Saksliste

Høyesterett arbeider i to parallelle avdelinger. For anker over dommer som Høyesteretts ankeutvalg tillater fremmet, blir retten satt med fem dommere.  

I visse tilfelle behandles en sak i forsterket rett. Høyesterett settes da i storkammer med elleve dommere eller i plenum med den samlede Høyesterett. 

Dommerne deltar etter en skiftordning i begge avdelinger og i ankeutvalget.

Tirsdag 14. august kl. 09.00 (onsdag 15. august kl. 09.00) - Høyesteretts Første avdeling

Sak nr. 18-44407, straffesak, anke over dom. Borgarting lagmannsretts dom av 19. januar 2018. Deltagelse i terrororganisasjon (IS, rekruttering til terrorvirksomhet og materiell  og finansiell støtte til terrorvirksomhet).

Les mer

Tirsdag 14. august 09.00 (onsdag 15. august kl. 09.00 - 11.00) - Høyesteretts Annen avdeling

Sak nr. 2017/2212, sivil sak, anke over dom: Borgarting lagmannsretts dom av 3. november 2017. Om krav på forsikringsoppgjør er gått tapt – forholdet mellom forsikringsavtaleloven § 18-5 andre ledd og foreldelsesloven  § 22.

Les mer

Torsdag 16. august kl. 12.30 (fredag 17. august kl. 09.00 - 11.45) - Høyesteretts Første avdeling

Sak nr. 18-73766, straffesak, anke over dom. Gulating lagmannsretts dom av 13. april 2018.  Vold mot særskilte utsatte yrkesgrupper samt butikktyverier. Lovanvendelse  hva angår grensen mellom mindre tyveri/tyveri, samt straffutmåling.

Les mer

Torsdag 16. august 2018 kl. 09.00 – kl. 13.30 - Høyesteretts Annen avdeling

DENNE SAKEN ER HEVET: Sak nr. 18-49560, straffesak, anke over dom.

Les mer

Tirsdag 21. august 2018 kl. 09.00 og onsdag 22. august 2018 kl. 09.00 – kl. 11.45 – Høyesteretts Første avdeling

Sak nr. 2018/8, sivil sak, anke over overskjønn: Borgarting lagmannsretts overskjønn av 6. november 2017. Ekspropriasjonsrett. Om fastsettelse av kapitaliseringsrente ved ekspropriasjons av næringseiendom.

Les mer

Tirsdag 21. august 2018 kl. 09.00 - Høyesteretts Annen avdeling

Sak nr. 18-57356, straffesak, anke over dom: Gulating lagmannsretts dom av 9. februar 2018. Strafferett. Om aktsomhetsnormen ved uaktsom forvoldelse av en annens død i trafikk.

Les mer

Onsdag 22. august 2018 kl. 12.30 (torsdag 23. august kl. 09.00-11.45) - Høyesteretts Annen avdeling

Sak nr. 2018/77, sivil sak, anke over dom: Frostating lagmannsretts dom av 16. oktober 2017. Barnevern. Om adopsjon.  

Les mer

Torsdag 23. august 2018 kl. 12.30 (fredag kl. 09.00 - kl. 11.00) – Høyesteretts Første avdeling

Sak nr. 18-76552, straffesak, anke over dom: Borgarting lagmannsretts dom av 20. mars 2018. Strafferett. Om befatning med eksplosiver i den hensikt å begå en grov straffbar handling, jf. straffeloven § 191b, jf. §191a.

Les mer

Tirsdag 28. august 2018 kl. 09.00 (onsdag 29. august kl. 09.00 – kl. 11.45) – Høyesteretts Første avdeling

Sak nr. 2018/18, sivil sak, anke over dom: Frostating lagmannsretts dom av 30. oktober 2017.Tingsrett. Om det er grunneier eller utvinner som har rett til bergarten eklogitt ved dagbruddsdrift av kalk og marmorforekomster.

Les mer

Tirsdag 28. august, onsdag 29. august og torsdag 30. august 2018 kl. 09.00 – Høyesteretts Annen avdeling

Sak nr. 2018/199, sivil sak, anke over dom: Agder lagmannsretts dom av 24. november 2017. Om samvittighetsreservasjoner for fastlege.

Les mer

Torsdag 30. august 2018 kl. 12.30 og fredag 31. august kl. 11.45 – Høyesteretts Første avdeling

Sak nr. 18-72139, straffesak, anke over dom: Frostating lagmannsretts dom av 10. april 2018. Strafferett. Om dykking etter kamskjell fra båt er virksomhet som omfattes av arbeidsmiljøloven.

Les mer

Tirsdag 4. september 2018 kl. 09.00 – Høyesteretts Første avdeling

Sak nr. 18-34154, sivil sak, anke over dom: Agder lagmannsretts dom av 15. desember 2017. Om trafikkforsikringsselskapets ansvar etter bilansvarsloven § 4 er beløpsmessig

Les mer

Tirsdag 4. september 2018 kl. 09.00 – Høyesteretts Annen avdeling

Sak nr. 18-82380, straffesak, anke over dom: Agder lagmannsretts dom 19. mars 2018. Foretaksstraff etter dødsulykke i arbeidslivet – tolking av begrepet «hovedbedrift» jf. AML § 2-2 annet ledd.

Les mer

Onsdag 5. september 2018 kl. 12.30 (torsdag 6. september kl. 09.00-11.00) – Høyesteretts Annen avdeling

Sak nr. 18-95375, straffesak, anke over dom: Frostating lagmannsretts dom av 19. april 2018. Om en polititjenestemann kan straffes for motarbeiding av rettsvesenet, jf. straffeloven § 157.

Les mer

Tirsdag 11. september 2018 kl. 09.00 – Høyesteretts Første avdeling

Sak nr. 18-049784, sivil sak, anke over dom: Gulating lagmannsretts dom 19. januar 2018. Straffeprosess. Om lagmannsrettens domsgrunner krenker uskyldspresumsjonen.

Les mer

Tirsdag 11. september, onsdag 12. september og torsdag 13. september 2018 kl. 09.00 – Høyesteretts Annen avdeling

Sak nr. 2017/2127, sivil sak, anke over dom: Gulating lagmannsretts dom av 6. oktober 2017. Tingsrett. Om grensen mellom eiendomsrett og bruksrett. Reglene om lengstetid i løsningsrettsloven § 6, jf. § 23 tredje ledd, og forholdet til Grunnloven og vernet om eiendomsrett etter den europeiske menneskerettskonvensjon.

Les mer

Torsdag 13. september 2018 kl. 09.00 – Høyesteretts Første avdeling

Sak nr. 18-71951, sivil sak, anke over dom: Gulating lagmannsretts dom av 15. februar 2018. Tingsrett. Om forbudet i viltloven § 28 andre ledd.Gulating lagmannsretts dom av 15. februar 2018. Tingsrett. Om forbudet i viltloven § 28 andre ledd.

Les mer