Onsdag 5. juni 2019 kl. 12.30 -Torsdag 6. juni 2019 kl. 09.00 – kl. 11.45 - Høyesteretts Annen avdeling

Sak nr. 19-14740, sivil sak, anke over dom: Borgarting lagmannsretts dom 14. november 2018. Politirett. Om forholdsmessigheten av å registrere DNA-profil i identitetsregisteret. EMK artikkel 8.

Morten Fernand Angelil

(advokat John Christian Elden)

mot

Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Knut-Fredrik Haug-Hustad)

Borgarting lagmannsretts dom 14. november 2018. Politirett. Om forholdsmessigheten av å registrere DNA-profil i identitetsregisteret. EMK artikkel 8.

Totalt 1 dag

Dommere: Webster, Bergsjø, Arntzen, Falch, Lindsetmo