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over vedtak i lagmannsretten etter straffeprosesslova § 321 første ledd om ikkje å gi samtykke til fremje av straffeanke

Høgsteretts ankeutvals orskurd 13. januar 2016, HR-2016-79-U, (sak nr. 2016/44), straffesak, anke over vedtak A (advokat Knut H. Austad) mot Den offentlege påtalemakta

Les mer

Anke over avslag om oppnevning av offentlig forsvarer på etterforskningsstadiet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 13. januar 2016, HR-2016-92-U, (sak nr. 2016/12), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Nora Hallen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer