Om Høyesterett

Høyesteretts vestibyle
Høyesteretts vestibyle Foto: Høyesterett/Sturlason

Høyesterett er landets øverste domstol og en prejudikatdomstol. Høyesteretts hovedoppgave er gjennom sine avgjørelser å bidra til rettsavklaring og rettsutvikling innenfor de rammene som følger av Grunnlov og lov.

Bildet over viser Høyesteretts vestibyle. Løvene er designet av Lars Utne. Kulturhistorisk symboliserer løven mot, makt og myndighet.

Norges Høyesterett begynte sin virksomhet i 1815. Siden den tid har det naturlig nok vært en vekst både i antall saker og antall dommere. Høyesterett ledes av en justitiarius og har ut over dette nitten dommere.

I den enkelte sak blir retten satt med fem dommere. Av hensyn til saksavviklingen arbeider Høyesterett i to parallelle avdelinger. I visse tilfelle behandles en sak i storkammer med 11 dommere, eller i plenum av den samlede Høyesterett. 

Dommerne deltar etter en skiftordning i begge avdelinger og i ankeutvalget.

Høyesteretts administrasjon ledes av en direktør. Juridisk utredningsenhet består av tjuetre utredere inkludert utredningsleder og to nestledere. Utredningsenheten bistår hovedsakelig Høyesteretts ankeutvalg men ivaretar også andre støttefunksjoner overfor Høyesteretts dommere og direktør. Fra høsten 2015 har utredningsenheten i tillegg hatt oppgaver for Høgsterett i avdeling, storkammer og plenum. Til Høyesteretts to avdelinger er det knyttet to protokollsekretærer som også er jurister. Personalet består for øvrig av 20 personer ledet av en kontorsjef. Høyesterett har egen informasjonsrådgiver.

Høyesteretts organisasjonskart

Høyesterett behandler både sivile saker og straffesaker og har myndighet på alle rettsområder. Alle saker som bringes inn for Høyesterett, blir først behandlet i ankeutvalget. I tillegg til å avgjøre anker over kjennelser og beslutninger, er ankeutvalget en silingsinstans i anke over dommer. Ingen anke kan fremmes til Høyesterett uten ankeutvalgets samtykke.

Som landets øverste domstol skal Høyesterett sørge for rettsavklaring der rettstilstanden kan være uklar. Høyesterett har også et ansvar for rettsutviklingen, innenfor lovgivningens rammer, der nye samfunnsproblemer krever det. Saker som reiser prinsipielle spørsmål ut over det konkrete saksforhold, vil derfor ofte slippe inn til behandling.

Rettsforhandlingene i Høyesterett er nesten alltid muntlige og finner i de aller fleste tilfeller sted for åpne dører. Men det er ingen umiddelbar bevisføring i form av parts- og vitneforklaringer slik som i tingrett og lagmannsrett. Høyesterett reiser heller ikke ut på befaringer.

I ankeutvalget er saksbehandlingen skriftlig og avgjørelsene treffes på grunnlag av sakens dokumenter.

Høyesteretts avgjørelser i avdeling, storkammer og plenum samt begrunnede avgjørelser fra Høyesteretts ankeutvalg, offentliggjøres på domstolens nettsider. I tillegg publiseres alle avgjørelser truffet av Høyesterett og Høyesteretts ankeutvalg i Norsk Retstidende og gjennom Lovdata.