Torsdag 23. mai 2019 kl. 09.00 - Høyesteretts Annen avdeling

Sak nr. 18-182181, sivil sak, anke over dom: Borgarting lagmannsretts dom av 10. oktober 2018. Trygderett. Om karensregelen i Statens pensjonskasseloven § 27 fjerde ledd.

Sak nr. 18-182181, sivil sak, anke over dom:

Quddos Iqbal

(advokat Per Arne Tandberg)

mot

Staten v/Statens pensjonskasse 

(Regjeringsadvokaten v/advokat Henriette Lund Busch)

Borgarting lagmannsretts dom av 10. oktober 2018. Trygderett. Om karensregelen i Statens pensjonskasseloven § 27 fjerde ledd.

1 dag.

Dommere: Endresen, Matheson, Bull, Berglund, Thyness