Meny

En jordskiftesak behandles i utgangspunktet av en jordskiftedommer. I tillegg deltar to jordskiftemeddommere om en av partene krever det eller jordskifteretten selv mener det trengs.

Meddommere hentes fra kommunenes utvalg av jordskiftemeddommere.

Sammen med jordskiftedommeren vedtar meddommerne hvilke løsninger som skal velges for arealbruken og avsier dom i eventuelle tvister.

Alle avgjørelser tas av en samla jordskifterett. Avgjørelsene tas først etter at alle berørte parter i saka har redegjort for sine synspunkter.

Forhandlingene foregår i rettsmøter.

Som regel blir det foretatt befaringer i marka. Dersom det er uenighet i jordskifteretten om valg av løsning, avgjør flertallet saken.

Om skjønnsmedlemmer

Skjønnsmedlemmene kan langt på vei karakteriseres som en type sakkyndige meddommere. De deltar både i tingretten, jordskifteretten og lagmannsretten i rettslige skjønn og overskjønn (skjønn i lagmannsretten). Slike skjønn er en form for rettergang hvor formålet som regel er å fastslå verdien av eller rettigheter i fast eiendom.

Skjønn brukes mest i forbindelse med ekspropriasjon og når områder blir vernet etter lov om biologisk mangfold.

Skjønnsmedlemmene skal alltid utgjøre flertallet målt mot antallet fagdommere.

Skjønnsmedlemmer utnevnes av fylkeskommunen etter forslag fra kommunene. Det er ingen øvre aldersgrense for å utnevnes.

 

Siden ble sist oppdatert: 14.08.2017, kl. 11.43