Saksliste

Skisse Justisbygningen i Kristiania 1903  Hans Jakob Sparre
Skisse Justisbygningen i Kristiania 1903 Hans Jakob Sparre

Avgjørelse i den enkelte sak vil foreligge omkring tre uker etter ankeforhandlingen og publiseres da på Høyesteretts nettside.

Høyesterett arbeider i to parallelle avdelinger. For anker over dommer som Høyesteretts ankeutvalg tillater fremmet, blir retten satt med fem dommere.  

I visse tilfelle behandles en sak i forsterket rett. Høyesterett settes da i storkammer med elleve dommere eller i plenum med den samlede Høyesterett. 

Dommerne deltar etter en skiftordning i begge avdelinger og i ankeutvalget.

Uke 46

Mandag 12. november til fredag 16. november

Les mer

Mandag 12. november 2018

Ingen saker i avdelingene denne dag

Les mer

Tirsdag 13. november 2018 kl. 09.00 – Høyesteretts Første avdeling

Sak nr. 18-64988, sivil sak, anke over kjennelse: Borgarting lagmannsretts kjennelse av 12. mars 2018. Patentrett. Om et søksmål om patentrettigheter skal reises ved Oslo tingrett etter reglene om tvunget verneting i patentsaker. Patentloven § 63

Les mer

Tirsdag 13. november 2018 kl. 09.00, onsdag 14. november 2018 kl. 09.00 - Høyesteretts Annen avdeling

Sak nr. 18-36844, sivil sak, anke over dom: Borgarting lagmannsretts dom 14. desember 2017. Ulovfestet direktekravsadgang i entrepriseforhold.

Les mer

Uke 47

Mandag 19. november til fredag 23. november

Les mer

Tirsdag 20. november 2018 kl. 09.00, onsdag 21. november 2018 kl. 09.00-11.45 - Høyesteretts Første avdeling

Sak nr. 18-70825, sivil sak, anke over dom: Agder lagmannsretts dom av 22. november 2017. Om ugjenkallelighet kan innfortolkes i testamenter.

Les mer

Tirsdag 20. november 2018 kl. 09.00 - Høyesteretts Annen avdeling

Sak nr. 18-57336, sivil sak, anke over dom: Borgarting lagmannsretts dom av 19. februar 2018. Helse- og sosialrett. Om vilkårene for å motta sykepenger er oppfylt, jf. folketrygdeloven § 8-4.

Les mer

Torsdag 22. november 2018 kl. 12.30 og fredag 23. november 2018 kl. 11.00 - Høyesteretts Første avdeling

Sak nr. 18-129264, straffesak, anke over dom: Gulating lagmannsretts dom 28. juni 2018. Straff for deltakelse i chat om fiktive seksuelle overgrep mot barn. Straffeloven (205) § 311.

Les mer

Torsdag 22. november 2018 kl. 09.00 – Høyesteretts Annen avdeling

Sak nr. 18-100490, sivil sak, anke over dom: Hålogaland lagmannsretts dom av 6. april 2018. Kontraktsrett. Om offentlige rådighetsbegrensninger som gjør det umulig å bebygge en tomt solgt til boligformål, utgjør en hevings- og erstatningsbetingende mangel.

Les mer