Ansatte

Norges Høyesterett har 20 dommere og ledes av justitiarius. Det legges vekt på at Høyesterett har en bred sammensetning.

Dommerne skal ha ulik yrkeserfaring og rekrutteres både fra privat næringsliv og offentlig virksomhet. De skal komme fra ulike steder av landet, og det skal være en tilfredsstillende kjønnssammensetning og spredning i alder. Grunnvilkåret er likevel høy faglig dyktighet.

Høyesteretts administrasjon består av omkring 45 personer. Disse er fordelt på en juridisk utredningsenhet og en administrativ stab. Justitiarius har som domstolleder også det øverste administrative ansvar, og deltar i behandlingen av administrative spørsmål av prinsipiell og stor praktisk betydning for domstolen. Høyesteretts administrasjon ledes til daglig av en direktør som er embetsmann, og en assisterende direktør. Juridisk utredningsenhet er den største enheten i Høyesteretts administrasjon og består av 26 personer inkludert leder og nestleder.

Organisasjonskart

Dommere

Direktører

Stabsfunksjoner

Juridisk utredningsenhet 

Administrativ enhet

Saksbehandlingsenhet

Alle ansatte