Henviste saker

Frå utgreiingseininga i Høgsterett
Frå utgreiingseininga i Høgsterett Foto: Sturlason

Listen over henviste saker gir oversikt over de sakene som Høyesteretts ankeutvalg har tillatt fremmet til muntlig ankeforhandling i Høyesterett.

Sakene berammes så raskt som det lar seg gjøre ut fra prosessfullmektigenes forberedelser og program.

Når saken er berammet vil tidspunkt for ankeforhandlingen fremgå av domstolenes saksliste  Når går rettssaken?

Strafferett. Om medvirkning til straffbar overtredelse av åndsverkloven. Inndragning av domenenavnet popcorn-time.no. Straffeloven § 69.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 23. mai 2019 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 22. januar 2019 skal behandles i Høyesterett.

Les mer

Straffeprosess. Telefonavhør av sakkyndige vitner og innsending av referat av muntlig forklaring i retten til Den rettsmedisinske kommisjon.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 22. mai 2019 at anke over Hålogaland lagmannsretts dom 18. mars 2019 skal behandles i Høyesterett.

Les mer

Strafferett. Om straffutmåling for unndragelse av merverdiavgift og grovt skattesvik. Merverdiavgiftsloven § 21-4 andre ledd andre straffalternativ og straffeloven (2005)§ 379 jf. § 378

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 20. mai at anke over Gulating lagmannsretts dom 12. mars 2019 skal behandles i Høyesterett.  A (advokat Håkon Velde Nordstrøm)                  mot                  Påtalemyndigheten   Saksnummeret i Høyesterett er 19-061679STR-HRET

Les mer

Reindriftsrett. Om reindriftsloven § 60 fjerde ledd kan benyttes til reintallsreduksjon uten samtykke.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 20. mai 2019 at anke over Hålogaland lagmannsretts dom 12. februar 2019 skal behandles i Høyesterett.

Les mer

Forsikringsrett. Foreldelsesrett. Om foreldelse av direktekrav mot forsikringsselskap etter skipskollisjon.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 20. mai 2019 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 11. februar 2019 skal behandles i Høyesterett.

Les mer

Strafferett. Om lovanvendelsen og straffutmålingen ved ulovlig avlivning av katt.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 15. mai 2019 at anke over Agder lagmannsretts dom 6. februar 2019 skal behandles i Høyesterett.

Les mer

Straffeprosess. Erstatningsrett. Om det foreligger erstatningsrettslig vernet tap utover tapt arbeidsgodtgjørelse.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 14. mai 2019 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 6. mars 2019 skal behandles i Høyesterett.

Les mer

Strafferett. Om straffutmåling for kroppsskade.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 10. mai 2019 at anke over Gulating lagmannsretts dom 18. februar 2019 skal behandles i Høyesterett

Les mer

Strafferett. Om bruk av narkotikaprogram med domstolkontroll ved grov narkotikaovertredelse.

Høyesteretts ankeutvalg 6. mai 2019 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 6. februar 2019 skal behandles i Høyesterett.

Les mer

Strafferett. Om bruk av narkotikaprogram med domstolkontroll ved grov narkotikaovertredelse.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 6. mai 2019 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 6. februar 2019 skal behandles i Høyesterett.  

Les mer

Strafferett. Om det skal gis samfunnsstraff ved grov narkotikaovertredelse.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 2. mai 2019 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 18. mars 2019 skal behandles i Høyesterett

Les mer

Prosess. Om meddommers habilitet.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 2. mai 2019 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 4. mars 2019 skal behandles i Høyesterett. 

Les mer

Erstatningsrett. Om erstatningskrav mot tidligere prosessfullmektig er foreldet.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 30. april 2019 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 21. januar 2019 skal behandles i Høyesterett.

Les mer

Strafferett. Om en mor som har unnlatt å sørge for nødvendig helsehjelp til sin datter kan domfelles for grov mishandling av datteren.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 29. april 2019 at anke over Eidsivating lagmannsretts dom 13. februar 2019 skal behandles i Høyesterett.

Les mer

Arbeidsrett. Om utvelgelse ved nedbemanning.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 10. april 2019 at anke over Frostating lagmannsretts dom 7. desember 2018 skal behandles i Høyesterett.

Les mer

Barnevern. Om fratakelse av foreldreansvar og samtykke til adopsjon.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 8. april 2019 at anke over Gulating lagmannsretts dom 7. februar 2019 skal behandles i Høyesterett.

Les mer

Jordskifte. Om reguleringsplaners rettsvirkning og jordskifterettens kompetanse.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 5. april 2019 at anke over Eidsivating lagmannsretts jordskifteavgjørelse 19. november 2018 skal behandles i Høyesterett. 

Les mer

Straffeprosess og strafferett. Om det var adgang til å fremme sak om straffutmåling i tiltaltes fravær.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 5. april 2019 at anke over Eidsivating lagmannsretts dom 18. desember 2018 skal behandles i Høyesterett.

Les mer

Tomtefeste. Om avvikling av tomtefeste.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 4. april 2019 at anke over Borgarting lagmannsretts overskjønn 16. januar 2019 skal behandles i Høyesterett.

Les mer

Arbeidsrett. Om etterbetaling og den tariffrettslige passivitetslæren for de alminnelige domstolene.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 1. april 2019 at anke over Agder lagmannsretts dom 7. januar 2019 skal behandles i Høyesterett.

Les mer

Internasjonal privatrett. Om lovvalg ved kjøp av fast eiendom i utlandet.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 25. mars 2019 at anke over Gulating lagmannsretts kjennelse 2. januar 2019 skal behandles i Høyesterett.

Les mer

Konkurs. Om pensjonsytelser anses som fortrinnsberettiget arbeidsvederlag. Dekningsloven § 9-3 nr. 1.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 25. mars 2019 at anke over Borgarting lagmannsretts kjennelse 8. januar 2019 skal behandles i Høyesterett.

Les mer

Straffeprosess og strafferett. Om adgang til å dømme for forsøk på trusler der tiltalen gjelder drapsforsøk.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 22. mars 2019 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 14. januar 2019 skal behandles i Høyesterett.

Les mer

Strafferett. Om det skal skje samordning av en norsk og en svensk straffedom.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 21. mars 2019 at anke over Borgarting lagmannsretts kjennelse 8. januar 2019 skal behandles i Høyesterett.

Les mer

Strafferett. Om straffutmåling for særlig grovt skadeverk og grovt forsikringsbedrageri.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 8. mars 2019 at anke over Gulating lagmannsretts dom 30. oktober 2018 skal behandles i Høyesterett.

Les mer

Trygderett. Om anvendelse av høy eller lav trygdeavgift på arbeidsinntekt i Malaysia.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 8. mars 2019 at anke over Frostating lagmannsretts dom 7. desember 2018 skal behandles i Høyesterett. 

Les mer

Sivilprosess. Om Luganokonvensjonen artikkel 6.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 7. mars 2019 at anke over Borgarting lagmannsretts kjennelse 4. desemeber 2018 skal behandles i Høyesterett. 

Les mer

Strafferett. Om grensene for ansattes tilegnelse av arbeidsgivers forretningshemmeligheter. Saken gjelder straffeloven § 208.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 6. mars 2019 at anke over  Agder lagmannsretts dom 16. januar 2019  skal behandles i Høyesterett. 

Les mer

Strafferett. Om en gutt som var 17 år gammel på tidspunktet for drapsforsøk kan idømmes forvaringsstraff, samt utmåling av fengselsstraff dersom forvaring ikke er aktuelt.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 6. mars 2019 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 18. desember 2018 skal behandles i Høyesterett. 

Les mer

Immaterialrett. Om det kan gis midlertidig forføyning om sletting og forbud mot offentliggjøring av høyesterettsavgjørelser hentet fra Stiftelsen Lovdatas databaser.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 6. mars 2019 at anke over Borgarting lagmannsretts kjennelse 13. desember 2018 skal behandles i Høyesterett. 

Les mer

Strafferett. Om lagdommers habilitet i straffesak.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 6. mars 2019 at anke over Gulating lagmannsretts dom 17. desember 2018 skal behandles i Høyesterett. 

Les mer

Strafferett. Om det foreligger straffbar bounndragelse ved kopiering og overføring av produksjonstegninger til nyopprettede selskaper.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 5. mars 2019 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 20. november 2018 skal behandles i Høyesterett. 

Les mer

Utlendingsrett. Om avledet rett til opphold for familiemedlem på bakgrunn av EØS-rett.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 25. februar 2019 at anke over  Borgarting lagmannsretts dom 31. oktober 2018 skal behandles i Høyesterett. 

Les mer

Strafferett. Straffutmåling for seksuelle overgrep mot 49 barn på internett.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 22. februar 2019 at anke over  Borgarting lagmannsretts dom 17. desember 2018 skal behandles i Høyesterett. 

Les mer

Politirett. Om forholdsmessigheten av å registrere DNA-profil i identitetsregisteret. EMK artikkel 8.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 21. februar 2019 at anke over  Borgarting lagmannsretts dom 14 november 2018 skal behandles i Høyesterett. 

Les mer

Helserett. Om beregning av egenandel for sykehjemsplass når beboeren sitter i uskiftet bo.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 13. februar 2019 at anke over  Hålogaland lagmannsretts dom 26. oktober 2018 skal behandles i Høyesterett. 

Les mer

Skatterett. Gruppesøksmål om eiendomsskatt i Oslo kommune.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 7. februar 2019 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 31. oktober 2018 skal behandles i Høyesterett. 

Les mer

Strafferett. Om ransaking av elektronisk lagret informasjon.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 7. februar 2019 at anke over  Borgarting lagmannsretts kjennelse 18. januar 2019 skal behandles i Høyesterett. 

Les mer

Barnerett. Om den ene forelderen skal tillates å flytte med barna til utlandet.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 4. februar 2019 at anke over  Agder lagmannsretts dom 21. november 2018 skal behandles i Høyesterett. 

Les mer

Strafferett. Om straffutmåling for seksuell omgang med barn.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 4. februar 2019 at anke over  Agder lagmannsretts dom 9. november 2018 skal behandles i Høyesterett. 

Les mer

Pengekravsrett. Om motregning med foreldet krav i alderspensjonskrav.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 4. februar 2019 at anke over  Gulating lagmannsretts dom 24. oktober 2018 skal behandles i Høyesterett. 

Les mer

Strafferett. Om straffutmåling for forsøk på drap.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 4. februar 2019 at anke over  Borgarting lagmannsretts dom 7. november 2018 skal behandles i Høyesterett. 

Les mer

Strafferett. Om urettmessig bruk av arbeidsgivers kredittkort er å anse som underslag.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 30. januar 2019 at anke over  Borgarting lagmannsretts dom 20. september 2018 skal behandles i Høyesterett. 

Les mer

Tomtefeste. Om regulering av festeavgift ved forlengelse av feste av tomt til bolighus.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 29. januar 2019 at anke over Borgarting lagmannsretts overskjønn 9. oktober 2018 skal behandles i Høyesterett. 

Les mer

Odelsrett. Om "hovudsakeleg"-kriteriet i odelsloven § 49.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 28. januar 2019 at anke over  Eidsivating lagmannsretts dom 26. november 2018 skal behandles i Høyesterett. 

Les mer

Pasientskadeerstatning. Om statens eventuelle erstatningsansvar for medisinsk behandling i utlandet.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 25. januar 2019 at anke over  Gulating lagmannsretts dom 5. oktober 2018 skal behandles i Høyesterett. 

Les mer

Strafferett. Om inndragning av kryptert datautstyr.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 25. januar 2019 at anke over  Borgarting lagmannsretts dom 6. november 2018 skal behandles i Høyesterett. 

Les mer

Sivilprosess. Om kravene til relevans, spesifikasjon og proporsjonalitet ved begjæring om bevistilgang.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 24. januar 2019 at anke over  Eidsivating lagmannsretts kjennelse 7. november 2018 skal behandles i Høyesterett. 

Les mer

Strafferett. Om straffenivået for kortvarig befatning med ca. 217 kg hasj.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 23. januar 2019 at anke over  Borgarting lagmannsretts dom 30. april 2018 skal behandles i Høyesterett. 

Les mer

Personskadeerstatning. Om gjenopptak av erstatningsoppgjør etter avtaleloven § 36.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 22. januar 2019 at anke over Agder lagmannsretts dom 19. oktober 2018 skal behandles i Høyesterett. 

Les mer

Strafferettsgjennomføring. Om soningsutsettelse. Straffeprosessloven § 459.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 17. januar 2019 at anke over Borgarting lagmannsretts kjennelse 29. november 2018 skal behandles i Høyesterett.   

Les mer

Trygderett. Om karensregelen i Statens pensjonskasseloven § 27 fjerde ledd.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 9. januar 2019 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 10. oktober 2018 skal behandles i Høyesterett.   

Les mer