Meny

Oversikt over hvilken type og hvor mange dommere det er i jordskiftesaker.

Jordskifteretten (førsteinstans)

Jordskifteretten settes som hovedregel med en jordskiftedommer som enedommer. Dersom noen av partene krever det, settes retten med to jordskiftemeddommere. I tiltaks- og vernejordskifter settes retten som hovedregel med to jordskiftemeddommere. Dersom noen av partene krever det, settes retten med fire jordskiftemeddommere.

I hver kommune er det nedsatt et utvalg av meddommere. Jordskiftedommeren oppnevner meddommere fra utvalget til den enkelte sak.

Alle avgjørelser tas av en samlet jordskifterett og det er flertallet i retten som bestemmer. Ved stemmegiving i retten teller den enkelte meddommers stemme likt med jordskiftedommerens stemme.

Lagmannsretten (ankeinstans)

Fra 1. januar 2016 ble landets jordskifteoverretter avviklet og oppgavene overført til lagmannsrettene. Dette er en del av iverksettelsen av ny jordskiftelov. Alle anker over saker fra jordskifterettene vil bli behandlet av lagmannsretten. Tidligere var det slik at noen spørsmål ble anket til lagmannsrett, mens andre gikk til jordskifteoverretten.

Fortsatt skal ankene behandles av en dommer med spesialkompetanse innen jordskiftefaget.  En jordskiftelagdommer får hovedansvaret for å behandle anke over de jordskiftefaglige avgjørelsene. I tillegg kan jordskiftelagdommeren være en av tre fagdommere i lagmannsretten ved behandling av anke over andre spørsmål fra jordskifterett, og ved anke fra tingrett når saken gjelder bruks- eller eiendomsrett til fast eiendom.

Jordskifteretten: En dommer og to meddommere
Jordskifteretten er her satt med en jordskiftedommer og to meddommere.

 

 

 

Siden ble sist oppdatert: 16.01.2017, kl. 14.17