Erik Møse, høyesterettsdommer

Født 1950 i Oslo, tiltrådt 15.8.2009

Cand. jur fra Universitetet i Oslo 1976

Justisdepartementets lovavdeling 1977 - 1985

Dommerfullmektig Eiker, Modum og Sigdal herredsrett 1985 - 1986

Advokat hos Regjeringsadvokaten  1986 - 1993 

Lagdommer Borgarting lagmannsrett  1993 - 1999

Dommer ved FNs straffedomstol for Rwanda  1999 - 2009

Dommer ved Den europeiske menneskerettsdomstol 2011 - 2018