Magnus Matningsdal, høyesterettsdommer

Født 1951 i Hå, Rogaland, tiltrådt 11.08.1997

Juridisk embetseksamen 1976

Lic. jur. 1982

Dr. juris 1986

Advokatfullmektig Stavanger 1976-77

Dommerfullmektig ved Jæren sorenskriverembete 1977-79

Amanuensis og senere stipendiat ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, 1979-86

Kst. sorenskriver ved Jæren sorenskriverembete 1980

Professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, 1987-89

Periodevis kst. lagdommer ved Gulating lagmannsrett 1988-89

Herredsrettsdommer ved Jæren sorenskriverembete 1989-96

Førstelagmann Gulating lagmannsrett 1996-97

Professor II ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, 1989-97

Høyesterettsdommer fra 11. august 1997