Henviste saker

Frå utgreiingseininga i Høgsterett. Foto: Sturalson

Antall saker som bringes inn for Høyesterett har de senere år vært økende. 

Det er ikke ventetid for å få en sak opp i Høyesterett. Sakene berammes så raskt som det lar seg gjøre ut fra prosessfullmektigenes forberedelser og program.