Avdeling - Straffesaker

Vilkårene for frivillig tilbaketreden fra forsøk på drap ikke oppfylt

Høyesteretts dom 10. januar 2019  dom, HR-2019-47-a, (sak nr. 18-127806STR-HRET), straffesak, anke over dom A (advokat Marius Oscar Dietrichson ) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Guro Hansson Bull)

Les mer

Aktors habilitet i sak for Høyesterett

Høyesteretts kjennelse 9. januar 2019  dom, HR-2019-34-S, (sak nr. 18-064307STR-HRET), straffesak, anke over dom A og SIA North Star Ltd (advokat Hallvard Østgård) mot Påtalemyndigheten (førstestatsadvokat Lars Fause og advokat Tolle Stabell)

Les mer