Immaterialrett. Om det kan gis midlertidig forføyning om sletting og forbud mot offentliggjøring av høyesterettsavgjørelser hentet fra Stiftelsen Lovdatas databaser.

Sak nr. 19-22475, sivil sak, anke over kjennelse:

Fredrik Ljone
Håkon Wium Lie
(advokat Halvor Manshaus)

mot

Stiftelsen Lovdata
(advokat Jon Wessel-Aas)

Borgarting lagmannsretts kjennelse 13. desember 2018.
Immaterialrett. Om det kan gis midlertidig forføyning om sletting og forbud mot offentliggjøring av høyesterettsavgjørelser hentet fra Stiftelsen Lovdatas databaser.