Saksliste

Skisse Justisbygningen i Kristiania 1903  Hans Jakob Sparre
Skisse Justisbygningen i Kristiania 1903 Hans Jakob Sparre

Avgjørelse i den enkelte sak vil foreligge omkring tre uker etter ankeforhandlingen og publiseres da på Høyesteretts nettside.

Når saken er berammet vil tidspunkt for ankeforhandlingen fremgå av domstolenes saksliste  Når går rettssaken?

De nærmeste ukenes saker fremgår også nedenfor.

Mandag 20. mai 2019

Ingen saker i avdelingene

Les mer

Tirsdag 21. mai 2019 kl. 09.00 - Torsdag 23. mai 2019 kl. 09.00 - Høyesteretts Første avdeling

Sak nr. 18-179157, sivil sak, anke over overskjønn: Borgarting lagmannsretts overskjønn 9. oktober 2018. Tomtefeste. Om regulering av festeavgift ved forlengelse av feste av tomt til bolighus.

Les mer

Tirsdag 21. mai 2019 kl. 09.00 - Høyesteretts Annen avdeling

Sak nr. 18-188052, sivil sak, anke over dom: Agder lagmannsretts dom av 19. oktober 2018. Personskadeerstatning. Gjenopptak av erstatningsoppgjør etter avtaleloven § 36.

Les mer

Torsdag 23. mai 2019 kl. 09.00 - Høyesteretts Annen avdeling

Sak nr. 18-182181, sivil sak, anke over dom: Borgarting lagmannsretts dom av 10. oktober 2018. Trygderett. Om karensregelen i Statens pensjonskasseloven § 27 fjerde ledd.

Les mer

Fredag 24. mai 2019

Ingen saker i avdelignene

Les mer

Mandag 27. mai 2019 kl. 09.00 - Onsdag 29. mai 2019 - Høyesteretts Annen avdeling

Sak nr. 18-193373, sivil sak, anke over dom: Borgarting lagmannsretts dom av 31. oktober 2018. Skatterett. Gruppesøksmål om eiendomsskatt i Oslo kommune. Ankeutvalget har samtidig besluttet at anke over Borgarting lagmannsretts kjennelse 31. oktober 2018, som er registrert med saksnummer 19-2038SIV-HRET, skal overføres til behandling i avdeling. Sakene er forent til felles behandling.

Les mer

Tirsdag 4. juni 2019 kl. 09.00 - Torsdag 6. juni kl. 09.00 - kl. 11.45 - Høyesteretts Første avdeling

Sak nr. 18-175510, sivil sak, anke over dom: Eidsivating lagmannsretts dom av 29. juni 2018. Entrepriserett. Om plunder og heft.

Les mer

Onsdag 5. juni 2019 kl. 12.30 -Torsdag 6. juni 2019 kl. 09.00 – kl. 11.45 - Høyesteretts Annen avdeling

Sak nr. 19-14740, sivil sak, anke over dom: Borgarting lagmannsretts dom 14. november 2018. Politirett. Om forholdsmessigheten av å registrere DNA-profil i identitetsregisteret. EMK artikkel 8.

Les mer

DENNE SAKEN ER HEVET - Tirsdag 11. juni 2019 kl. 12.30 - Torsdag 13. juni kl. 09.00-11.45 - Høyesteretts Første avdeling

Sak nr. 18-172371, sivil sak, anke over dom: Borgarting lagmannsretts dom 31. august 2018. Om forelders samvær med barn som er under barnevernets omsorg må avskjæres helt på grunn av bortføringsfare. Forholdet til EMK artikkel 8.

Les mer

Onsdag 12. juni 2019 kl. 09.00 - Høyesteretts Første avdeling

Sak nr. 19-027848, straffesak, anke over dom: Agder lagmannsretts dom 16. januar 2019. Om forståelsen av straffeloven § 208

Les mer

Torsdag 13. juni 2019 kl. 09.00 - Høyesteretts Annen avdeling

Sak nr. 19-009758, straffesak, anke over dom: Borgarting lagmannsretts dom 20. november 2018. Strafferett. Om det foreligger straffbar bounndragelse ved kopiering og overføring av produksjonstegninger til nyopprettede selskaper.

Les mer

Tirsdag 18. juni 2019 kl. 09.00 - Høyesteretts Første avdeling

Sak nr. 18-178843, sivil sak, anke over dom: Gulating lagmannsretts dom 5. oktober 2018. Pasientskadeerstatning: Om statens eventuelle erstatningsansvar for medisinsk behandling i utlandet.

Les mer

Tirsdag 18. juni 2019 kl. 09.00 - Høyesteretts Annen avdeling

Sak nr. 19-009047, sivil sak, anke over dom: Agder lagmannsretts dom 21. november 2018. Barnerett. Om den ene forelderen skal tillates å flytte med barna til utlandet.

Les mer

Onsdag 19. juni 2019 kl. 12.30 - Torsdag 20. juni 2019 kl. 09.00 – kl. 11.45 - Høyesteretts Annen avdeling

Sak nr. 19-017044, straffesak, anke over dom: Borgarting lagmannsretts dom av  14.  januar 2019. Om adgang til å dømme for forsøk på trusler der tiltalen gjelder drapsforsøk. Dessuten utmåling av straff for å ha anskaffet og oppbevart våpen i hensikt å begå en forbrytelse, herunder om særdeles skjerpende omstendigheter foreligger.

Les mer

LUKKEDE DØRER - Torsdag 20. juni 2019 kl. 12.30 - Fredag 21. juni 2019 kl. 09.00 – kl. 11.00 - Høyesteretts Første avdeling

LUKKEDE DØRER Sak nr. 19-051417, sivil sak, anke over dom: Gulating lagmannsretts dom av 7. februar 2019. Barnevern. Om fratakelse av foreldreansvar og samtykke til adopsjon. Vilkåret om at adopsjon er til barnets beste. Barnevernloven § 4-20.

Les mer

Fredag 21. juni 2019 kl. 09.00 - Høyesteretts Annen avdeling

Sak nr. 19-058441, straffesak, anke over dom: Borgarting lagmannsretts dom av 18. mars 2019. Grov narkotikaovertredelse. Innførsel av 645 gram kokain.

Les mer