Retningslinjer for digitale utdrag

Høyesterett ønsker at flest mulig faktiske og juridiske utdrag oversendes til Høyesterett både elektronisk og som papirutdrag. Digitale faktiske og juridiske utdrag utarbeides på samme måte etter følgende retningslinjer:

1) Faktiske og juridiske digitale utdrag utarbeides som to separate pdf.filer, dvs.:

a) én pdf.fil for faktiske utdrag (selv om det faktiske papirutdraget består av flere bind), og

b) én pdf.fil for juridiske utdrag (selv om det juridiske papirutdraget består av flere bind). Lovdata Pro sin portal er et godt verktøy for å lage juridiske utdrag. (Gå inn på "utvalg og mapper", se http://lovdata.helpscoutdocs.com/article/107-utvalg-og-mapper.)
Et eksempel på et ferdig digitalt utdrag finner du her

2) Sidetallene i pdf.-filen skal være de samme som sidetallene i papirutdraget. Det betyr at når dommerne taster inn side 333 i pdf.-filen, skal de i det digitale utdraget komme til den samme siden som er paginert som side 333 i papirutdraget. Dette kan gjøres ved at pagineringen av papirutdraget begynner på forsiden. (Side 1 er da selve forsiden, side 2 er første side av innholdsfortegnelsen osv.) Deretter pagineres utdragene gjennomgående, også dersom papirutdraget består av flere bind. Om det senere sendes inn tilleggsutdrag, pagineres disse fra side 1.

3) Pagineringen bør være midtstilt øverst på siden. Sidetallet kan gjerne være i skriftfargen rød.

4) Pdf.-filen skal være OCR-behandlet slik at funksjoner som tekstsøk og kopiering av tekst kan benyttes. Det er viktig at det digitale utdraget er av god kvalitet, slik at dokumentene er godt lesbare på en 24" skjerm.

5) Det bør brukes bokmerker – i hvert fall på de mest sentrale dokumentene i saken. Dette gjelder:

a) I faktiske utdrag for underinstansenes dommer samt anke og anketilsvar til Høyesterett. I saker om overprøving av forvaltningsvedtak, bør vedtak av direkte betydning bokmerkes. I saker om saksbehandlingsfeil i domstolene, bør underinstansens rettsbøker bokmerkes.  

b) I juridiske utdrag for de mest sentrale kildene.

6) Link til opplasting av digitale utdrag vil følge tilsendt fristbrev.

Når det gjelder det faktiske og juridiske utdragets innhold og form, vises det til veiledning om saksforberedelse og ankeforhandling i Høyesterett som partene har fått tilsendt. Frist for å sende inn både de digitale utdragene og papirutdragene er normalt 14 dager før ankeforhandlingen, jf. nevnte veiledning.

Ved spørsmål om hvordan det digitale utdraget skal lages, kan prosessfullmektigene henvende seg til Kjersti Ruud på e-post kjersti.ruud@hoyesterett.no eller på telefon 22 03 59 62.