Meny

Denne siden gir en oversikt over kostnader i en sak for jordskifteretten.

Kostnadene med en jordskiftesak baserer seg på gebyrregler med utgangspunkt i rettsgebyret (R) på 1 130 kroner
Gebyrreglene for de rettsendrende og de rettsfastsettende sakene er:

Inngangsgebyr

 5 * R

 

Gebyr per part

 2 * R

 

Gebyr per 0,5 km merka grense

 2 * R

 

Dersom jordskifteretten skal merke grensene fysisk, kommer kostnader til grensemerker i tillegg. Prisen for grensemerker ligger på omtrent 70,- kroner per merke.

Rekvirenten (den som krever saken) må forskuttere et inngangsgebyr for at jordskifteretten skal starte behandling av saken. Etter at saken er avsluttet blir imidlertid alle kostnadene fordelt etter nytten partene har hatt av saken, uavhengig av hvem som har krevd den. Kommer jordskifteretten frem til at kravet er grunnløst, er det rekvirenten som må dekke alle kostnader. Dette er en vurdering som jordskifteretten gjør tidlig i saken.

Som hovedregel behandles saker i jordskifteretten med jordskiftedommeren som enedommer. Partene kan kreve at saken behandles med to meddommere i tillegg. Eventuelle kostnader til meddommere dekkes av partene.

Gebyret kan endres i omfattende saker

Retten har anledning til å endre de samlede gebyrkostnadene dersom arbeidstiden i saken avviker vesentlig fra det vanlige. Utgifter til meddommere utgjør samlet cirka kr. 3000,- per dag jordskifteretten er samlet. De mindre sakene har vanligvis to-tre møter, mens større saker behøver flere rettsmøter og dermed større kostnader.

Hvem betaler advokatutgiftene?

Hovedregelen er at parter i jordskiftesaker dekker egne utgifter til advokat. Dette gjelder imidlertid ikke når jordskifteretten behandler rettslige tvister. Kostnader til advokat blir i de tilfellene avgjort etter reglene i kapittel 20 i tvisteloven, se jordskifteloven § 7-9. Den part som har vunnet tvisten har krav på full erstatning for sine advokatutgifter.

 

Siden ble sist oppdatert: 09.01.2018, kl. 13.10