Strafferett. Om grensene for ansattes tilegnelse av arbeidsgivers forretningshemmeligheter. Saken gjelder straffeloven § 208.

Sak nr. 19-27848, straffesak, anke over dom:

A
(advokat Brynjar Nielsen Meling)

mot

Påtalemyndigheten

Agder lagmannsretts dom 16. januar 2019.
Strafferett. Om forståelsen av straffeloven § 208.