Clement Endresen, høyesterettsdommer

Født 1949 i Stavanger, tiltrådt 28.08.2006

Juridisk embetseksamen 1974

Juridisk saksbehandler i Forsvarets bygningstjeneste
(verneplikt) 1975

Universitetslektor, Universitetet i Oslo, 1975-77

Dommerfullmektig Sandnes herredsrett 1977-79

Fullmektig ved Regjeringsadvokatembetet 1979

Partner i Kluge Advokatfirma DA 1980-2006

Høyesterettsdommer fra 28. august 2006