Retningslinjer for digitale utdrag

Digitale og papirbaserte utdrag

Høyesterett ønsker at faktiske og juridiske utdrag oversendes i elektronisk form og i tillegg som papirutdrag i det antall som er nevnt i Advokatveiledningen pkt. 9.6. 

Sammenstillingen av digitalt utdrag er styrende            

Den tekniske utarbeidelsen av digitalt utdrag er styrende for produksjonen av det papirbaserte utdraget. Det sikrer at sidenummereringen blir den samme i begge former. 

Én fil for faktisk utdrag og én fil for juridisk utdrag        

Faktiske og juridiske digitale utdrag utarbeides som to separate pdf-filer, dvs.:

-              én pdf-fil for faktisk utdrag, og

-              én pdf-fil for juridisk utdrag. 

Én løpende paginering innenfor hver fil              

Hvert utdrag pagineres gjennomgående; det vil si med én løpende sidenummerering gjennom hele utdraget som starter på side 1. 

Tilleggsutdrag 

Det er ønskelig at forberedelsen av utdragsmaterialet starter så tidlig at tilleggsutdrag unngås, så langt det er mulig. 

Paginering av tilleggsutdrag   

Tilleggsutdrag pagineres fra side 1. 

Sidenummerering         

Sidenumrene skal være midtstilt nederst på siden i rød skrift. Tidligere nummerering må fjernes før sidene nummereres på nytt.

Portaler              

Portalen til Lovdata Pro er et godt verktøy for å lage juridiske utdrag. Gå inn på "utvalg og mapper", se http://lovdata.helpscoutdocs.com/article/107-utvalg-og-mapper. 

Det samme gjelder portalen til Rettsdata

Gå inn på https://www.rettsdata.no/Nyheter/Ny-funksjon-lag-juridisk-utdrag-i-Rettsdata

OCR-behandling             

Pdf-filen skal være OCR-behandlet, slik at dommerne kan benytte funksjoner som tekstsøk, kopiering av tekst og markering av tekst. 

God kvalitet     

Det digitale utdraget må være av god kvalitet, slik at dokumentene er godt lesbare på en mindre skjerm. 

Bokmerker        

De mest sentrale dokumenter og kilder i saken bør utstyres med bokmerker; slik som: 

- underinstansenes dommer samt anke og anketilsvar til Høyesterett,

- forvaltningsvedtak av direkte betydning for saken,

- de mest sentrale rettskildene (lov, konvensjoner og de viktigste dommene).

Dersom utdraget leveres med interaktiv innholdsfortegnelse, kan bokmerker utelates. 

Innsending       

Påtalemyndigheten sender inn digitale utdrag via Altinn. Advokater sender inn digitale utdrag i sivile saker via Aktørportalen, mens digitale utdrag i straffesaker, samt utdrag i sivile saker som overstiger størrelsesbegrensningen i Aktørportalen, lases opp fra https://files.domstol.no/filedrop/hoyesterett

Retur av originaler        

Alle originaldokumenter som mottas fra Høyesterett for utarbeidelse av utdrag, må returneres så snart utdrag er ferdigstilt. 

Spørsmål           

Spørsmål om hvordan det digitale utdraget skal lages, kan rettes til Høyesteretts kontor eller utreder, som vil formidle kontakt til rette vedkommende.