Nyheter

Informasjon om aksjeskjønn

Oslo tingrett skal behandle en skjønnssak mellom Oslo Energi Holding AS og ca. 1500 aksjonærer i Hafslund. Saken dreier seg om innløsningssummen til aksjene da Oslo kommune solgte Hafslund sommeren 2017.

Les mer

Landets eneste tinghusforvalter

Nina Gulbrandsen er tinghusforvalter i Oslo tinghus, og har 25 år bak seg i domstolssektoren. I siste nummer av Rett på sak kan du lese portrettintervjuet med henne. Her får du både tilbakeblikk og tanker om framtida. Les hele intervjuet her.

Les mer

Høy kvalitet på tolkning i Oslo tingrett

98 prosent av tolkingen i hovedforhandlinger i Oslo tingrett utføres av kvalifiserte tolker. Tallene som Dagsrevyen 21 oppgir onsdag er ikke riktige for Oslo tingrett.

Les mer

Dom i saken mellom Equinor (Statoil) og NeoDrill

Det er falt dom i saken mellom Equinor (tidligere Statoil) og leverandørbedriften NeoDrill, der NeoDrill har vunnet fram de de fleste punktene.

Les mer

Oslo kommune må betale 33 millioner

I en tvist om sluttoppgjøret mellom Oslo kommune og Atlant Svs AS, er Oslo kommune dømt til å betale 33,3 millioner kroner for utførte kontrakts- og tilleggsarbeider.

Les mer

Arrangement om Aktørportalen

Usikker på Aktørportalen? Mandag 17. september fra kl. 08.00 til 16.00 kan du spørre om alt du vil, og få praktisk hjelp til å komme i gang. Aktørportalen blir obligatorisk fra 15. september. Gå ikke glipp av denne muligheten! 

Les mer

Dom i "ulvesaken"

Stiftelsen WWF saksøkte staten ved Klima- og miljødepartementet, som har fattet vedtakene om lisensfelling av ulv. WWF fikk ikke medhold.

Les mer

Oslo tingretts ekspedisjon flytter

Fra torsdag 5. april finner du Oslo tingretts ekspedisjon i tinghusets 5. etasje. Den flytter altså to etasjer ned. Vel møtt!

Les mer

Mulighetsstudie i Oslo tinghus

Det er over 20 år siden Oslo tinghus sto ferdig. På denne tiden har organisasjonen og arbeidsmetodene forandret seg, og tinghuset skal møte andre behov enn tidligere. Derfor er det på tide å tenke nytt.

Les mer

DNB frifunnet i gruppesøksmål

Gruppesøksmålet som Forbrukerrådet reiste på vegne av ca. 180 000 andelseiere i flere DNB-fond, førte ikke fram.

Les mer

Stanser ikke ulvejakt

Oslo tingrett sa i dag nei til å midlertidig stanse lisensfellingen av ulv. WWF vant altså ikke fram med sitt krav i denne omgangen.

Les mer

"Klimasøksmål" førte ikke frem

I dommen som ble avsagt i dag, 4. januar 2018, ble staten ved Olje- og energidepartementet frifunnet i det såkalte klimasøksmålet.

Les mer

Ny ulvesak til tingretten

Onsdag og torsdag denne uka blir det nye rettslige forhandlinger om lisensfelling av ulv.

Les mer

Utenlandske kriminelle raskt dømt

Etter ett år med prosjektet Hurtigbehandling av straffesaker kan resultatene oppsummeres som gode. 264 personer har fått avgjort sin straffesak på gjennomsnittlig på 18 dager. Mange av disse ville ellers ikke blitt dømt eller ville sittet uforholdsmessig lenge i varetekt.

Les mer

Må stanse felling av ulv

Stiftelsen WWF Verdens Naturfond har saksøkt Staten v/Klima- og miljødepartementet for å få opphevet vedtaket om lisensfelling av ulv i østlandsområdet (region 4 og 5).  I dag har tingretten gitt saksøker medhold i å stanse fellingen av ulv midlertidig, til hovedsøksmålet er rettskraftig avgjort.

Les mer

Gruppesøksmål: Forbrukerrådet mot DNB

Mandag 20. november er første dag av hovedforhandlingen i gruppesøksmålet mot DNB. Saken varer til fredag 8. desember og skal gå i rettsal 383.

Les mer

Staten tapte sak om morselskapsgaranti

Skulle morselskapet Skeie Technology dekke datterselskapets E&P Holdings gjeld til staten? Nei, mener Oslo tingrett, og frifinner dermed Skeie Technology i søksmålet fra Finansdepartementet.

Les mer

«Klimasøksmål» for retten

Tirsdag 14. november starter rettssaken om petroleumsutvinning i Barentshavet. To miljøorganisasjoner har saksøkt Staten, for å oppheve vedtaket om utvinningstillatelser gitt i 23. konsesjonsrunde.

Les mer

Må sperre for Popcorn Time

En kjennelse fra Oslo tingrett i dag pålegger Telenor og 13 andre tilbydere av internett å blokkere kundenes tilgang til domenenavn knyttet til programmet Popcorn Time.

Les mer

Domsavsigelse i Jensen-/Cappelen-saken

På mandag 18. september kl. 09.30 i rettssal 250 i Oslo tinghus er det rettsmøte for domsavsigelse i saken. Domsavsigelsen er åpen, men det er begrenset antall plasser til tilhørere.

Les mer

Eiendomsskatt: Oslo kommune frifunnet

Gruppesøksmålet om eiendomsskatt i Oslo kommune førte ikke fram. Oslo tingrett har i dag frifunnet Oslo kommune.

Les mer

Brev til Stortinget

En sterkt forverret økonomi med budsjettkutt og nedbemanning har fått Oslo-domstolene til å skrive brev til stortingsrepresentantene fra Oslo-benken i dag. Sorenskriverne advarer mot lengre køer og andre uheldige konsekvenser hvis utviklingen ikke snus i tide. Les brevet her.

Les mer

Praktisk informasjon om Jensen-/Cappelensaken

Straffesaken mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen går i rettssal 250 fra 9. januar. Den er i utgangspunktet åpen for publikum, men det kan bli besluttet lukkede dører for kortere eller lengre sekvenser underveis.

Les mer

Sikkerhetskontroll fra mai 2017

Fra 4. mai 2017 blir det sikkerhetskontroll for besøkende til Oslo tinghus.

Les mer

Oslo tingrett søker advokater for gjennomgang av digitale bevis

Oslo tingrett søker etter advokater/advokatfirmaer som har:

Les mer

Ledige verv som fast forsvarer og fast bistandsadvokat

Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett har ledig 15 verv som fast bistandsadvokat og 8 verv som fast forsvarer.

Les mer

Get pålegges å utlevere navn og adresser på abonnenter

Oslo tingrett har avsagt en kjennelse som pålegger Get AS å oppgi til Copyright Collection Ltd. navn og adresse på abonnenter som kan ha brutt åndsverksloven ved å laste opp eller ned filmen London has fallen.

Les mer

- Lovforslag svekker tilliten til domstolen

I et høringsbrev foreslår regjeringen å endre barneloven på en måte som reiser spørsmål av svært prinsipiell karakter, skriver Oslo tingrett i en høringsuttalelse. Tingretten er særlig skeptisk til punktet om å innføre en plikt for domstolene til å reise sak om tap av foreldrerettigheter.

Les mer

Gruppesøksmål mot DNB

Oslo tingrett har i dag besluttet å fremme et gruppesøksmål fra andelseierne i verdipapirfondet DNB Norge mot Dnb Asset Management AS.

Les mer

Beslutninger Jensen-saken

Oslo tingrett har avsagt to beslutninger i Jensen-saken. Den ene beslutningen gjelder spørsmålet om hele de tiltaltes forklaring og hele eksaminasjonen av dem skal skje for lukkede eller åpne dører. Den andre beslutningen gjelder om det skal gis anledning til å filme og fotografere deler av hovedforhandlingen.

Les mer

Rettens dag 22. okt. 2016

Velkommen til et allsidig og spennende program i Oslo tinghus!

Les mer

Hurtigspor gir rask reaksjon på lovbrudd

Denne måneden startet Oslo tingretts nye hurtigspor for straffesaker.  Mindre bruk av varetekt og raskere pådømmelse er hensikten med prosjektet.

Les mer

Informasjon om branntilløp

Mandag 8. august kl. 22.56 satte en person fyr på et plagg foran hoveddøren til tinghuset. Brannen ble raskt slukket av personer som kom til med slukkeapparater, men hoveddøren ble brannskadet.

Les mer

Lawsuit from Edward Snowden dismissed

Oslo District Court has today decided that the lawsuit from Edward Snowden against the State regarding extradition, should be dismissed.

Les mer

Ingen bønnepause i retten

Det er ikke riktig, slik det går fram i VG i dag,  at retten har besluttet "bønnepauser" i terrorsak.

Les mer

Oslo tinghus får 2,5 mill. til bedre sikkerhet

I revidert nasjonalbudsjett 2016 foreslår regjeringen å gi Oslo tinghus 2,5 mill. kroner til etablering av permanent sikkerhetskontroll.

Les mer

Verdict ABB vs. the State - English version

You can now download the verdict in the lawsuit regarding prison regime and claimed violation of human rights (ECHR) in english.

Les mer

Verdict: Lawsuit regarding prison regime and claimed violation of human rights (ECHR)

Oslo district court has a verdict in the lawsuit where Anders Behring Breivik sued the Ministry of Justice and Public Security (The State).

Les mer

Staten dømt for menneskerettighetsbrudd

Soningsforholdene for Anders Behring Breivik representerte en krenkelse av menneske­rettighetskonvensjons artikkel 3. Det konstaterer Oslo tingrett i en dom avsagt i dag. 

Les mer

Dom i saken om soningsforhold

Dom i saken om soningsforholdene til Anders Behring Breivik er tilgjengelig fra kl. 15.00 på onsdag 20. april.  The verdict in the lawsuit regarding prison regime and claimed violation of human rights (ECHR) will be available from 3 PM Wednesday 20th of April.

Les mer

AF Gruppen Norge vant frem med sine krav

Saken gjelder en anbudskonkurranse som ble utlyst av Statens veivesen i januar 2012. AF Gruppen saksøkte staten for uberettiget avvisning av deres tilbud. Saksøkeren får medhold i kravene i tingretten.

Les mer

Lawsuit regarding prison regime and claimed violation of human rights (ECHR)

Anders Behring Breivik was found guilty of killing 8 people in Oslo and 69 at Utøya on 22 July 2011. In August 2012 he was sentenced to 21 years preventive detention.  He is serving the sentence under a regime of particularly high security, at Telemark prison in Skien.

Les mer

Rettssak om soningsforhold

Rettssaken om soningsforholdene til Anders Behring Breivik starter i Telemark fengsel, Skien avdeling 15. mars 2016, og avsluttes fredag 18. mars.

Les mer

Epostliste sak om soningsforhold

Tingretten har opprettet en epostliste for medier som er interessert i å dekke saken.

Les mer

Vil du bli meddommer?

Meddommere spiller en viktig rolle i vårt rettssystem. Valg av meddommere skjer hvert fjerde år. Ønsker du å bli meddommer, kan du nå melde din interesse til Oslo kommune.

Les mer

Oslo tingrett overtar barnebortføringssaker

Det nasjonale ansvaret for barnebortføringssaker er fra og med 1. januar 2016 blitt sentralisert og lagt til Oslo tingrett.

Les mer

Lov å si potetgull

Maarud har fram til i dag hatt enerett på å kalle chipsen sin for "potetgull". Nå har Oslo tingrett bestemt at Maaruds varemerkeregistrering av ordet er ugyldig.

Les mer

Staten frifunnet i Gassled-saken

Staten v/Olje- og energidepartementet er i Oslo tingrett frifunnet i søksmålet fra Njord Gas Infrastructure, Solveig Gas Norway, Silex Gas Norway og Infragas Norge.

Les mer

Advokatforeningens rettshjelpsaksjon

Advokatforeningens Rettshjelpsaksjon innebærer at advokater ikke stiller til rettsmøter for behandling av fengslingsbegjæringer i uke 35.

Les mer

Koordinerende bistandsadvokater i Scandinavian Star-saken

Espen Komnæs og Siv Hallgren er oppnevnt som koordinerende bistandsadvokater i forbindelse med gjenopptakingen av etterforskningen etter Scandinavian Star-brannen i 1990.

Les mer

Røykfrie inngangspartier

Fra 1. juli innskjerpes tobakkskadeloven, og offentlige bygg og virksomheter skal ha røykfrie inngangspartier.

Les mer

Staten fikk delvis medhold i omfattende skattesak

Det sivile søksmålet fra Transocean Offshore Ltd. og Transocean Offshore International Ventures Ltd. førte delvis fram, men tingretten kom fram til at de to selskapene har en skatteplikt på ca. NOK 600 millioner.

Les mer

Brudd på menneskerettigheter

Oslo tingrett har konstatert at Staten begikk konvensjonsbrudd da en mann ble holdt for lenge på glattcelle i politiarresten. Han får en oppreisning på 25.000 kroner.

Les mer

Kommuner vant delvis fram i Terra-søksmål

Kommunene som gikk til sak i forbindelse med "Terra-skandalen", vant delvis fram i Oslo tingrett.

Les mer

Hells Angels beholder hovedkvarteret

Hovedkvarteret til Hells Angels på Alnabru blir ikke inndratt. Klubben må imidlertid betale 750 000 kroner i bot for brudd på våpenloven.

Les mer

Tapte mot vinprodusent

Bache-Gabrielsen Norge AS tapte søksmålet mot den chilenske vinprodusenten Vinã La Rosa S.A.

Les mer

11 års fengsel for voldtekt av datter

En mann er i Oslo tingrett dømt til 11 års fengsel for voldtekt av sin egen datter.

Les mer

Får fire millioner etter oppsigelse

En tidligere korrekturleser for Norsk Lyd- og Blindeskriftbibliotek fikk nesten fire millioner i erstatning for ugyldig oppsigelse.

Les mer

Konsulentfirma vant over Snøhetta

I en dom fra 17. februar vant det engelske konsulentfirmaet Buro Happolds Limited søksmålet mot arkitektfirmaet Snøhetta AS.

Les mer

Tapte mot Antidoping Norge

Sandvolleyballspilleren Vegard Høidalen tapte søksmålet mot Stiftelsen Antidoping Norge.

Les mer

Dømt for grovt bedrageri

31. januar ble en mann i 40-årene dømt til fengsel i tre år og ni måneder for grovt bedrageri. Bedrageriene fant sted fra 2005 til 2008.

Les mer

Må betale erstatning for stort kattehold

I en tvistesak i Oslo tingrett i januar ble en kvinne dømt til å betale 556 865 kroner i erstatning til en annen kvinne. Bakgrunnen for søksmålet var kvinnens store kattehold i en leilighet hun hadde leid.

Les mer

Dømt for uaktsom busskjøring

En mann er i Oslo tingrett dømt til 18 dagers fengsel for uaktsom kjøring av buss.

Les mer

De sivile kravene etter Halloween-drapet

I januar 2014 ble de sivile kravene etter Halloween-drapet fastsatt. Den dreptes datter får 1 770 000 kroner og den forsøkt drepte får 849 867 kroner.

Les mer

Seks måneders fengsel for knivstikking

To menn er i Oslo tingrett dømt til fengsel i seks måneder for å ha knivstukket en mann i ryggen.

Les mer

Canica tapte skattesak om seilbåt

Stein Erik Hagens familieselskap Canica tapte skattesaken om seilbåten, og får ikke godkjent fradrag på kr 81 millioner. Det har Oslo tingrett avgjort i dag.

Les mer

Dom i "Neda"-saken

Oslo tingrett har i dag avsagt dom i den såkalte Neda-saken. Avgjørelsen innebærer at Utlendingsnemndas vedtak av 11. april 2013 kjennes ugyldig. Rettens avgjørelse innebærer at UNE må vurdere saken på nytt. Den innebærer ikke at familien har lovlig opphold i Norge.

Les mer

Leietakere i HA-lokalet kan flytte inn igjen

Oslo tingrett har i dag bestemt at leietakerne i klubblokalene til Hells Angels kan flytte tilbake. Retten mener beslaget er godt nok sikret ved at politiet tinglyser en urådighetserklæring.

Les mer

Tingretten behandler HA-beslag

I dag behandler Oslo tingrett beslaget av klubbhuset til Hells Angels på Alnabru i Oslo.

Les mer

Neda-saken utsettes med én dag

Den såkalte "Neda"-saken skulle etter planen startet tirsdag 29. oktober. Sykdom og habilitetsspørsmål førte til at den blir utsatt med én dag.

Les mer

Sigrid-tiltalt dømt til behandling

En 38 år gammel mann er dømt til tvungent psyksisk helsevern for drapet på Sigrid Giskegjerde Schjetne (16).

Les mer

Bremanger kommune vant fram

Bremanger kommune i Sogn og Fjordane vant fram med søksmålet mot Danske bank om derivatavtaler inngått i 2006 og 2007.

Les mer

Hudkrem-produsent anker dom

Hudkrem-produsenten "Naturlig valg" tapte søksmålet mot Forbrukerrådet. Nå ankes dommen videre til lagmannsretten.

Les mer

Samfunsstraff etter råkjøring

En 47 år gammel mann er dømt til samfunnsstraff etter at han kjørte i 148 km/t ved Strynefjell i Skjåk. I tillegg mister han førerkortet i 10 måneder.

Les mer

Ulovlige cannabisfrø

En 23 år gammel mann fikk 14 dagers betinget fengsel for å ha innført 10 cannabisfrø til Norge.

Les mer

Dømt for barnemishandling

Et ektepar er dømt til 178 timers samfunnsstraff for mishandling av en 14 år gammel gutt.

Les mer

Fortsatt tvungent psykisk helsevern etter familiedrap

En 49 år gammel mann ble i mars 2010 funnet skyldig i drapet på ektefellen og parets to sønner på 5 år og 9 måneder. Mannen ble i mars 2010 dømt til tvungent psykisk helsevern. Nå har Oslo tingrett besluttet at mannen fortsatt skal undergis samme behandling.

Les mer

Raskere beramming av dommeravhør

Barn som kan være utsatt for vold eller seksuelle overgrep, har måttet vente lenge på å bli avhørt. Nå skal nye rutiner få ventetiden ned.

Les mer

Brennpunkt-medarbeider må ikke vitne om kilde

Oslo tingrett pålegger ikke redaksjonssjef Vibeke Synnøve Haug vitneplikt i forbindelse med et tilbud om å kjøpe etterforskningsdokumenter i 22. juli-saken.

Les mer

Revisorselskapet BDO frifinnes for erstatningsansvar

Vendere Eiendom vant ikke fram i Oslo tingrett med sitt erstatningskrav mot revisorfirmaet BDO. Kravet kom i forbindelse med en av Norges-historiens største konkurser knyttet til Lunde Gruppen AS.

Les mer

Prisavslag for trekkfullt hus

Et par kjøpte en enebolig på vestkanten i Oslo. Kort tid etter overtakelsen, oppdaget de en kald trekk i boligen. Det viste seg at boligen ikke hadde trelags isolerglass i vinduer og verandadør, slik det stod i verdi- og lånetaksten.

Les mer

Dømt for forsikringsbedrageri

En 24 år gammel utdannet bilmekaniker er dømt til fengsel i 60 dager for forsikringsbedrageri.

Les mer

Narkotikatiltalt fikk åtte år

I Oslo tingrett fredag 5. april ble en mann dømt til fengsel i åtte og et halvt år for oppbevaring og salg av narkotika, samt heleri. Mannen må også tåle inndragning av en Audi TT personbil, en Bakai pistol og 862.000,- kroner. En medtiltalt kvinne ble frikjent.

Les mer

Siktede i Sigrid-saken fortsatt fengslet

37-åringen som er siktet i Sigrid-saken, ble i Oslo tingrett i dag fengslet for fire nye uker.

Les mer

Nathan vant fram

Oslo tingrett har i dag kommet fram til at UNEs vedtak i den såkalte Nathan-saken må kjennes ugyldig.

Les mer

Dømt etter hallikparagrafen

En kvinne i 50-årene er dømt til 45 dager betinget fengsel for å ha disponert sin leilighet for prostitusjonsvirksomhet, samt tatt i mot henvendelser fra kunder.

Les mer

Hamre tapte sak om gjenopptakelse

Den tidligere travkusken Atle Hamre tapte søksmålet mot Gjenopptakelseskommisjonen for straffesaker.

Les mer

Folkemord i Rwanda

En mann er dømt til fengsel i 21 år for medvirkning til overlagt drap på et stort antall personer. Drapene var en del av folkemordet som fant sted i Rwanda i 1994, der rundt 800 000 mennesker ble drept i løpet av tre måneder.

Les mer

Cannabisplantasje i Oslo sentrum

Etter å ha dyrket og oppbevart 299 cannabisplanter i en leilighet i Oslo sentrum, ble mannen i trettiårene dømt til fengsel i ett år og syv måneder av Oslo tingrett.

Les mer

Straffedømt 17 ganger – dømt igjen.

En mann i trettiårene ble av Oslo tingrett dømt til fengsel i 10 måneder for vold. Mannen er tidligere straffedømt 17 ganger, og soner for tiden en annen dom.

Les mer

Strippeklubb tilkjent 1,9 millioner

Oslo kommune er dømt til å betale 1,9 millioner i erstatning til Den Blue Engel AS. I tillegg må kommunen betale saksomkostninger og forsinkelsesrenter fra desember 2010.

Les mer

Fikk 240.000 i prisavslag

Leiligheten paret kjøpte var 9 kvadratmeter for liten. I januar fikk de medhold i Oslo tingrett om mangelansvar og prisavslag.

Les mer

Fengsel for dyremishandling

En kvinne og hennes sønn ble i Oslo tingrett 31. janaur dømt til fengsel for dyremishandling av to hunder. De tiltalte mister i tillegg retten til å ha hund.

Les mer

Tvil om korrekt mengde cannabis

En 32 år gammel mann ble i Oslo tingrett 17. januar dømt til to års fengsel, hvorav 10 måneder betinget med en prøvetid på to år. Grunnlaget for dommen er at tiltalte blant annet  har dyrket fram og oppbevart 130 marihuanaplanter, med salg som formål.

Les mer

Retten opphever avslag om asyl

En iransk kvinne i 30-årene fikk i Oslo tingrett omgjort avslaget på sin asylsøknad. Kvinnen har konvertert fra islam til kristendom, og frykter derfor å reise tilbake til Iran.

Les mer

Soner dom - dømt på ny

En mann på 45 år er dømt for heleri og hvitvasking av 3,3 millioner. Tiltalte soner for tiden en dom på åtte år og seks måneder i fengsel for innførsel og omsetning av narkotika.

Les mer

Tre dømt for seksuell omgang med mindreårige

I starten av januar er det kommet dom i to saker, hvor tre menn er dømt for å ha hatt seksuell omgang med barn under 16 år.

Les mer

Norefjell-meklere frifunnet for hovedkravet

Etter et tapsprosjekt på Norefjell, ble flere eiendomsmeklere saksøkt for vel 184 millioner kroner. Oslo tingrett har frifunnet meklerne for dette kravet.

Les mer

- Rettens raske gang kan spare millionbeløp

En ny og raskere måte å gjennomføre rettssaker på er testet ut i Oslo tingrett. «Prøvesaken» ble kuttet fra 12 uker til 8 dager, og ga kostnadsbesparelser på 4-5 millioner kroner. Dette skriver Dagens Næringsliv 22. november 2012.

Les mer

Brev om budsjettet 2013 til justiskomiteen

Lederne i de største tingrettene, som representerer mer enn halvparten av sakene som behandles, og lederne i alle landets lagmannsretter, har i et møte med Domstoladministrasjonen 18. oktober fått presentert konsekvensene av regjeringens forslag til statsbudsjett for 2013.

Les mer

Avgjørelser i 22. juli-saken

Lovdata har samlet alle rettsavgjørelser tilknyttet 22. juli-saken.

Les mer

Philip Morris tapte mot Staten

1. januar 2010 ble det innført forbud mot synlige tobakksvarer i butikker og utsalgssteder. Den store tobakksaktøren Philip Morris mente forbudet var i strid med EØS-avtalen. Oslo tingrett kom til motsatt resultat, og frifant Staten.

Les mer

Krekar dømt etter § 147 c

Mullah Krekar ble 28. august dømt av Oslo tingrett til 1 års fengsel for overtredelse av straffelovens § 147 c første ledd. Dette er første gang noen har blitt tiltalt og dømt etter denne bestemmelsen, som dreier seg om oppfordring til terrorhandlinger.

Les mer

Lukkede dører i Breivik-saken

Oslo tingrett har bestemt at fengslingsmøtet i Breivik-saken skal gå for lukkede dører.

Les mer

Staten frifunnet i sak om allmenngjøring

Forskriften om delvis allmenngjøring av verkstedsoverenskomsten for skips- og verftsindustrien er ikke i strid med EØS-retten og ligger innenfor allmenngjøringsloven, fastslår Oslo tingrett.

Les mer

Pilestredet 103 vant fram

Borettslaget Pilestredet 103 får redusert gjelden sin med åtte millioner kroner og får blant annet 10 millioner kroner i erstatning.

Les mer

IBM må betale 106 mill. til Telenor

Telenor krevde nærmere 260 millioner kroner fra IBM, etter et strandet IT-prosjekt. Oslo tingrett fant grunnlag for å tilkjenne Telenor 106 millioner kroner.

Les mer

Statsbudsjettet svekker domstolene

Pressemelding fra Oslo tingrett i forbindelse med statsbudsjettet 2009:

Les mer

Tingrettens saksmengde øker sterkt

Kvartalsstatistikken for Oslo tingrett viser sterk vekst for både sivile saker og straffesaker. Flere saker i kø vil på sikt gi økende saksbehandlingstider.  

Les mer

Reinertsen AS vant søksmål mot Sørkedalsveien 9

Entreprenøren Reinertsen AS vant fram på nesten alle punkter i søksmålet mot byggherren Sørkedalsveien 9 AS. Tvisten gjaldt et sluttoppgjør på ca 20 millioner kroner.

Les mer

Årsmeldingen 2008 er kommet

For første gang i historien oppfyller Oslo tingrett alle målsettinger for gjennomsnittlige behandlingstider.

Les mer

Stopper ikke Vigrid-film på YouTube

Oslo tingrett har avvist kravet fra organisasjonen NorgesPtriotene og dens leder, Øyvind Heian, om å fjerne filmen ”Vigrid: Det siste oppgjøret” fra nettstedet You Tube. Avgjørelsen er ikke tatt uten tvil, på grunn av krenkende ytringer retter mot Heians person. Terskelen for forhåndssensur skal imidlertid være svært høy, og også NorgesPatriotene og Heian selv bruker sterke virkemidler, mener tingretten.

Les mer

Transocean tapte patentsak

Oslo tingrett har kjent Transoceans to norske patenter på "Dual Activity Drilling" ugyldige på grunn av såkalt ”manglende oppfinnelseshøyde”. Transocean ble også pålagt å betale sakens omkostninger.

Les mer