Ofte stilte spørsmål

Fra NRK Dagsrevyens intervju med daværende justitiarius Tore Schei i 2012
Fra NRK Dagsrevyens intervju med daværende justitiarius Tore Schei i 2012 Foto: Høyesterett

Kan hvem som helst komme å høre på en sak?

Rettsforhandlingene i Høyesterett er nesten alltid muntlige og åpne for publikum. I saker hvor sensitive personlige forhold skal behandles, blir saken ført for lukkede dører og publikum har da ikke adgang.

Hvor ligger Høyesterett?

Adressen til Høyesterett er Høyesteretts plass 1. Dette er en sidegate til Akersgata rett ved VG-bygget. Følg trikkeskinnene oppover Grensen fra Domkirken og ta til høyre i Akersgata på toppen av bakken. Du finner Høyesteretts Hus på høyre side to hundre meter borte i gata.

Hva slags saker behandler dere?

Høyesterett behandler både sivile saker og straffesaker og har myndighet på alle rettsområder. Som landets øverste domstol skal Høyesterett sørge for rettsavklaring der rettstilstanden kan være uklar. Høyesterett har også et ansvar for rettsutviklingen, innenfor lovgivningens rammer, der nye samfunnsproblemer krever det. Saker som reiser prinsipielle spørsmål ut over det konkrete saksforhold, vil derfor ofte slippe inn til behandling.

Hvor mange dommere er det i hver sak?

I den enkelte sak er det fem dommere som sammen bestemmer utfallet.

Er dommerne ofte uenige?

De siste 15 år har antall saker der høyesterettsdommerne ikke blir enig, ligget på mellom 14-22 %. Dette kalles dissens, og dommerne er oftere uenig i sivile saker enn i straffesaker, 15 – 31% i sivile saker og 11-18 % i straffesaker.

Kan alle dommerne dømme i alle typer saker?

Ja, alle dommerne kan dømme i alle typer saker. 

Hvordan fordeles sakene til dommerne?   

Det er tilfeldig hvilke saker den enkelte dommer får. Tilfeldighetsprinsippet er et viktig prinsipp for Høyesterett.

Hvor lenge kan man være dommer?

Aldersgrensen for dommerne er 70 år.

Hvor mange dommere er det i Høyesterett?

Høyesterett består av 20 dommere medregnet høyesterettsjustitiarius.

Hvor mange kvinnelige dommere er det?

Sju av Høyesteretts tjue dommere er kvinner.

Hva slags bakgrunn har dommerne?

Dommerne kommer fra hele landet og har tidligere jobbet både i privat næringsliv og i offentlig virksomhet. Sju av dommerne kom på utnevningstidspunktet fra private advokatbyråer og tretten kom fra offentlig virksomhet. Gjennomsnittsalderen er 57 år.

Må man søke eller blir man bare utnevnt?

Dommerstillingene utlyses og man må søke som på alle andre jobber

Hvordan finner man ut hvilke saker som skal behandles?

På Høyesteretts hjemmeside www.hoyesterett.no, er det opplysninger om hvilke saker som skal behandles, med angivelse av hva saken gjelder og med tidspunkt for den muntlige behandlingen.

Hvor finner man Høyesteretts avgjørelser? 

Høyesteretts avgjørelser i avdeling, storkammer og plenum, begrunnede avgjørelser fra Høyesteretts ankeutvalg samt anker over dom som er nektet fremmet offentliggjøres på domstolenes nettsider, www.hoyesterett.no. I tillegg publiseres alle avgjørelser truffet av Høyesterett og Høyesteretts ankeutvalg i Norsk Retstidende og gjennom Lovdata samt Gyldendal Rettsdata og DIBkunnskap AS. 

Hva gjør Høyesteretts ankeutvalg?

Alle saker som bringes inn for Høyesterett, blir først behandlet i ankeutvalget, det utvalget som tidligere het Høyesteretts kjæremålsutvalg. I tillegg til å avgjøre anker over kjennelser og beslutninger, er ankeutvalget en silingsinstans i anke over dommer. Ingen anke kan fremmes til Høyesterett uten ankeutvalgets samtykke. I ankeutvalget er saksbehandlingen skriftlig og avgjørelsen treffes på grunnlag av sakens dokumenter. Ankeutvalget består av tre av Høyesteretts dommere og dommerne deltar etter en skiftordning.

Hva gjør kjæremålsutvalget?

Kjæremålsutvalget ble i 2008 erstattet av ankeutvalget. Alle saker som bringes inn for Høyesterett, blir først behandlet i ankeutvalget. I tillegg til å avgjøre anker over kjennelser og beslutninger, er ankeutvalget en silingsinstans i anke over dommer.

Er jobben som høyesterettsdommer en heltidsjobb?

Ja

Får man eget kontor?

I Høyesterett får man eget kontor. Noen kontorer er store og noen er små. Høyesteretts Hus sto ferdig til innflytting i 1903 og bygget er restaurert og utnyttet fra loft og til kjeller.