Saksliste

Skisse Justisbygningen i Kristiania 1903  Hans Jakob Sparre
Skisse Justisbygningen i Kristiania 1903 Hans Jakob Sparre

Avgjørelse i den enkelte sak vil foreligge omkring tre uker etter ankeforhandlingen og publiseres da på Høyesteretts nettside.

Høyesterett arbeider i to parallelle avdelinger. For anker over dommer som Høyesteretts ankeutvalg tillater fremmet, blir retten satt med fem dommere.  

I visse tilfelle behandles en sak i forsterket rett. Høyesterett settes da i storkammer med elleve dommere eller i plenum med den samlede Høyesterett. 

Dommerne deltar etter en skiftordning i begge avdelinger og i ankeutvalget.

Tirsdag 16. oktober 2018 kl. 09.00, onsdag 17. oktober kl. 09.00-11.45 – Høyesteretts Annen avdeling:

Sak nr. 2017/2179, sivil sak, anke over dom: Borgarting lagmannsretts dom av 3. november 2017. Om tilbakekall av oppholdstillatelse er i strid med retten til privatliv og familieliv.

Les mer

Torsdag 18. oktober 2018 kl. 12.30, fredag 19 oktober kl. 09.00-11.00 – Høyesteretts Annen avdeling:

Sak nr. 18-106598, straffesak, anke over dom: Frostating lagmannsretts dom av 18. april 2018. Om det i straffeskjerpende retning skal legges vekt på tidligere lovbrudd begått som barn. Forholdet mellom straffeloven § 77 første ledd bokstav k og barnekonvejsonen. løsningsrettsloven § 6, jf. § 23 tredje ledd, og forholdet til Grunnloven og vernet om eiendomsrett etter den europeiske menneskerettskonvensjon.

Les mer

Uke 43

Mandag 22. oktober - fredag 26. oktober

Les mer

Mandag 22. oktober 2018 kl. 09.00 - onsdag 24. oktober 2018 kl. 09.00-11.45 – Høyesteretts Første avdeling

Sak nr. 2018/233, sivil sak, anke over dom: Borgarting lagmannsretts dom av 4. desember 2017. Opphavsrett. Om en distributør av tv-kanaler har plikt til å klarere musikkrettigheter i TV-sendinger som kringkastet fra utlandet, men formidlet til abonnenter i Norge. Åndsverkloven § 2.

Les mer

22. oktober - 26. oktober kl. 09.00, tirsdag 30. oktober kl. 09.00, onsdag 31. okt. kl. 09.00-11.45 – Høyesteretts Annen avdeling

Sak nr. 18-42829, sivil sak, anke over dom: Borgarting lagmannsretts dom av 25. januar 2018. Om arbeidsgiveransvar i konsernforhold. 

Les mer

Uke 44

Mandag 29. oktober til fredag 4. november

Les mer

Tirsdag 30. oktober 2018 kl. 09.00, onsdag 31. oktober 2018 kl. 09.00-11.45

Sak nr. 18-64307, straffesak, anke over dom: Hålogaland lagmannsretts dom 7. februar 2018. Om fangst av snøkrabbe på kontinentalsokkelen i fiskevernsonen ved Svalbard.

Les mer

Torsdag 1. november 2018 kl. 12.30, fredag 2. november 2018 kl. 09.00-11.00

Sak nr. 18-116808, straffesak, anke over dom: Gulating lagmannsretts dom av 28. juni 2018. Grov kroppsskade med døden til følge.

Les mer

Uke 45

Mandag 5. november til fredag 9. november

Les mer

Onsdag 7. november 2018 kl. 11.00-14.30, torsdag 8. november 2018 kl. 09.00-11.00

Sak nr. 18-104537, sivil sak, anke over dom: Hålogaland lagmannsretts dom av 16. mars 2018. Avtalerett. Om rettskraft og avtaletolkning.

Les mer

Fredag 9. november 2018 kl. 09.00 – Høyesteretts Første avdeling

Sak nr. 18-100728. straffesak, anke over dom: Borgarting lagmannsretts dom av 22. mai 2018. Om uaktsomt bildrap.

Les mer

Uke 46

Mandag 12. november til fredag 16. november

Les mer

Mandag 12. november 2018

Ingen saker i avdelingene denne dag

Les mer

Tirsdag 13. november 2018 kl. 09.00 – Høyesteretts Første avdeling

Sak nr. 18-64988, sivil sak, anke over kjennelse: Borgarting lagmannsretts kjennelse av 12. mars 2018. Patentrett. Om et søksmål om patentrettigheter skal reises ved Oslo tingrett etter reglene om tvunget verneting i patentsaker. Patentloven § 63

Les mer

Tirsdag 13. november 2018 kl. 09.00, onsdag 14. november 2018 kl. 09.00

Sak nr. 18-36844, sivil sak, anke over dom: Borgarting lagmannsretts dom 14. desember 2017. Ulovfestet direktekravsadgang i entrepriseforhold.

Les mer

Uke 47

Mandag 19. november til fredag 23. november

Les mer

Tirsdag 20. november 2018 kl. 09.00, onsdag 21. november 2018 kl. 09.00-11.45

Sak nr. 18-70825, sivil sak, anke over dom: Agder lagmannsretts dom av 22. november 2017. Om ugjenkallelighet kan innfortolkes i testamenter.

Les mer

Torsdag 22. november 2018 kl. 09.00 – Høyesteretts Annen avdeling

Sak nr. 18-100490, sivil sak, anke over dom: Hålogaland lagmannsretts dom av 6. april 2018. Kontraktsrett. Om offentlige rådighetsbegrensninger som gjør det umulig å bebygge en tomt solgt til boligformål, utgjør en hevings- og erstatningsbetingende mangel.

Les mer