Espen Bergh, høyesterettsdommer

Født 1961 i Oslo, tiltrådt 15.08.16

Juridisk embetseksamen 1987

Førstekonsulent Forsvarsdepartementet, juridisk seksjon 1988-1989

Førstekonsulent Justisdepartementet, Lovavdelingen 1989-1990

Lovrådgiver Justisdepartementet, Lovavdelingen, 1990-1999

Dommerfullmektig, senere kst. herredsrettsdommer, ved Ytre Follo sorenskriverembete 1992-1994

Advokat Advokatfirmaet Wiersholm 1999-2005

Lagdommer Borgarting lagmannsrett 2005-2010

Lagmann Borgarting lagmannsrett 2010-2016

Høyesterettsdommer fra 15. august 2016