Kringkasterforeningen tapte søksmål

Kringkasterforeningen saksøkte Kultur- og kirkedepartementet etter avslaget på konsesjonssøknaden for ikke-kommersielt fjernsyn i det digitale bakkenettet. Søksmålet førte ikke fram i tingretten.

I mars 2008 ble konsesjonen for ikke-kommersielt fjernsyn i det digitale bakkenettet tildelt Foreningen Frikanalen. Kringkasterforeningen fikk samtidig avslag på sin søknad.
I søksmålet som Kringkasterforeningen anla mot Kultur- og kirkedepartementet, hevder foreningen at bruk av kringkastingskonsesjon og konsesjonsvilkåret om ansvarlig redaktør er i strid med Grunnloven § 100 som forbyr forhåndskontroll av ytringer.
Kringkasterforeningens anførte også at myndighetene tok utenforliggende hensyn da de avslo søknaden om konsesjon .


Ikke grunnlovsstridig

Tingretten kom etter en samlet vurdering fram til at dagens konsesjonsordning for kringkasting ikke er i strid med Grunnloven § 100.  Tingretten fant heller ikke at konsesjonskravet om ansvarlig redaktør er grunnlovsstridig.
Videre heter det i dommen:
”Slik tingretten ser det, er det (..) i Medietilsynets vedtak ikke tatt hensyn som ligger utenfor det som tilsynsmyndighetene hadde adgang til å legge vekt på i sin skjønnsmessige vurdering av hvilken søker som var den best kvalifiserte. (...) Når Medietilsynet skulle foreta et valg mellom to søkere, måtte det derfor være adgang til også å vektlegge at den ene søkeren ikke ønsket å rette seg etter konsesjonsvilkårene. Etter tingrettens mening kunne Medietilsynet ikke være forpliktet til å se bort fra at Kringkasterforeningen tilkjennegav at man ikke ville rette seg etter konsesjonsvilkåret om å utpeke en ansvarlig redaktør.” 

Kringkasterforeningen fritas for å betale Statens sakskostnader, blant annet på grunn av det ulike styrkeforholdet mellom partene.

Les dommen her.

 

Dommer fra tingretten kan ankes til lagmannsretten. Dommen er derfor ikke rettskraftig når den legges ut på internett.