Strafferett. Om lagdommers habilitet i straffesak.

Sak nr. 19-12694, straffesak, anke over dom:

A
(advokat Kai-Inge Gavle)

mot

Påtalemyndigheten

Gulating lagmannsretts dom 17. desember 2018.
Strafferett. Om lagdommers habilitet i straffesak.