Saksliste

Høyesterett arbeider i to parallelle avdelinger. For anker over dommer som Høyesteretts ankeutvalg tillater fremmet, blir retten satt med fem dommere.  

I visse tilfelle behandles en sak i forsterket rett. Høyesterett settes da i storkammer med elleve dommere eller i plenum med den samlede Høyesterett. 

Dommerne deltar etter en skiftordning i begge avdelinger og i ankeutvalget.

24. april 2018 kl. 09.00 (onsdag kl. 09.00 – kl. 15.00) – Høyesteretts Første avdeling

Sak nr. 2017/2032, sivil sak, anke over dom: Frostating lagmannsretts dom av 22. september 2017. Om et samvirke ved flertallsvedtak kan sette til side medlemmenes tingsrettslige rettigheter fastsatt i en rettskraftig jordskifteavgjørelse. 2 dager.

Les mer

24. april 2018 kl. 09.00 – Høyesteretts Annen avdeling

Sak nr. 2017/1932, sivil sak, anke over dom: Frostating lagmannsretts dom av 25. september 2017. Om gyldigheten av en oppsigelse grunnet nedbemanning med forutgående nyansettelser. 1 dag.

Les mer

26. april 2018 kl. 09.00 – Høyesteretts Annen avdeling

Sak nr. 2018/21, straffesak, anke over dom: Borgarting lagmannsretts dom av 12. juni 2017. Strafferett. Om en flyktning ikke skal straffes for brudd på innreiseforbud fordi hun har kommet direkte fra et område hvor hun var å anse som flyktning. Flyktningkonvensjonen artikkel 31 nr. 1. 3 timer.

Les mer

27. april 2018 kl. 08.30 - kl. 11.15 – Høyesteretts Første avdeling

Sak nr. 2017/2197, straffesak, anke over dom: Hålogaland lagmannsretts dom av 19. oktober 2017. Om det er straffbart å publisere bilde av seg selv med politilue på sosiale medier. Straffeloven 2005 § 165. 3 timer.

Les mer

27. april 2018 kl. 09.00 – Høyesteretts Annen avdeling

Sak nr. 2018/277, straffesak, anke over dom: Gulating lagmannsretts dom av 18. januar 2018. Om straffutmåling ved innførsel av ca. 13 000 ecstasy-tabletter, herunder spørsmål om samfunnsstraff. 3 timer.

Les mer

2. mai kl. 09.00 – Høyesteretts Første avdeling

Sak nr. 2016/928, sivil sak, anke over dom: Borgarting lagmannsretts dom av 18. februar 2016. Grensen mellom arbeidstid og arbeidsfri – klassifisering av reisetid for en polititjenestemann. 2 dager.  

Les mer

4. mai kl. 09.00 – Høyesteretts Første avdeling

Sak nr. 2017/206, sivil sak, anke over dom: Agder lagmannsretts dom av 24. november 2016. Om en utleid arbeidstaker har krav på reisetidsgodtgjørelse etter tjenestemannslovens likebehandlingsregel. Tjenestemannsloven § 3 B

Les mer

7. mai kl. 09.00 – Høyesteretts Annen avdeling

Sak nr. 2018/311, straffesak, anke over dom: Gulating lagmannsretts dom av 10. januar 2018. Om seksuell omgang med mindreårig er begått av flere "i fellesskap", jr. strl. (1902) § 196 annet ledd bokstav a. 4 timer.

Les mer

14. mai 2018 kl. 09.00 – Høyesteretts Annen avdeling

Sak nr. 2017/2020, sivil sak, anke over dom: Agder lagmannsretts dom 15. september 2017. Erstatningsrett. Utmåling av erstatning og oppreisningserstatning etter drap, og særlig betydningen av at et barn er ansvarlig. 1 dag.

Les mer

15. mai 2018 kl. 12.30–14.30 (onsdag 16. mai 2018 kl. 09.00–11.45) – Høyesteretts Annen avdeling

Sak nr. 2018/219, sivil sak, anke over dom: Borgarting lagmannsretts dom av 29. november 2017. Pasientskaderett. Om pasienterstatning etter nerveklemskade under operasjon.

Les mer

22. mai kl. 12.30–14.30 (onsdag 23. mai 2018 kl. 09.00–11.45) – Høyesteretts Annen avdeling

Sak nr. 2017/1678, sivil sak, anke over dom: Hålogaland lagmannsretts dom av 30. juni 2017. Forvaltningsrett. Om gyldigheten av vedtak om avliving av hund, jf. hundeloven § 18.

Les mer

23. mai 2018 kl. 09.00 – Høyesteretts Første avdeling

Sak nr. 2017/1891, sivil sak, anke over dom: Borgarting lagmannsretts dom av 30.  juni 2017. Forvaltningsrett. Om gyldigheten av vedtak som ved forskrift endrer tariff for skiping av gass i Gassled.

Les mer

23. mai 2018 kl. 12.30–14.30 (torsdag 24. mai 2018 kl. 09.00–11.45) – Høyesteretts Annen avdeling

Sak nr. 2017/2028, sivil sak, anke over dom: Borgarting lagmannsretts dom av 4. oktober 2017. Forvaltningsrett. Gyldigheten av vedtak om avliving av hund.

Les mer