Ankeutvalget - Straffesaker

Varetektsfengsling av mindreårig

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 15. januar 2019, HR-2019-55-U, (sak nr. 19-006011STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse: A (advokat Solveig Kristine Høgtun) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Henrik Rådal)

Les mer

Krav om innsyn - straffeprosessloven § 264

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 11. januar 2019, HR-2019-44-U, (sak nr. 18-064307STR-HRET), straffesak, anke over dom: A, SIA North Star Ltd (advokat Hallvard Østgård) mot Påtalemyndigheten (førstestatsadvokat Lars Fause og advokat Tolle Stabell)

Les mer