Meny

Hvordan en jordskiftesak behandles i domstolen, vil variere sterkt fra sakstype til sakstype. For en jordskiftesak med omforming av eiendommer og rettigheter kan saksgangen være slik:

  • Avgrensning av jordskiftefeltet og jordskiftekravet, se jordskifteloven §§ 25 og 26.
  • Klarlegging og fastsettelse av jordskiftefeltets yttergrenser samt grenser og rettigheter innad i jordskiftefeltet. Grenser og rettigheter fastsettes ved dom, rettsforlik og rettsfastsettende vedtak. Det er avgjørende i forhold til garantien mot tap, se § 3 bokstav a, at jordskifteretten kan legge til grunn rettskraftige grenser og rettigheter. Dette er nødvendig for å kunne fastsette verdien til den enkelte eiendom før jordskifte.
  • Bonitering og verdsetting av arealer og rettigheter innen jordskiftefeltet, se § 19 annet ledd. Med bonitering menes fastsettelse av arealenhetens produksjonsevne, for eksempel kg bygg pr. dekar eller kubikkmeter årlig tilvekst i skog. Deretter blir produksjonsevnen satt inn i økonomiske størrelser (verdsetting).
  • Utarbeiding av utkast og vedtak av endelig skifteplan med tilhørende infrastruktur, se jskl. § 20.
  • Eventuelle midlertidige bruksregler mens jordskiftet pågår, se jordskifteloven § 23, og fra jordskifte er avsluttet og fram til rettskraft, se § 60 første ledd.
  • Eventuell kart- og delingsforretning, se §§ 86 og 87.
  • Standskogoppgjør, se § 28 siste ledd.
  • Avmerking og innmåling av grenser utføres i alle jordskiftesaker, selv om det ikke foretas noen kart- og delingsforretning.

På grunn av store variasjoner i innholdet og omfanget i saker hos jordskifteretten, kan ikke saksgangen fremstilles på en enkel måte. Jordskifteretten vil kunne opplyse mer konkret om saksgangen dersom du skal kreve eller har krevd sak hos jordskifteretten.

Et jordskifte får rettskraftvirkninger og tvangskraftvirkninger som en rettskraftig dom, se jskl. §§ 97 bokstav a og 91.

Det føres et eget regnskap som viser verdien på areal og rettigheter for den enkelte eiendom, før og etter jordskifte. Dette regnskapet kalles skifteregnskap. Tilsvarende gjelder for jordskifte og et samtidig skjønn (kombinerte saker).

 

Siden ble sist oppdatert: 15.05.2017, kl. 10.19