Avdeling - Straffesaker

Sammendraget som følger den enkelte sak, er ikke en del av avgjørelsen. Det skal kun gi en oversikt over de tema og problemstillinger som har vært til behandling. Avgjørelsen i sin helhet kan leses ved å klikke på lenke nedenfor sammendraget.

Her på Høyesteretts nettsider vil du finne publisert alle avgjørelser fra avdeling, alle begrunnede avgjørelser fra Høyesteretts ankeutvalg samt en oversikt over alle anker over dom som ikke er tillatt fremmet.

Straffutmåling for oppbevaring av amfetamin – spørsmål om tilståingsfrådrag

Høgsterettsdom 21.desember 2017, HR-2017-2444-A, (sak nr. 2017/1782), straffesakm anke over dom. A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Førde)

Les mer

En utlending kan ikke straffes etter norsk straffelov, jf. straffeloven 1902 § 12 første ledd nr. 1, for handlinger i utlandet som var lovlige der.

Høyesteretts dom 21.desember 2017,HR-2017-2429-A, (sak nr. 2017/1660), straffesak, anke over dom. Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Stein Vale) mot A (advokat Trygve Staff)  

Les mer

Mors mishandling av egne barn – straffutmåling

Høyesteretts dom 20. desember 2017, HR-2017-2415-A, (sak nr. 2017/1764), straffesak, anke over dom A (advokat Arild Dyngeland) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jarle Wikdahl)

Les mer

Straffutmåling for å ha utnytta psykisk utviklingshemming hos ein person til å skaffe seg seksuell omgang

Høyesteretts avgjørelse 8. desember 2017, HR-2017-2327-A, (sak nr. 2017/1737), straffesak, anke over dom A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Jorild Steindal)

Les mer

Skade på spedbarn - straffutmåling

Høyesteretts dom 4. desember 2017, HR-2017-2282-A, (sak nr. 2017/1507), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lars Erik Alfheim)

Les mer

Begrenset innsyn i pasientjournal var ingen saksbehandlingsfeil

Høyesteretts avgjørelse 30. november 2017, HR-2017-2262-A, (sak nr. 2017/1253), straffesak, anke over dom A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet (advokat Tonje Tønder)

Les mer

Fangst av snøkrabbe i Smutthullet kan straffes

Høyesteretts dom 29. november 2017, HR-2017-2257-A, (sak nr. 2017/1570), straffesak, anke over dom I. A (advokat Per S. Johannessen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lars Fause) II. Arctic Fishing (advokat Oddbjørn Slinning) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lars Fause)

Les mer

Overføring til tvungent psykisk helsevern begrunnet i gjentatt vinningskriminalitet

Høyesteretts dom 28. november 2017, HR-2017-2249-A, (sak nr. 2017/1615), straffesak, anke over dom A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lars Fause)

Les mer

Straff for ulovleg hummarfiske

Høgsteretts dom 18. oktober 2017, HR-2017-1978-A, (sak nr. 2017/1268), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Erik Førde)

Les mer

Uaktsom hvitvasking ved å ta utbytte fra et bedrageri i Norge ut i Dubai, kan ikke straffes her

Høyesteretts dom 12. oktober 2017, HR-2017-1947-A, (sak nr. 2017/1060), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Carl Graff Hartmann) mot A (advokat Øystein Storrvik)

Les mer

Kontaktforbud med omvendt voldsalarm

Høyesteretts dom 28. september 2017, HR-2017-1840-A, (sak nr. 2017/867), straffesak, anke over dom A (advokat Marius O. Dietrichson) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Nina M. Prebe)

Les mer

Straff for korrupsjon

Høyesteretts dom 15. september 2017, HR-2017-1776-A, (sak nr. 2017/674), straffesak, anke over dom A (advokat Arild Dyngeland) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Helene Bærug Hansen)

Les mer

Straffutmåling ved gjentatt og planmessig utført medvirkning til grovt trygdebedrageri

Høyesteretts dom 15. september 2017, HR-2017-1781-A, (sak nr. 2017/1001), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Jørn Sigurd Maurud)

Les mer

Grov uforstand i forbindelse med pågripelse

Høyesteretts dom 4. september 2017, HR-2017-1677-A, (sak nr. 2017/696), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (kst. førstestatsadvokat Thomas Frøberg) mot A (advokat Lars E. Skotvedt)

Les mer

Advokat kan ikke straffes for å ha bidratt til at varetektsfengslete klienter underlagt brev- og besøksrestriksjoner kommuniserer med personer utenfor fengselet, straffeloven § 170

Høyesteretts kjennelse 4. september 2017, HR-2017-1673-A, (sak nr. 2017/970), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Kristian Jarland)

Les mer

Straffutmåling for innførsel av narkotika, jf. straffeloven § 231 første ledd

Høyesteretts dom 4. september 2017, HR-2017-1674-A, (sak nr. 2017/773), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Andreas Schei)

Les mer

Utmåling av straff der domfelte ved samme anledning har innført ulike typer narkotiske stoffer

Høyesteretts dom 4. september 2017, HR-2017-1675-A, (sak nr. 2017/618), straffesak, anke over dom A (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Erik Marthinussen)

Les mer

Narkotikaprogram med domstolskontroll som reaksjon ved grov narkotikaforbrytelse

Høyesteretts dom 4. september 2017, HR-2017-1676-A, (sak nr. 2017/659), straffesak, anke over dom A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jo Christian Jordet)

Les mer

Kampfiksing - straffeutmåling

Høyesteretts dom 31. august 2017, HR-2017-1663-A, (sak nr. 2017/822), straffesak, anke over dom I. A (advokat Marius O. Dietrichson) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Asbjørg Lykkjen) II. B (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Asbjørg Lykkjen) III. C (advokat Arild Dyngeland) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Asbjørg Lykkjen)

Les mer

Ubetinget fengsel for unnlatt melding av oldtidsfunn

Høyesteretts dom 29. juni 2017, HR-2017-1298-A, (sak nr. 2017/562), straffesak, anke over dom A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jeanette Hagene Knutsen)

Les mer

Straff for voldtekt i form av kvalifisert seksuell handling med barn under 14 år

Høyesteretts dom 28. juni 2017, HR-2017-1283-A, (sak nr. 2017/412), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Unni Sandøy) mot A (advokat Arild Dyngeland)

Les mer

Straff for nettovergrep mot mindreårige

Høyesteretts dom 28. juni 2017, HR-2017-1282-A, (sak nr. 2017/391), straffesak, anke over dom A (Odd Rune Torstrup) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Marte Benedicte Engesli Lysaker)

Les mer

Straffutmåling ved omfattende trakassering av aktører i rettsvesenet

Høyesteretts dom 26. juni 2017, HR-2017-1252-A, (sak nr. 2017/620), straffesak, anke over dom A (advokat Arild Dyngeland) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kaia Strandjord)

Les mer

Straff for barnebortføring til utlandet

Høyesteretts dom 26. juni 2017, HR-2017-1251-A, (sak nr. 2017/434), straffesak, anke over dom A (advokat Odd Rune Torstrup) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Tore Kulstad)

Les mer

Oppheving av lagmannsrettens dom på grunn av manglande domsgrunnar

Høgsteretts dom 26. juni 2017, HR-2017-1246-A, (sak nr. 2017/511), straffesak, anke over dom A (advokatHalvard Helle) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Per Eirik Vigmostad-Olsen)

Les mer

Spørsmål om oversendelse av fotografi med seksuelt krenkende innhold til andre enn fornærmede rammes av straffeloven 1902 § 201 første ledd bokstav b.

Høyesteretts dom 26. juni 2017, HR-2017-1245-A, (sak nr. 2017/645), straffesak, anke over dom A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Førde)

Les mer

Straff for brudd på dyrevelferdsloven

Høyesteretts dom 26. juni 2017, HR-2017-1250-A, (sak nr. 2017/508), straffesak, anke over dom A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Monica Krag Pettersen)

Les mer

Dom om menneskehandel til tvangsarbeid i norske gartnerier

Høyesteretts dom 7. juni 2017, HR-2017-1124-A, (sak nr. 2017/318), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Cecilie Schløsser Møller) B (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Cecilie Schløsser Møller) Bistandsadvokat for de fornærmede (advokat Arne Gunnar Aas)

Les mer

Straffeutmåling – fradrag i fengselsstraffen for lang liggetid

Høyesteretts dom 31. mai 2017, HR-2017-1072-A, (sak nr. 2017/111), straffesak, anke over dom A (advokat Hallvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lars Fause)

Les mer

Gjeninnsetting i forvaring ved prøveløslatelse

Høyesteretts dom 16. mai 2017, HR-2017-969-A, (sak nr. 2017/330), straffesak, anke over dom A (advokat Erik Ulvesæter) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Nina Grande)

Les mer

Straff for omsorgsunndragelse

Høyesteretts dom 16. mai 2017, HR-2017-97-A, (sak nr. 2017/340), straffesak, anke over dom A (advokat Marius O. Dietrichson) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Katharina Rise)

Les mer

Grensen mellom seksuell omgang og seksuell handling

Høyesteretts dom 16. mai 2017, HR-2017-968-A, (sak nr. 2017/406), straffesak, anke over dom A (advokat Nils Christian Nordhus) mot Den offentlige påtalemyndighet (advokat Aina M. Ertzeid)

Les mer

Straff og inndragning for ulovlig fiske av kongekrabbe

Høyesteretts dom 11. mai 2017, HR-2017-823-A, (sak nr. 2017/99), straffesak, anke over dom I. A (advokat Geir-Arne Blix Johansen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lars Fause)  II. X AS (advokat Geir-Arne Blix Johansen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lars Fause)

Les mer

Hvitvasking i fiktivt faktureringsnettverk

Høyesteretts dom 25. april 2017, HR-2017-823-A, (sak nr. 2016/2293), straffesak, anke over dom A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Jan Eivind Norheim)

Les mer

Hvitvasking i fiktivt faktureringsnettverk

Høyesteretts dom 25. april 2017, HR-2017-822-A, (sak nr. 2017/24), straffesak, anke over dom A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Jan Eivind Norheim)

Les mer

Inndragning av utbytte i sak hvor straffekravet er foreldet

Høyesteretts dom 25. april 2017, HR-2017-821-A, (sak nr. 2017/69), straffesak, anke over dom Marine Harvest Norway AS (advokat Tor Henning Rustan Knudsen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Magne Nyborg)

Les mer

Unnlatelse av å avverge følgene av en straffbar handling

Høyesteretts dom 25. april 2017, HR-2017-824-A, (sak nr. 2017/122), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Eldsen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen)

Les mer

Straffutmåling for grove seksuallovbrudd mot flere barn

Høyesteretts dom 7. april 2017, HR-2017-751-A, (sak nr. 2016/2377), straffesak, anke over dom A (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jens Olav Sæther)

Les mer

Statens ansvar for nødvendige utgifter til forsvarer når tiltalte frifinnes

Høyesteretts kjennelse 7. april 2017, HR-2017-753-A, (sak nr. 2016/2086), straffesak, anke over kjennelse I. Transocean Inc., Transocean Offshore Deepwater Drilling Inc. (advokat Nicolai V. Skjerdal) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Elisabeth Harbo-Lervik) II. A (advokat Erik Keiserud) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Elisabeth Harbo-Lervik) III. B (advokat Erik Keiserud) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Elisabeth Harbo-Lervik)

Les mer

Kroppskrenkelse ved feiltreff

Høyesteretts dom 30. mars 2017, HR-2017-675-A, (sak nr. 2016/2114), straffesak, anke over dom A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Magne Nyborg)

Les mer

Lagmannrettens domfellelse etter straffeloven 1902 § 219 (mishandling i familieforhold) i en sak der tingretten hadde domfelt for enkeltstående kroppskrenkelser

Høyesteretts dom 29. mars 2017, HR-2017-667-A, (sak nr. 2016/2380), straffesak, anke over dom A (advokat Hallvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Carl Graff Hartmann)

Les mer

Trusler mot aktør i rettsvesenet

Høyesteretts dom 17. mars 2017, HR-2017-568-A, (sak nr. 2016/2152), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jogeir Nogva)

Les mer

Straff for seksuell omgang ved misbruk av stilling

Høyesteretts dom 17. mars 2017, HR-2017-570-A, (sak nr. 2016/2241), straffesak, anke over dom A (advokat Erling O. Lyngtveit ) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Benedicte Hordnes)

Les mer

Ungdomsstraff for samleier med barn under 14 år

Høyesteretts dom 16. mars 2017, HR-2017-579-A, (sak nr. 2016/2262), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Anne Cecilie Dessarud)

Les mer

Høyesterett fastsatte straffen for grovt uaktsomt trygdebedrageri til 75 dager

Høyesteretts dom 15. mars 2017, HR-2017-560-A, (sak nr. 2017/109), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Marit Formo) mot A (advokat John Christian Elden)

Les mer

Straffutmåling for grovt uaktsomt skattesvik og uaktsomt brudd på bokføringsloven

Høyesteretts dom 14. mars 2017 HR-2017-553-A, (sak nr. 2016/2050), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Peter André Johansen)

Les mer

Begjæring om etterforskningsskritt fra etterlatte

Høyesteretts kjennelse 14. mars 2017, HR-2017-552-A, (sak nr. 2016/1516), straffesak, anke over kjennelse A, B (advokat Erling Hansen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Carl Graff Hartmann)

Les mer

Forvaring for ung gjerningsperson

Høyesteretts dom 9. februar 2017, HR-2017-290-A, (sak nr. 2016/2191), straffesak, anke over dom I. A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Førde) II. Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Førde) mot A (advokat Halvard Helle)

Les mer

Om skyldspørsmålet kan kreves prøvet i to instanser etter gjenåpning til domfeltes ugunst

Høyesteretts dom 1. februar 2017, HR-2017-241-A, (sak nr. 2016/1999), straffesak, anke over dom A (advokat Brynjar Nielsen Meling) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Birgitte Istad) Bistandsadvokat for de etterlatte (advokat John Christian Elden)

Les mer

Tingrettens vilkår for å behandle siktedes krav om rettslig kontroll av Økokrims beslag ble opphevet

Høyesteretts kjennelse 16. januar 2017, HR-2017-111-A, (sak nr. 2016/1887), straffesak, anke over kjennelse Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Henrik Horn) mot A (advokat Nicolai V. Skjerdal)

Les mer