Saksliste

Skisse Justisbygningen i Kristiania 1903  Hans Jakob Sparre
Skisse Justisbygningen i Kristiania 1903 Hans Jakob Sparre

Avgjørelse i den enkelte sak vil foreligge omkring tre uker etter ankeforhandlingen og publiseres da på Høyesteretts nettside.

Høyesterett arbeider i to parallelle avdelinger. For anker over dommer som Høyesteretts ankeutvalg tillater fremmet, blir retten satt med fem dommere.  

I visse tilfelle behandles en sak i forsterket rett. Høyesterett settes da i storkammer med elleve dommere eller i plenum med den samlede Høyesterett. 

Dommerne deltar etter en skiftordning i begge avdelinger og i ankeutvalget.

Mandag 18. mars 2019

Ingen saker i avdelingene

Les mer

Tirsdag 19. mars 2019 kl. 09.00 - Høyesteretts Første avdeling

Sak nr. 19-006708, straffesak, anke over dom: Agder lagmannsretts dom 9. november 2018 Om straffutmåling for seksuell omgang med barn.

Les mer

Tirsdag 19. mars 2019 kl. 09.00 - Høyesteretts Annen avdeling

Sak nr. 18-193765, sivil sak, anke over dom: Eidsivating lagmannsretts dom 26. november 2018 Odelsrett. Om "hovudsakeleg"-kriteriet i odelsloven § 49.

Les mer

Onsdag 20. mars 2019 kl. 09.00 - Høyesteretts Første avdeling

Sak nr. 18-190497, straffesak, anke over kjennelse: Borgarting lagmannsretts kjennelse av 29. november 2018. Strafferettsgjennomføring. Om soningsutsettelse. Straffeprosessloven § 459.

Les mer

Torsdag 21. mars 2019 - Høyesteretts Annen avdeling

Sak nr. 19-10822, straffesak, anke over dom: Eidsivating lagmannsretts dom 19. november 2018. Strafferett. Om narkotikaprogram med domstolskontroll og fradrag for delvis gjennomført program.

Les mer

Fredag 22. mars 2019 kl. 09.00 - Høyesteretts Første avdeling

Sak nr. 18-185009, straffesak, anke over dom: Borgarting lagmannsretts dom 30. april 2018. Strafferett. Om straffenivået for kortvarig befatning med ca. 217 kg hasj.

Les mer

Mandag 25. mars 2019

Ingen saker i avdelingene

Les mer

Tirsdag 26. mars 2019 kl. 09.00 - Høyesteretts Første avdeling

Sak nr. 19-004606, straffesak, anke over dom: Borgarting lagmannsretts dom 7. november 2018. Strafferett. Om straffutmåling for forsøk på drap.

Les mer

Tirsdag 26. mars 2019 kl. 09.00 - Høyesteretts Annen avdeling

Sak nr. 18-190271, straffesak, anke over dom: Borgarting lagmannsretts dom 20. september 2018. Strafferett. Om urettmessig bruk av arbeidsgivers kredittkort er å anse som underslag.

Les mer

Onsdag 27. mars 2019

Ingen saker i avdelingene denne dag

Les mer

Torsdag 28. mars 2019 kl. 09.00 - Høyesteretts Første avdeling

Sak nr. 19-024643, straffesak, anke over dom: Borgarting lagmannsretts dom 17. desember 2018. Strafferett. Straffeutmåling for seksuelle overgrep mot 49 barn på internett

Les mer

Fredag 29. mars 2019

Ingen saker i avdelingene

Les mer

Mandag 1. april 2019

Ingen saker i avdelingene

Les mer

Tirsdag 2. april - onsdag 3. april 2019 kl. 09.00 - Høyesteretts Første avdeling

Sak nr. 18-156371, sivil sak, anke over dom: Eidsivating lagmannsretts dom av 4. juni 2018. Entrepriserett. Krav om vederlagsjustering.

Les mer

Tirsdag 2. april - onsdag 3. april 2019 kl. 09.00 - Høyesteretts Annen avdeling

Sak nr. 18-154904, sivil sak, anke over dom: Borgarting lagmannsretts dom av 25. juni 2018. Transportrett. Om anvendelsesområdet til vegfraktloven og sjøloven ved multimodal (kombinert) godstransport.

Les mer

Torsdag 4. april 2019 kl. 09.00 – kl. 13.30 - Høyesteretts Annen avdeling

Sak nr. 18-177107, sivil sak, anke over dom: Borgarting lagmannsretts dom 20. september 2018. Om rettens veiledningsplikt.

Les mer

Fredag 5. april 2019

Ingen saker i avdelingene

Les mer

Mandag 8. april 2019

Ingen saker i avdelingene

Les mer

Tirsdag 9. april 2019

Ingen saker i avdelingene denne dag

Les mer

Onsdag 10. april 2019 kl. 09.00 - Høyesteretts Første avdeling

Sak nr. 18-193963, straffesak, anke over dom: Gulating lagmannsretts dom 30. oktober 2018. Strafferett. Om straffutmåling for særlig grovt skadeverk og grovt forsikringsbedrageri.

Les mer

Onsdag 10. april 2019 - Høyesteretts Annen avdeling

Sak nr. 18-139381, sivil sak, anke over dom: Gulating lagmannsretts dom av 14. juni 2018. Husleierett. Om kompensasjon for utbetaling av næringslokaler etter avsluttet leieforhold forutsetter et økonomisk tap. Husleieloven § 10-3.

Les mer

Torsdag 11. april 2019 kl. 09.00 - Høyesteretts Første avdeling

Sak nr. 19-028849, straffesak, anke over dom: Borgarting lagmannsretts dom 18. desember 2018. Strafferett. Om en gutt som var 17 år gammel på tidspunktet for drapsforsøk kan idømmes forvaringsstraff.

Les mer