Samisk dimensjon

Indre Finnmark tingrett er etablert med det spesielle formål å ivareta den samiske dimensjon innenfor domstolene. Det vises til Grunnloven § 110 a - Det paaligger Statens Myndigheder at lægge Forholdene til Rette for at den samiske Folkegruppe kan sikre og udvikle sit Sprog, sin Kultur og sit Samfundsliv.

 

I forhold til domstolenes overordnede målsettinger innebærer dette følgende presiseringer:

 

  • Tingrettens arbeid skal preges av grundighet og høy kvalitet, uansett om arbeidet skjer på norsk eller samisk og uansett om sakene gjelder samisk eller norskrelaterte rettsspørsmål.

 

  • Tingretten skal være spesielt opptatt av at vårt arbeid preges av integritet og respekt i forhold til den enkelte, uansett den enkeltes språklige, kulturelle eller etniske bakgrunn.

 

  • Tingretten skal synliggjøre og tydeliggjøre at vi er en domstol der både norsk og samisk både formelt og reelt er likeverdige rettsspråk.

 

  • Tingretten skal bidra til økt kunnskap om rettssamfunnet og bidra i den rettspolitiske debatt med spesielt fokus på samiske rettsspørsmål.