Meny

Fra 1. mars 2003 skal dommeres sidegjøremål registreres. Reglene er gjort gjeldende fra 1. januar 2006 for dommere i jordskifterettene. Hensikten med registeret er å sikre full åpenhet og at ingen skal behøve være i tvil om dommerens uavhengighet.

Reglene om registrering av sidegjøremål gjelder for dommere i alle instanser. Både faste og midlertidige dommere er omfattet av bestemmelsene såfremt de er utnevnt eller tilsatt for lenger tid enn en måned. Begrepet sidegjøremål omfatter medlemskap, verv eller andre engasjementer i eller for foretak, organisasjoner, foreninger eller organ for stat, fylkeskommune eller kommune.

Reglene har som utgangspunkt at alle sidegjøremål skal registreres, med unntak av medlemskap i politiske partier, i trossamfunn, i interesseorganisasjoner og ideelle foreninger
verv og lignende i ideelle foreninger som har færre enn 100 medlemmer og
enkeltstående foredrag, forelesninger og lignende.

Det som skal registreres er følgende:

 • investeringer i enkeltselskaper som overstiger NOK 200.000 på investeringstidspunktet eller eierskap som overstiger 10% av selskapet. Registreringsplikten gjelder ikke bankinnskudd, aksjefond eller lignende. Investeringens størrelse skal ikke registreres.
 • tillitsverv i forening, lag, organisasjon eller politisk parti med over 100 medlemmer
 • medlemskap i brorskaps- eller søsterforbund, f eks Frimurerlogen eller Odd Fellow
 • verv i private eller offentlige selskap
 • deltagelse i utvalg, råd nemnd eller lignende opprettet av det offentlige. Det samme gjelder private tvisteløsningsnemnder og tilsvarende
 • annen virksomhet som f eks, undervisning, sensur, forfatterskap, voldgift eller andre typer virksomhet
 • siste stilling før utnevnelse til dommer

 

Søk i registeret
Du søker i registeret gjennom å dobbeltklikke på den jordskifterett hvor jordskiftedommeren er ansatt.

Søk i registeret.

 

Godkjenning av sidegjøremål

I en del tilfelle må sidegjøremålet godkjennes må dommeren kan påta seg oppdraget. Dette gjelder oppdrag:

 • som kan medføre at dommeren mer enn leilighetsvis kan bli inhabil
 • som kan medføre at arbeidet i dommerstillingen hemmes eller sinkes
 • i kollegiale forvaltningsorganer hvor det er sannsynlig at avgjørelser kan bli brakt inn for domstolene til overprøving
 • i privat eller offentlig næringsvirksomhet
 • i private tvisteløsningsnemnder og om oppnevning som medlem av voldgiftsrett.

 

Det som skal registreres i det enkelte tilfelle er:

 • dommerens tittel, navn og domstoltilknytning
 • hva gjøremålet består i
 • hvem som eventuelt er oppdragsgiver
 • tidspunktet for og varigheten av sidegjøremålet og
 • om dommeren mottar godtgjøring.

 

Et sidegjøremål skal slettes når det har gått mer enn tre år etter at gjøremålet ble avsluttet.

 

Her er link til domstolloven kapitel 6A som omhandler dommeres sidegjøremål:
http://www.lovdata.no/all/tl-19150813-005-008.html

Link til forskrift om dommeres sidegjøremål
http://www.lovdata.no/for/sf/jd/jd-20021018-1133.html

Siden ble sist oppdatert: 27.01.2015, kl. 13.08