Straffutmåling for grovt forsikringsbedrageri

Høyesteretts dom 2. mai 2019, HR-2019-831-A, (sak nr. 18-193963STR-HRET), straffesak, anke over dom

A (advokat Marius Oscar Dietrichson) mot Påtalemakta (statsadvokat Magne Nyborg)

Dommere: Matningsdal, Matheson, Kallerud, Falch, Høgetveit Berg

Saka gjeld straffutmåling for grovt forsikringsbedrageri og særleg grovt skadeverk gjennom eldspåsetjing av eit hotell. 

Høgsterett tok utgangspunkt i at lovbrota gjaldt eit tilfelle av eldspåsetjing der gjenoppbyggingskostnaden var anslått til 93,7 millionar kroner. 

Straffutmålinga for forsikringsbedrageriet og skadeverket vart gjort under eitt då det låg føre idealkonkurrens. Høgsterett tok utgangspunkt i det grunnleggjande forholdet
– forsikringsbedrageriet – og skjerpa straffa sidan skadeverket inngår direkte som ei skildring av forsikringsbedrageri. Det var også skjerpande at lovbrota vart gjort saman med ein annan og var planlagt og gjennomført over tid. 

Høgsterett utmålte straffa for det grove forsikringsbedrageriet og det særleg grove skadeverket til fengsel i seks år. 

I tillegg kom forhold som den domfelte var dømt til eitt års fengsel for i tingretten, men som ikkje var anka. Samla straff vart sett til fengsel i seks år og seks månader, jf. straffelova § 79 fyrste ledd bokstav a. 

Dommen gjev rettleiing for straffutmålinga ved grove forsikringsbedrageri. 

Les hele avgjørelsen her