Organisasjon

Den dømmende virksomheten
Oslo tingrett ledes av sorenskriver Yngve Svendsen og er organisert i åtte avdelinger. I hver avdeling er det én avdelingsleder (dommer), ca. 11 dommere/dommerfullmektiger og ca. 8 saksbehandlere.

Den administrative virksomheten
Administrasjonsavdelingen utgjør den ikke-dømmende delen av tingretten, og ledes av direktør Arnhild Olsen.

Det er fem seksjoner i avdelingen; HR-seksjonen, Tinghusservice, Økonomi- og regnskapssesksjonen, Kommunikasjon og samfunnskontakt og Sikkerhet- og serviceseksjonen. Enkelte funksjoner i administrasjonen, som resepsjon, sentralbord, bibliotek og kantine, er fellesfunksjoner for begge domstolene i Oslo tinghus.

Bemanning
Oslo tingrett har en bemanning på ca. 250 personer. Av disse er ca 70 dommere, 38 dommerfullmektiger og 73 saksbehandlere. I tillegg er det 48 administrativt ansatte i tingretten og 28 ansatte tilknyttet fellestjenestene til Oslo tinghus.

Økonomisk ramme
Oslo tingrett har for 2018 en budsjettramme på 181,58 millioner kroner. Oslo tinghus har 85,51 millioner kroner til disposisjon til lønn, husleie og drift.

Organisasjonskart: