Ankeutvalget - Sivile saker

Oppreisning til fornærmede ved domfellelse for voldtekt

Høyesteretts ankeutvalgs dom 22. desember 2017, HR-2017-2480-U, (sak nr. 2017/2141), sivil sak, anke over dom A, B (advokat Kjetil Mjaaland) mot C (advokat Brynjar Nielsen Meling)

Les mer

Anerkjennelse av utenlandsk fraværsdom etter Luganokonvensjonen

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. desember 2017, HR-2017-2472-U, (sak nr. 2017/1966), sivil sak, anke over kjennelse AB Grigero Grigiskes (advokat Rolf Chr. Trolle Andersen) mot Lavpris Grossisten AS (advokat Dennis Sander)

Les mer

Ankegjenstandens verdi

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21. desember 2017, HR-2017-2425-U, (sak nr. 2017/1989), sivil sak, anke over beslutning, Fana Bilforretning AS (advokat Thor-Eirik Lodtz) mot  Frank Ove Nilsen (advokat Per A. Sætersdal)

Les mer

Private beslagsforbud - gjeldsordningsloven § 6-2

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21. desember 2017, HR-2017-2441-U, (sak nr. 2017/1792), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Birger Moxness) mot SG Finans AS, Santander Consumer Bank AS (advokat Torjus Hulbak)

Les mer

Forberedende dommers kompetanse ved spørsmål om avvisning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning 21. desember 2017, HR-2017-2442-U, (sak nr. 2017/1843), sivil sak, anke over kjennelse Eva Henriksen m.fl. (advokat Trond Hatland) mot Bergen kommune (Kommuneadvokaten i Bergen v/advokat Roald Hopsnes)

Les mer

Saksbehandling ved midlertidig avgjørelse i sak om samvær

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 18. desember 2017, Hr-2017-2388-U, (sak nr. 2017/2008), sivil, sak, anke over kjennelse, A (advokat Arvid Sjødin) mot B (advokat Heidi Kristin Åsvang)

Les mer

Adgangen til å føre en dommerfullmektig som vitne

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, HR-2017-2381-U, (sak nr. 2017/1994), sivil sak, anke over kjennelse Advokatfirmaet Danielsen & Co AS (advokat Per Danielsen) mot Morgan Andersen (advokat Håkon Bodahl-Johansen) 

Les mer

Adgang til gjeninntreden i stilling ved tvist om avskjed

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, HR-2017-2324-U, (sak nr. 2017/1997), sivil sak, anke over kjennelse Oslo kommune (Kommuneadvokaten i Oslo v/advokat Helen Wenger) mot A, B (advokat Fredrik Jadar)

Les mer

Opphevelse av sakskostnadsavgjørelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 7. desember 2017, HR-2017-2317-U, (sak nr. 2017/1955), sivil sak, anke over dom A (advokat Didrik Tønseth) mot B, C (advokat Beate Hamre)

Les mer

Manglende rettslig interesse i begjæring i barnevernsak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 14. november 2017, HR-2017-2153-U, (sak nr. 2017/1889), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Olav Sylte) mot X kommune v/ barneverntjenesten (advokat Camilla Schjetne)

Les mer

Sikkerhetsstillelse etter §20-11 i patentsaker

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 9. november 2017, HR-2017-2119-U, (sak nr. 2017/1591), sivil sak, anke over kjennelse Celltrion, Inc. (advokat Amund Brede Svendsen) mot Biogen, Inc. (advokat Are Stenvik) (Rettslig medhjelper: advokat Eirik Basmo Ellingsen)

Les mer

Kontradiksjon i sivil sak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 31. oktober 2017, HR-2017-2056-U, (sak nr. 2017/1721), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Tor Erlend Framstad) mot B (advokat Bjørn Carlberg)

Les mer

Statens erstatningsansvar for merkostnader ved en rettergangsfeil

Høyesteretts ankeutvalgs avgjørelse 26. oktober 2017, HR-2017-2026-U, (sak nr 2017/1596), sivil sak, anke over kjennelse Fred. Olsen m.fl (advokat Bettina Banoun og advokat Thor Leegaard) mot Staten v/Domstoladministrasjonen

Les mer

Barnets rett til å uttale seg

Høyesteretts ankeutvalgs avgjørelse 19. oktober 2017, HR-2017-1996-U, (sak nr. 2017/1633), sivil sak, anke over kjennelse A mot B

Les mer

Opphevelse av ankenektelse i sak om fast bosted og samvær

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 13. oktober 2017, HR-2017-1957-U, (sak nr. 2017/1581), sivil sak, anke over beslutning A (advokat Erling Johannes Kjærmann) mot B (advokat Heidi Kristin Åsvang)

Les mer

Opphørelse av lagmannsrettens ankenektelse på grunn av brudd på prinsippet om kontradiksjon

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 4. oktober 2017, HR-2017-1903-U, (sak nr. 2017/1592), sivil sak, anke over beslutning Vidar Fagerheim (advokat Torsteinn J. Skanbo) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Yngve Skogrand)

Les mer

Pålegg om utlevering av straffesaksdokumenter til bruk i sivile saker

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 2. oktober 2017, HR-2017-1872-U, (sak nr. 2017/1587), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Per Harald Gjerstad) mot B (advokat Snorre Torgrimsby)

Les mer

Skjønnsmedlemmers habilitet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 28. september 2017, HR-2017-1788-U, (sak nr. 2017/1408), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Trond Pedersen Biti) mot B

Les mer

Avvisning av anke i sak om rettslig overprøving av fylkesnemndas vedtak om bruk av tvang og makt etter helse- og omsorgstjenesteloven, fordi vedtakets virketid var utløst

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 28. september 2017, HR-2017-1844-U, (sak nr. 2017/1594), sivil sak, anke over kjennelse A v/verge (advokat Håkon Sætre Rasmussen) mot X kommune (advokat Sverre Larhammer)

Les mer

Adgangen for en tredjeperson til å tre inn i en sak om arrest i forbindelse med anke

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 19. september 2017, HR-2017-1801-U, (sak nr. 2017/1308), sivil sak, anke over kjennelse Staten v/Oslo kemnerkontor (Kommuneadvokaten i Oslo v/advokat Jon Sverdrup Efjestad) mot A (advokat Ida Camilla Hals)

Les mer

Godkjenning av gruppesøksmål

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 1. september 2017, HR-2017-1668-U, (sak nr. 2017/1413), sivil sak, anke over kjennelse DNB Asset Management AS (advokat Helge Lundestad) mot Andelseierne i verdipapirfondet DNB Norge (advokat Steinar Mageli)

Les mer

Om retten kan pålegge en part å møte med advokat

Høyesteretts ankeutvalgs avgjørelse 30. august 2017, HR-2017-1653-U, (sak nr. 2017/858) og (sak nr. 2017/1464), sivil sak, anke over kjennelser A (advokat Gisle Loso) mot Norsk Butikkdrift A/S (advokat Sten Foyn)

Les mer

Dommerhabilitet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 25. august 2017, HR-2017-1625-U, (sak nr. 2017/1402), sivil sak, anke over beslutning A mot Hordaland fylkeskommune (advokat Trond Hatland)

Les mer

Tidligere sakkyndig som vitne i sak etter barneloven

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. august 2017, HR-2017-1611-U, (sak nr. 2017/1331), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Rune Valaker) mot B (advokat Nina Monssen)

Les mer

Krav om erstatning fra staten for sakskostander på grunn av påstått feil ved rettens behandling av saken, jf. tvisteloven § 20-12

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 1. august 2017, HR-2017-1504-U, (sak nr. 2017/1011), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Anders Flatabø) mot Staten v/Domstoladministrasjonen

Les mer

Tvangsfullbyrdelse av vedtak om forhåndstiltredelse ved ekspropriasjon etter skjønnsprosessloven § 55

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 28. juli 2017, HR-2017-1490-U, (sak nr. 2017/1067), sivil sak, anke over kjennelse NTE Energi AS (advokat Helge Morten Svarva) mot Jann Arthur Sandvik (advokat Tine Larsen)

Les mer

Dommerhabilitet ved tidligere befatning med saken

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 25. juli 2017, HR-2017-1504-U, (sak nr. 2017/1153), sivil sak, habilitet A (advokat Olav Brun) mot Fjellhamar Park III AS, Fjellhamar Park IV AS og B (advokat Øyvind Kilstad)

Les mer

Anke over beslutning om ankenektelse etter avholdt ankeforhandling forkastet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21. juni 2017, HR-2017-1225-U, (sak nr. 2017/950), sivil sak, anke over beslutning A (advokat Asle Bjelland) mot B (advokat Markus Waterloo)

Les mer

Partsevne for vann- og kloakklag - tvisteloven § 2-1

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 19. juni 2017, HR-2017-1199-U, (sak nr. 2017/883), sivil sak, anke over kjennelse Nedre Øse Vann og Kloakklag (advokat Aki Johannes Viitala) mot A,B,C,D,E (advokat Tor Johan Strand)

Les mer

Tvangssalg på grunnlag av realkausjon

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 14. juni 2017, HR-2017-1182-U, (sak nr. 2017/796), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Rohnny M. Andersen) mot DNB Bank ASA (advokat Mathias F. Seierstad Haugan)

Les mer

Taushetsplikt om polititjenestemanns identitet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 14. juni 2017, HR-2017-1179-U, (sak nr. 2017/824), sivil sak, anke over kjennelse Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Knut-Fredrik Haug-Hustad) mot A (advokat Trond Sivertsvik)

Les mer

Breiviks anke nektet fremmet

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 8. juni 2017, HR-2017-1127-U, (sak nr. 2017/778), sivil sak, anke over dom Anders Behring Breivik (advokat Øystein Storrvik) mot Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten  v/regjeringsadvokat Fredrik Sejersted)

Les mer

Bruk av to prosessfullmektiger for Høyesterett

Justitiarius Toril M. Øies beslutning 1. juni 2017, HR-2017-1080-F, (sak nr. 2017/445 og sak nr. 2017/474), sivli sak, anke over dom og kjennelse X (advokat A, advokat B) mot Y (advokat C) (Rettslig medhjelper: advokat D)

Les mer

Habiliteten til lagmannsrettens dommere når tidligere konstituert dommer er prosessfullmektig

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. mai 2017, HR-2017-995-U, (sak nr. 2017/842), sivil sak, habilitet KLP Skadeforsikring AS (advokat Finn Eirik Winther) mot Grande Entreprenør AS (advokat Kjell Sagen Berg)

Les mer

Rettslig interesse i sak om utestenging etter universitets- og høyskoleloven

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. mai 2017, HR-2017-1004-U, (sak nr. 2017/545), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Svein-Harald Stavnes Wennevik) mot Staten v/Universitetet i Oslo (Regjeringsadvokaten v/advokat Kari Sigurdsen)

Les mer

Spørsmål om anke over tingrettens dom var avgitt i tide

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 18. mai 2017, HR-2017-979-U, (sak nr. 2017/726), sivil sak, anke over kjennelse Are Mjelstad, Elisabeth Alm Mjelstad (advokat Ole B. Gundem) mot Oslo Bygg og Eiendom, Eiendom AS (advokat Arne Johan Almeland)

Les mer

Anke over beslutning om ikke å få anke dom i barnevernsak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 9. mai 2017, HR-2017-894-U, (sak nr. 2017/705), sivil sak, anke over beslutning A (advokat Petter J. Grødem) mot X kommune (Kommuneadvokaten i X v/advokat Lena Fagervold), B (advokat Annie Bratseth)

Les mer

Spørsmål om dekning av sakskostander etter vergemålsloven § 19 er begrenset til den offentlige salærsatsen

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 8. mai 2017, HR-2017-888-U, (sak nr. 2017/603), sivil sak, anke over beslutning A (advokat Silje Elisabeth Stenvaag), B (advokat Sigrid Broch)

Les mer

Avvisning av anke på grunn av manglende rettslig interesse og partsevne

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 25. mars 2017, HR-2017-819-U, (sak nr. 2017/567), sivil sak, anke over kjennelse A, Bs dødsbo (advokat Jens Otto Haugland) mot C (advokat Brage Nordgård)

Les mer

Dom om omsorgsovertakelse opphevet grunnet mangelfull saksbehandling

Høyesteretts ankeutvalgs dom 22. mars 2017, HR-2017-596-U, (sak nr. 2017/424), sivil sak, anke over dom A (advokat Cathrine Carlsen-Raftevoll) mot X kommune (advokat Leif Kahrs Jæger), B (advokat Janet Riise)

Les mer

Oppnevning av sakkyndige i pasientskadesak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 14. mars 2017, HR-2017-547-U, (sak nr. 2016/2330), sivil sak, anke over kjennelse A v/verge (advokat Mona Næverdal) mot Staten v/Pasientskadenemnda (advokat Anita Bergh Ankarstrand)

Les mer

Habilitet for fagkyndig meddommer etter kritikk av barnevernet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 10. mars 2017, HR-2017-525-U, (sak nr. 2017/402), sivil sak, anke over kjennelse Oslo kommune (Kommuneadvokaten i Oslo v/advokat Tor Sandsbraaten) mot A (advokat Ole-Håkon Elllingsen), B (advokat Olav Sylte)

Les mer

Lagmannsrettens kompetanse ved overprøving av tiltaksjordskifte

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 9. mars 2017, HR-2017-514-U, (sak nr. 2017/384), sivil sak, anke over beslutning A (advokat Øyvind Kraft) mot B, Staten v/Forsvarsdepartementet (advokat Steinar Mageli)

Les mer

Anke over lagmannsrettens dom som følge av feil ved rettens sammensetning

Høyesteretts ankeutvalgs dom 8. februar 2017, HR-2017-286-U, (sak nr. 2017/187), sivil anke, anke over dom Uloba – Independent Living Norge SA (advokat Torgeir Juliussen Finne) mot A (advokat Stine Louise Windingstad)

Les mer

Anke over beslutning om ikke å avvise to anker på grunn av mangler ved ankeerklæringene

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 2. februar 2017, HR-2017-249-U, (sak nr. 2016/2417), sivil anke, anke over beslutning Knut Erik Risan, Heidi Johanne Westlie (advokat André Standberg) mot Knut Hæreid Markegård, Irene Markegård (advokat Jan Hammerseng), Protector Forsikring ASA (advokat Thomas Myran)

Les mer

Anke over jordskifteavgjørelse begrunnet i manglende kontradiksjon

Høyesteretts ankeutvalgs dom 19. januar 2017, HR-2017-144-U, (sak nr. 2017/1896), sivil anke, anke over dom A mot B, C, D

Les mer

Ankenektelse i barnefordelingssak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 18. januar 2017, HR-2017-35-U, (sak nr. 2017/35), sivil anke, anke over beslutning A (advokat Fridtjof Piene Gundersen) mot B (advokat Robert Voldhuset)

Les mer

Tvangsmulkt ved samvær

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 18. januar 2017, HR-2017-138-U, (sak nr. 2017/40), sivil anke, anke over kjennelse A (advokat Marie Sølverud) mot B (advokat Per Engebreth Askilsrud)

Les mer

Innsyn i forespørsel til EFTA-domstolen

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 16. januar 2017, HR-2017-110-U, (sak nr. 2016/928), sivil anke, anke over dom Torbjørn Selstad Thue, Politiets Fellesforbund (partshjelper) (advokat Merete Furesund) mot Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Siri K. Kristiansen)

Les mer

Omsorgsovertagelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 13. januar 2017, HR-2017-90-U, (sak nr. 2016/2407), sivil anke, anke over dom A, B (advokat Per Danielsen) mot X kommune (advokat Gro Enochsen)

Les mer

Heving av ankesak som følge av bortfall av søksmålsinteressen

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 12. januar 2017, HR-2017-85-U, (sak nr. 2016/2286), sivil anke, anke over beslutning X kommune (Kommuneadvokaten i X v/advokat Jørgen Aas Eide) mot A (advokat Per Danielsen)

Les mer

Ankenektelse i sak om fast bosted etter barneloven

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 4. januar 2017, HR-2017-18-U, (sak nr. 2016/2341), sivil anke, anke over beslutning A (advokat Christian Børve) mot B (advokat Allan Rognan)

Les mer