DNB frifunnet i gruppesøksmål

Gruppesøksmålet som Forbrukerrådet reiste på vegne av ca. 180 000 andelseiere i flere DNB-fond, førte ikke fram.

Gruppesøksmålet dreide seg om DNB Asset Management AS tok seg betalt for forvaltningstjenester som ikke ble levert. Kravet var på totalt på 690 millioner kroner.

Retten mener etter en samlet vurdering at andelseierne ikke hadde rettslig krav på noen høyere grad av aktiv forvaltning enn den de fikk.

Rettens konklusjon er basert på følgende:
1. Andelseierne betalte for en aktiv forvaltning som skulle gi en reell mulighet for meravkastning. 
2. Andelseierne hadde en reell mulighet til å tjene mer på DNB-fondene enn i et indeksfond, selv om denne muligheten var liten.
3. Lovgiver har ikke satt en minstegrense for graden av aktiv forvaltning. Retten mener det er tvilsomt om en slik minstegrense er ønskelig, og at domstolene uansett ikke er rette instans til å sette den.

Rettslig vern
Retten understreker at gruppesøksmål er en prosessform som ikke gir grunnlag for å vurdere rettsgrunnlaget for erstatning til enkeltstående andelseiere. Kravet fra Forbrukerrådet er basert på en forutsetning om at ingen av andelseierne fikk den tjenesten de betalte for. Retten peker på at en del av saksøkerne tjente mer på å ha pengene sine i et DNB Norge-fond enn i et indeksfond med lavere forvaltningshonorar. Skulle det være andelseiere som mener de er villedet av DNB og dermed blitt påført tap, mener retten det vil være riktigere å reise sak om erstatning eller tilbakebetaling etter bl.a. avtaleloven § 36 og/eller det ulovfestede informasjonsansvaret. 

Saksomkostninger
Retten gjør unntak fra hovedregelen om at den tapende parten skal dekke motpartens sakskostnader.  Retten begrunner dette med at det var tungtveiende grunner for å få saken prøvd og at den reiste prinsipielle spørsmål som ikke tidligere har vært prøvd av domstolene.

Les dommen her.