Ragnhild Noer, høyesterettsdommer

Født 1959 i Oslo, tiltrådt 01.10.2010

Juridisk embetseksamen 1985.

Vitenskapelig assistent ved Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo 1982 - 1983.

Førstekonsulent i Justisdepartementets lovavdeling 1985 - 1987.

Dommerfullmektig og konstituert sorenskriver ved Lyngen sorenskriverembete 1987 – 1989.

Amanuensis ved Universitetet i Tromsø 1989.

Programsekretær i NRK Troms 1990 - 1991.

Advokat ved Regjeringsadvokatembetet 1991 - 2005.  Møterett for Høyesterett fra 1994.

Konstituert lagdommer ved Gulating lagmannsrett januar - mars 1994.

Sekretær for Barnefordelingsprosessutvalget 1997 – 1998.

Seniorrådgiver i Miljøverndepartementet 2001 – 2002.

Lagdommer i Borgarting lagmannsrett 2005 – 2010

Høyesterettsdommer fra 1. oktober 2010.