Saksliste

Skisse Justisbygningen i Kristiania 1903  Hans Jakob Sparre
Skisse Justisbygningen i Kristiania 1903 Hans Jakob Sparre

Avgjørelse i den enkelte sak vil foreligge omkring tre uker etter ankeforhandlingen og publiseres da på Høyesteretts nettside.

Høyesterett arbeider i to parallelle avdelinger. For anker over dommer som Høyesteretts ankeutvalg tillater fremmet, blir retten satt med fem dommere.  

I visse tilfelle behandles en sak i forsterket rett. Høyesterett settes da i storkammer med elleve dommere eller i plenum med den samlede Høyesterett. 

Dommerne deltar etter en skiftordning i begge avdelinger og i ankeutvalget.

Uke 50

Mandag 10. desember til fredag 14. desember

Les mer

Mandag 10. desember 2018

Ingen saker i avdelingene denne dag

Les mer

Tirsdag 11. desember 2018 kl. 09.00, onsdag 12. desember 2018 kl. 09.00 – Høyesteretts Første avdeling

Sak nr. 18-82393, sivil sak, anke over dom: Borgarting lagmannsretts dom 12. mars 2018. Skatterett. Om beskatning av utbetalt termineringsgebyr.

Les mer

Torsdag 13. desember 2018 kl. 09.00 – Høyesteretts Annen avdeling

Sak nr. 18-72545, sivil sak, anke over dom: Borgarting lagmannsretts dom av 13. februar 2018. Erstatningsrett. Om en som er frifunnet i straffesaken på grunn av nødverge kan dømmes til å betale oppreisningserstatning, samt spørsmål om forholdet til uskyldspresumsjonen.

Les mer

Fredag 14. desember 2018

Ingen saker i avdelingene denne dag

Les mer

Uke 51

Mandag 17. desember til fredag 21. desember

Les mer

Mandag 17. desember 2018 kl. 09.00 – Høyesteretts Første avdeling

Sak nr. 18-160032, straffesak, anke over dom: Hålogaland lagmannsretts dom av 19. april 2018. Strafferett. Om det foreligger straffbar mishandling og ev. utmåling av straff. Straffeloven 1902 § 219.

Les mer

Tirsdag 18. desember 2018 kl. 09.00 – Høyesteretts Første avdeling

Sak nr. 18-157498, straffesak, anke over dom: Borgarting lagmannsretts dom 8. oktober 2018. Om en lege opptrådte grovt uaktsomt da han i forbindelse med et oppdrag som sakkyndig i en erstatningssak hentet opplysninger fra en pasientjournal, uten at det forelå samtykke til det.

Les mer

Uke 1

Mandag 31.12.2018 til fredag 4. januar 2019

Les mer

Torsdag 3. januar 2019 kl. 09.00 - Høyesteretts Første avdeling

Sak nr. 18-070984, sivil sak, anke over dom: Hålogaland lagmannsretts dom av 12. mars 2018. Erstatningsrett. Om et treningssenter er ansvarlig på ulovfestet objektivt grunnlag for skader en person pådro seg som følge av svikt ved treningsutstyr.

Les mer

Torsdag 3. januar 2019 kl. 09.00 - Høyesteretts Annen avdeling

Sak nr. 18-127806, straffesak, anke over dom: Borgarting lagmannsretts dom av 28. juni 2018. Om tilbaketreden fra forsøk på drap.

Les mer

Uke 2

Mandag 7. januar 2019 til fredag 11. januar 2019

Les mer

Tirsdag 8. januar 2019 kl. 09.00 og onsdag 9. januar 2019 kl. 09.00 - Høyesteretts Første avdeling

Sak nr. 18-069096, sivil sak, anke over dom: Borgarting lagmannsretts dom av 5. mars 2018. Skatterett. EØS-rett. Om skattefradrag for konsernbidrag til datterselskap i Litauen.

Les mer

Tirsdag 8. januar 2019 kl. 09.00 og onsdag 9. januar 2019 kl. 09.00 - Høyesteretts Annen avdeling

Sak nr. 18-051892, sivil sak, anke over dom: Borgarting lagmannsretts dom av 16. januar 2018.Transportrett. Om transportøren plikter å etterkomme selgers stansingsinstruks når selger utøver stansingsrett overfor kjøper.

Les mer