Knut H. Kallerud, høyesterettsdommer

Født 1956 i Kongsberg, tiltrådt 16. juli 2011

Juridisk embetseksamen 1983

Mastergrad i ”Human Rights Law” ved Universitetet i Essex, England, 1997-98

Justisdepartementet, Politiavdelingen, 1983-85       

Straffelovkommisjonens sekretariat 1985

Dommerfullmektig ved Kragerø sorenskriverembete 1985-86

Advokatfullmektig i advokatfirmaet Hestenes og Dramer & Co 1986-89

Partner i advokatfirmaet Hestenes og Dramer & Co 1989-95

Konstituert førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet 1995-96

Førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet1996-2008

Sambandsstatsadvokat ved Eurojust, Haag, Nederland, 2005-2006

Assisterende riksadvokat 2008-2011          

Høyesterettsdommer fra 16. juli 2011