Meny
Rapport om felles domstolledelse (25.04.17)

Trøndelag Forskning og utvikling har laget en rapport om erfaringer med felles ledelse i jordskifteretter.

Rapporten finner du her,

Les mer
Kurs for meddommere i jordskifteretten (31.01.17)

Nær halvparten av meddommerne i Haugalandet og Sunnhordland jordskifterett møtte på kurs.

Les mer
Bør jordskifteretten overta lensmannsskjønnene? (20.04.16)

Sivile rettspleieoppgaver som i dag ligger hos lensmannen foreslås nå flyttet til jordskifterettene. Det gjelder en del slike oppgaver med skjønn knyttet til for eksempel friluftsliv, kulturminner, elektronisk kommunikasjon.

Les mer
Ny jordskiftelov trer i kraft (02.01.16)

Loven trådte i kraft 1. januar 2016 og avløser jordskifteloven av 1979.

Les mer
Ny ankeordning for jordskifterettene (18.12.15)

Fra årsskiftet forsvinner landets jordskifteoverretter og blir en del av lagmannsrettene. For de som blir involvert i en anke over avgjørelse i en jordskifterett innebærer det en forenkling.

Les mer
Saksarkiv på lufta igjen (04.08.14)

Jordskiftedomstolenes saksarkiv er nå på lufta igjen. Da i en ny og forbedret versjon. Antallet jordskiftekart som er tilgjengelig er økt. Det er mulighet til automatisk å få tilsendt rettsbok og kart for aktuell avslutta sak.

Jordskiftedomstolenes saksarkiv finnes under fanen INNSYN

Les mer
Ny jordskiftelov sanksjonert i statsråd  (25.06.13)

Stortinget vedtok 13.6. 2013 ny jordskiftelov og loven ble sanksjonert i statsråd 21. juni. Den nye loven skal tre i kraft 1.1.2016

Les mer
Ny jordskiftelov vedtatt (16.06.13)

Stortinget vedtok 13.6. 2013 ny jordskiftelov

Justiskomiteens innstilling og næringskomiteens uttalelse viser at det er bred enighet om det er viktig med et godt system og regelverk for jordskifte. Komiteene understreker i sin behandling at ny jordskiftelov må tre i kraft så snart som mulig og at domstolene og Domstoladministrasjonen må tilføres de ressurser som er nødvendige.

Les mer
Forslag til ny jordskiftelov sendt til Stortinget  (22.03.13)

Regjeringen har i dag oversendt forslag til ny jordskiftelov til behandling i Stortinget.

Les mer
Flere veikrangler havner i retten (21.03.13)

Tilgang på vei er så verdifullt at naboer ofte ender i rettssalen. – Det blir flere veisaker. Ofte er det ytterst sterke følelser i sving, sier dommer.

Les hele artikkelen fra Bergens Tidende 14.mars 2013
Skrevet av Ørjan Torheim

Les mer
Årsstatistikk for jordskiftedomstolene (15.02.13)

Jordskiftedomstolene får stadig flere saker til behandling. Samtidig er saksbehandlingstiden nesten halvert på ti år. Det er to utviklingstrekk som er vanskelig å forene. Det viser årsstatistikken for jordskiftedomstolene 2012.

Les mer
Løser mange tvister (12.02.13)

Lista Jordskifterett, med sitt kontor i Brogaten i Flekkefjord, hører til den norske særdomstol som har til oppgave å fastslå eiendomsforhold og å endre eiendomsforhold mellom berørte grunneiere i hele Lister, Lund og Sokndal.

Les mere i Agder Flekkefjord Tidende

Les mer
Hogst i Imsdalen (07.12.12)

I Imsdalen har det vært et stort jordskifte som ble ferdig i 2011.
– Skogeierne har samlet teigene der til større enheter, sier Flugsrud.
Det har ikke blitt hogd i Imsdalen på mange år, og dette er noe av årsaken til den store omsetningen i fjor og i år.

Østlendingen.no 7.desember

Les mer
Stadig flere saker til jordskiftedomstolene (04.09.12)

Halvårsstatistikken for 2012 tyder på at sakstilgangen i jordskifterettene fortsetter å vokse, den var 10 % høyere første halvår 2012 sammenlignet med første halvår 2011. Det ser videre ut til at saksinngangen vris fra rettsfastsettingssaker over mot flere og mer arbeidskrevende rettsendrende saker.

Les mer
Jordskiftemøte i Sirdal (14.06.12)

De to jordskifterettene i Sør-Rogaland i Stavanger og Lista i Flekkefjord hadde nylig felles fagdag i Sirdal med mange lokale eksempler på løsning av saker.

Les mer
Tanamann blir jussprofessor (16.03.12)

Tidligere jordskifterettsleder ved Finnmark jordskifterett, Øyvind Ravna blir den første samiske professor i rettsvitenskap.
- Det ligger an til det ja, og det er selvfølgelig en stor ære, sier Ravna til Sagat.

Artikkel i Sagat, torsdag 15.mars 2012, skrevet av Leif T. Trosten

Sagat 15.03.2012 side 10  side 11

Les mer
Travel jordskifterett (16.03.12)

Jordskifterettene i Hålogaland får stadig mer å gjøre. Finnmark jordskifterett hadde en tilvekst på 100 prosent.

Artikkel i Sagat 29.februar 2012, skrevet av Siv Irene Andersen

Artikkelen i Sagat

Les mer
10 års skytefeltsak er avsluttet (16.02.12)

I rettsmøte 17. januar 2012 ble Regionfelt Østlandet Gråfjellet avsluttet.

Les mer
Årsstatistikk for jordskiftedomstolene (14.02.12)

19 661 innmålte grensepunkt, 427 km vei og over 10 000 parter har vært involvert i 1 114 saker som ble avslutta for jordskifterettene i 2011. Antallet innkommende saker vokser stadig. For første gangen på nesten 30 år øker nå antallet saker som ikke er ferdigbehandlede for jordskiftedomstolene.

Les mer
Kø for å avklare rettigheter (10.01.12)

En økning i antall småkraftverkplaner fører til flere saker for å avklare hvem som har rettigheter til bekker og elver.

Agder Flekkefjords Tidende 9.januar 2012
Av SVEIN LØVLAND svein@avisenagder.no

Les hele artikkelen

Les mer
Økt lønn til jordskiftedommere (07.09.11)

- Domstoladministrasjonens (DA) direktør Tor Langbach er fornøyd med at regjeringen vil øke lønnen til jordskiftedommerne, slik det fremkommer i media.

Les mer
Fleire løyste tvistar i jordskiftedomstolane (29.08.11)

Talet på løyste tvistar i jordskifterettane var 404 og det var 1553 rettsfastesettande vedtak i første halvår 2011.  Det er høgare enn i 2010. Samtidig aukar restansene.

Les mer
Ekspedisjon i grenseland (17.08.11)

Lomsdal-Visten nasjonalpark har 285 kilometer med grenser. Nasjonalparken beskrives som "Norges råeste villmark", med Visttindan, Finnknean og Breivasstindan som mest markante landemerker.
Her finner du hele artikkelen fra Helgeland Arbeiderblad av 12.august 2011, skrevet av Stine Skipnes. Side 10 og side 11

Les mer
Naturvern gir bemanningskrise (19.04.11)

Hele 257 grunneiere og festeeiere skal kontaktes for grenseoppdragning i nasjonalparken på Hvaler. Østfold jordskifterett klarer ikke å fylle ledige stillinger.

Les mer
Jordskifteretten som tvisteløser i Tanavassdraget (05.04.11)

Finnmark jordskifterett er i "Forskrift om lokal forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget, Finnmark, fastsatt ved kgl.res. 4. februar 2011", gjort til tvisteløser i forbindelse med tvister om rettighetsforhold om garn- og stangfiske i Tanaelva. Videre er jordskifteretten gitt anledning til å fastsette bruksordninger for elva.

Les mer
Årsstatistikk 2010 (07.03.11)

Jordskiftedomstolene behandler stadig flere saker. Samtidig reduserer de beholdningen og saksbehandlingstiden. På syv år er gjennomsnittsalderen for avsluttede saker redusert med 14 måneder.
Beholdningen har aldri vært mindre. Gjennomsnittsalderen på avsluttede saker har aldri vært kortere og saksbehandlingstiden har heller aldri vært kortere enn i 2010.

Les mer
Vinner av tur-GPS (11.02.11)

Under utdanningsmessen i Trondheim spektrum den 3. og 4. februar hadde jordskiftedomstolene en konkurranse hvor premien var en tur-GPS.

Les mer
La grunneierne dele potten (09.02.11)

Fylkesmann Lars Sponheim har gitt Knut Hanselmann og de andre politikerne en løsning i kampen for mer boligbygging i utkantstrøk.

Les mer
Jordskifte på Kjønnøya (29.11.10)

En kjent skiensfamilie klarer ikke lenger å samarbeide om brygga og båthuset på feriestedet på Kjønnøya, og har søkt hjelp om hvordan de kan få splittet fritidseiendommen og sameiet i to.

Les mer
Skjønn må bort fra lensmannen (29.11.10)

På nettstedet politiforum.no tar politiet til orde for at lensmannsskjønn ikke bør være en oppgave for politiet

Les mer
Må løse mer bysaker (08.11.10)

I Østlands-Posten av 8.november 2010 skriver journalist Ingrid Elisabeth Løsnæs om Vestfold jordskifterett.

Artikkelen handler om økningen i saksmengden samt endring i problemstillinger som retten må ta stilling til.

Hele artikkelen kan du lese her

Les mer
Ryddejobben er i gang (23.06.10)

I Glåmdalen av 17.juni skriver ass. nyhetsredaktør Tore Huuse Øwre en kommentar om den store jordskiftesaken som Glåmdal jordskifterett nå har fremmet.
Saken omhandler alle skogteigene vest for fylkesvei 210 i Åsnes.
Eiendommene legges i samme hatt, og i løpet av de kommende årene vil de være delt ut på nytt.
Hele 865 grunneiere er innkalt som parter, etter at 21 har krevd jordskifte.

Hele kommentaren leses her.

Les mer
Urban fordeling på Kvamskogen (26.03.10)

Grunneigarane i Mødal vil gå rettens veg for å få ein bit av verdiane i utbyggingsområda på andre sida av eigedomsgrensene på Kvamskogen.

Hordaland Folkeblad 23.mars 2010 ÅSMUND SOLDAL OG SIGBJØRN LINGA

Les mer
Jordskifteretten-en problemløser (19.03.10)

Intervju med Jordskifterettsleder Harald S. Haraldstad ved Akershus og Oslo jordskifterett i Norsk Landbruk nr. 3, 2010.

Se intervjuet her.

Les mer
Kan bli tvinga til å byggja veg (03.03.10)

VIK: Ei handfull grunneigarar i Bødalslia i Vik kan, jamvel om dei seier seg uinteresserte, bli pålagde å medverka til bygginga av ein skogsbilveg

SOGN AVIS onsdag 3.mars 2010 Terje Eggum

Les mer
Domstolar under same tak (18.01.10)

LEIKANGER: Sogn tingrett og Indre Sogn jordskifterett kan bli samlokaliserte i Sogndal i løpet av året. Det inneber at jordskiftekontoret flytter frå Leikanger til
Sogndal.

SOGN AVIS, måndag 18.januar 2010, Terje Eggum

Les mer
Bedre utnyttelse av felles utmark (04.01.10)

Den nye matrikkelloven som trer i kraft fra årsskiftet kan forenkle utnyttelsen av grunn som ligger i fellesskap. Dette er en svært god nyhet for både grunneierlag og grunneiere i distriktet sier Karl Wilhelm Botnmark ved Lofoten og Vesterålen jordskifterett. 

Les mer
Ulvig Kiær og Mæle blir tvunget til å dele (28.10.09)

Jordskifteretten har talt. Etter seks år med stridigheter og behandling i alle rettsinstanser, er nå ekteparet Anders Kiær og Anne Ulvig tvunget til enighet med
eiendomsinvestoren Ola Mæle. (Adresseavisen, onsdag 28.oktober 2009)

Les mer
Mange bekkar små gir stor rettskø (27.10.09)

Jordskifterettane arbeider på spreng for bønder og grunneigarar som vil ha avklart fallrettane sine.
Sjølv små kraftprosjekt kan gi stor erstatningssum.
(Bergens Tidende, tirsdag 27.oktober 2009)

Les mer
Veg gir «vondt blod» (21.10.09)

– Her går grensa! Ein nabostrid om kven
som eig veggrunnen har rasa i ni år.(Haugesunds Avis, onsdag 21.oktober 09)

Les mer
Satser på raskt skifte  (20.05.09)

Ola Mæle og Ulvig Kiær har tiltro til jordskifteretten ser fram til raskt skifte av de store skogeiendommene i Namdalen.

Les mer
Rekordår for jordskifteretten (12.02.09)

Strøm av personer trenger hjelp til å rydde opp i uklare eiendomsforhold. Nord-Troms jordskifterett fikk i 2008 inn 40 ny saker - mer enn dobbelt så mange som gjennomsnittet for de andre jordskifterettene i Nord-Norge.

Les mer
20 millioner mer til jordskifte  (20.10.08)

Jordskiftedomstolene får 20 millioner kroner mer neste år

Les mer
Fallrettane i Helgheimselva felles mellom fire hovudbruk (02.10.08)

Det er dei fire opprinnelege hovudbruka på Helgheim i Jølster som eig fallrettane i Helgheimselva etter storleiken på skylda si, ikkje dei som eig elvegrunnen, slik jordskifteretten meinte. Dette har ein splitta Gulating lagmannsrett avgjort. Det skriver Firda tidend.

Les mer
Grunneiere vant over staten (26.09.08)

Åtte grunneiere fra Støa øst i Trysil sto sammen og vant over staten først i jordskifteretten og siden i lagmannsretten. Dermed blir det småviltjakt på egen jaktrett fra neste år, skriver Østlendingen.

Les mer
Fullt gjennomslag for grunneiere (16.09.08)

Det er nå fritt fram for grunneiere å fjerne i alt fem jernbaneunderganger langs den tidligere Kragerøbanen, skriver Kragerø Blad

Les mer
Prestbakmo ny jordskifte-leder (12.09.08)

Arnulf O. Prestbakmo er enstemmig valgt til ny leder av Ofoten og Sør- Troms jordskifterett, skriver Harstad Tidende.

Les mer
Sparkar bein under Fitjar grunneigarlag (26.08.08)

– Tvilsamt, seier jordskifteretten om vedtaket som sa ja til møller. No skal dei finna ut kven som eig Fitjarfjellet, og stifta nytt sameigelag.

Les mer
Dialog om ny jordskiftelov (11.06.08)

Mye tyder på at forslaget til ny jordskiftelov kommer til å bli et to-sporet system for anker der de rettsfastsettende, juridiske, spørsmålene behandles på en måte og de rettsendrende, jordskiftefaglige, spørsmålene på en annen. I hvert fall om Landbruks- og Matdepartementet lytter til innspillene fra domstolene.

Les mer
Grunneiere gir blaffen i lakseregler (09.06.08)

Noen grunneiere i Gaula sier det er greit å fiske mer enn en laks per døgn. De mener flertallsvedtaket i Gaula fiskeforvaltning ikke gjelder lenger.

Les mer
Krever båtplasser i Kastellbukta  (29.04.08)

Havnefogd Stein Inge Dahn mener Mandal kommune har langt større rettigheter i elva ved Kastellbukta enn man har benyttet seg av. Nå vil han ha båtplasser der. Med loven i hånd.

Les mer
Fortvila over resultat etter jordskiftedom (17.04.08)

Ekteparet Skogsholm hadde planer om å dyrke opp 70 mål med myrjord, og starte med sau.

Les mer
Saksavvikling 2007 (11.04.08)

Jordskifterettane avslutta 1042 saker i 2007 mot 949 i 2006. Areal i skiftefelt var  322754 daa i 2007 mot 195849 i 2006. Det fortell Jordskifterettane sin årsrapport for 2007.

Les mer
Disputas om rettsutgreiing og bruksordninger (08.04.08)

22. april vil det vid Universitetet i Tromsø være en disputas om rettsutgreiing og bruksordning i reindriftsområder.

Les mer
Vellukka seminar om rettferdig planlegging  (02.04.08)

Det var stor oppslutnad om seminaret "Rettferdig planlegging og plangjennomføring - Utbyggingsavtaler og urbant jordskifte" som fann stad 5. mars. Samspelet mellom aktørarane i utbyggingssaker og kva verkemiddel som står til rådvelde for å oppnå rettferdig planlegging var tema.

Les mer
Ein tøff jobb (11.03.08)

"Jordskifteretten prøver no å få fat i alle som har eigedomsrett i Fitjarfjella. Kan du prova retten din, kan du tena gode pengar på den i framtida. Det er utan tvil ei tøff oppgåve Jordskifteretten her har teke på seg, men det er også ei interessant og utfordrande oppgåve å finna ut kven som eig kva oppe i fjellet. "

Les mer
Jordskifteretten skal avgjøre skogtvist (04.03.08)

Ola Mæle vant ny runde i retten. Nå blir det deling av eiendommene i skogtvisten med Ulvig Kiær. Dermed er det jordskifteretten som skal avgjøre hvordan skogeiendommene Anders Kiær og Anne Ulvig kjøpte i Nord-Trøndelag skal deles med Mæle.

Les mer
Ny organisering rundt Lågen (27.02.08)

Fiskerettighetshaverne fra Larvik til Hvittingfoss blir nå organisert i Numedalslågens Forvaltningslag. Alle blir medlem og ingen kan melde seg ut, skriver Østlands-Posten.

Les mer
Rammes av dommermangel (18.02.08)

Fredag var det oppslag i Nationen om at problemer med å rekruttere dommere til jordskifterettene kan forsinke utbygging av småkraftverk. Ventetiden er allerede oppe i fire år noen steder.

Les mer
Avgjør rettigheter i Elvegårdselva  (31.01.08)

101 grunneiere er innkalt når jordskifteretten i neste uke skal forsøke å snøre opp fiskerettighetene i Elvegårdselva.

Les mer
Nasjonalt kompetansesenter for jordskifte? (24.01.08)

Myndigheitene har så langt vore positive til å etablera eit jordskiftesenter på Aga.

Les mer
Eigarskap avgjort i retten (22.01.08)

Eigartilhøva kring kaia på Aga skal avgjerast av jordskifteretten. Det fastslo Bømlo formannskap i går.

Les mer
Årsmelding for Vestoppland og Sør-Gudbrandsdal jordskifterett (16.01.08)

Jordskifteretten avsluttet 46 saker i 2007. Ved årsskiftet foreligger 48 saker til behandling. Saksbehandlingstiden for slutta saker var i gjennomsnitt 5 måneder mens gjennomsnittsalderen for disse var ett år. Jordskifteretten tar nye saker opp til behandling uten nevneverdig ventetid.

Les mer
Et furutre kan stanse IKEA (11.01.08)

Dersom dommen fra Vestfold jordskifterett blir stående, må samtlige kart over Larvik og Sandefjord kommune skrives om.

Les mer
Krever tvangsmulkt i retur  (27.11.07)

Porsgrunn kommune skrev ut dagbøter så blekket sprutet. Nå krever Grenland Stein og Sølv på Osebakken pengene tilbake. Dette skjer etter det de opplever som en full seier i jordskifteretten.

Les mer
Tre jordskifterettsledere utnevnt (16.11.07)

Kongen i Statsråd har 16.11 utpekt jordskifterettsledere ved Aust-Agder jordskifterett, Nord- og Midhordland jordskifterett og Sør-Trøndelag jordskifterett.

Les mer
Feirar jubileum med ny bok  (26.10.07)

Høgskolelektor Leiv Bjarte Mjøs med antologien ”Areal og eiendomsrett”, som markerar hundreårsjubileet til Norges Jordskiftekandidatforening.

Les mer
Rekruttering og restanser de største utfordringene (19.10.07)

Bedre planlegging, høyere terskel for å utvide saker samt økt delegering. Det er grep som skal korte ned saksbehandlingstiden for jordskifterettene. Det framgår av rapporten "Jordskifterettens ressursbehov" som omtales i domstolmagasinet Rett på sak.

Les mer
Jordskiftelova 150 år (19.10.07)

I løpet av 1800-talet gjekk det norske jordbrukssamfunnet gjennom ei rekkje omfattande endringsprosessar som ein i kulturhistoriske fag gjerne har omtala som det store hamskiftet i bondesamfunnet. Mads Langnes er historikar og forfattar og skriver om lovas historie i Sunnmørsposten.

Les mer
Splid om jordskiftesak (03.10.07)

Manglende innbetaling til forvaltningskassa fra elveeierne i Gaula og Orkla førte til krisestemning og utløste i sommer tidenes største jordskiftesak. Mens saken er under behandling har de berørte partene sterke meninger...

Les mer
Ønsker urbant jordskifte (24.09.07)

Kultursjefen i Skedsmo kommune ønsker urbant jordskifte for å få til er reguleringsplan for kvartalet med Folkets hus.

Les mer
Landets første bachelorer i landmåling og eiendomsdesign (17.08.07)

Ved Høgskolen i Bergen har ti høgskolekandidater med toårig jordskifteutdanning valgt å studere ett år ekstra. Nå blir de Norges første bachelorer i landmåling og eiendomsdesign.

Les mer
Varsler tidenes jordskiftesak (11.06.07)

Adresseavisen skriver om elveeiere i Orkla og Gaula er lei «gratispassasjerer» med lakseinntekter, som ikke betaler nok til felleskassen.

Les mer
Kraftstrid i retten (22.05.07)

Syv grunneiere og Modum kommune står steilt mot hverandre i spørsmålet om vannrettigheter og kraftutbygging i Heggesjø. Nå venter en ny runde i retten.

Les mer
Syndinstøga - Lostøl blir vinteropen  (22.05.07)

Argumentet med stor hytteutbygging på strekninga mellom Syndinstøga og Lostøl vann fram. Jordskifteretten slår fast at utbygginga av 200 hytter krev vinteropen veg.

Les mer
Strid om båtfeste på Laukhella (12.04.07)

Ein nabostrid om rett til båtfeste på Halsnøy enda før påske i Gulating lagmannsrett.

Les mer
Ny leiar i jordskifteretten (10.04.07)

Oddmund Roalkvam er av Kongen i statsråd utnemnd til ny leiar for Haugalandet og Sunnhordland jordskifterett.

Les mer
Rettsmekling mellom klegg og grantrær (26.03.07)

Om det er den friske luften, den uformelle tonen eller den praktiske tilnærmingen som er avgjørende er ikke sikkert. Men fakta er at mange av jordskifterettenes konflikter løses i naturen, mellom klegg og grantrær, av jordskifterettenes ingeniører. På stedet kan ingeniørene gjennomføre praktiske meklinger slik at partene er enige før saken kommer til rettssalen, skriver domstolmagasinet Rett på sak. Ingeniør Terje Volden i Sør-Trøndelag jordskifterett er en av 122 ingeniører i jordskifterettene. Halvparten av årets dager er han ute i marka hvor jordskifteretten og partene møtes. Det er også her løsningen på konfliktene ofte finnes.

Les mer
Slipper ikke egenandel på verken (20.03.07)

Mange av de 600 grunneierne er opprørte over at de må være med å betale for flomverken. De reagerer på at det offentlige vil sende regningen til grunneierne via jordskifteretten.

Les mer
Stadig flere nabokrangler (28.02.07)

For mange naboer blir ikke neste møte over en kaffekopp eller en hyggelig prat over gjerdet. De møtes i retten for å få gjort opp krangler og uenigheter.

Les mer
Mekling gir bedre løsninger (12.02.07)

Hun jobbet som dommer, men innså raskt domstolens begrensinger. Nå skriver Solfrid Mykland på en doktoravhandling om mekling og alternativ konflikthåndtering.

Les mer
Årsmeldinger jordskifteretter (08.02.07)

Under menypunktet Publikasjoner ligger årsmeldinger fra jordskifteretter.

Les mer
Register over sidegjøremål (31.01.07)

Sidegjøremål for dommere og jordskiftedommere skal godkjennes og registreres av Domstoladministrasjonen. Det er mulig å søke på hvilke sidegjøremål den enkelte dommer har.

Les mer
Rettsmekling for jordskifterettene (29.01.07)

Jordskifte: Fra 1. april starter jordskifterettene en forsøksordning med rettsmekling, som er enklere og raskere enn normal behandling i retten. Ordningen skal gjelde fram til 31.03.12.

Les mer
Om urbant jordskifte i Jusstorget (19.01.07)

I Jusstorget gir Eurojurisadvokat Hege Mortensen en kort presentasjon av noen av de nye reglene i jordskifteloven som trer i kraft pr. 1.1.2007. Reglene omtales gjerne som ”urbant jordskifte”.

Les mer
Grensene skal følgje vasskiljet  (11.12.06)

Gulating lagmannsrett har lagt vasskiljet til grunn og bestemt at Ommedal får eigedomsretten til Vasslivatnet. Også i området ved Styggelia og Styggevatna skal grensa følgje vasskiljet. Dommen i Nordfjord jordskifterett er dermed oppheva.

Les mer
Klart for vei til Drøidalen (12.10.06)

Hovedutvalg for bygdeutvikling og drift i Selbu kommune godkjente i går planene for landbruksvei fra Kubjørga til Drøidalen. Veien skal lette transporten av beitedyr inn i Roltdalen. Prosjektet har vært omstridt, bl.a. fra reindriftsnæringa og Naturvernforbundet.

Les mer