Tirsdag 21. mai 2019 kl. 09.00 - Høyesteretts Annen avdeling

Sak nr. 18-188052, sivil sak, anke over dom: Agder lagmannsretts dom av 19. oktober 2018. Personskadeerstatning. Gjenopptak av erstatningsoppgjør etter avtaleloven § 36.

Sak nr. 18-188052, sivil sak, anke over dom:

If Skadeforsikring NUF

(advokat Nora Lund Lefdal)

mot

Maria Studsrød Nilsen

(advokat Einar I. Lohne)

Agder lagmannsretts dom av 19. oktober 2018. Personskadeerstatning. Gjenopptak av erstatningsoppgjør etter avtaleloven § 36.

1 dag.

Dommere: Endresen, Matheson, Bull, Berglund, Thyness