Tolk

Tolk er nødvendig i hvert tredje rettsmøte i Oslo tingrett.

Les mer om tolkebruken i domstolen her.

Her finner du brev til tolker om salær og reiseregning.

God rettstolking er viktig for riktig saksbehandling og partenes rettssikkerhet. Tolkene skal som hovedregel oppnevnes av retten. I straffesaker og sivile saker med fri sakførsel dekkes utgiftene av det offentlige.

Prøveprosjekt for bestilling av tolker

Fra desember 2017 samarbeider Oslo tingrett og Oslo politidistrikt om et ett-årig prøveprosjekt med elektronisk løsning for bestilling av tolker. 

Må være registrert

Alle som ønsker oppdrag som tolk i Oslo tingrett, må være registrert i domstolenes landsdekkende tolkeregister. Slik sikrer vi at tolkene som oppnevnes, har gode kvalifikasjoner.

Disse kan registrere seg: Tolker som er statsautorisert tolk eller translatør, har fullført tolkeutdanning fra universitet eller høyskole, eller har gjennomført Tospråktesten (UDI-test) med godkjent resultat.

Brev og skjema for registrering.

Send skjema til Oslo tingrett, Postboks 8023 Dep, 0030 Oslo. Kopi av vitnemål fra tolkerelatert utdanning og evt. dokumentasjon på kvalifikasjoner i tolkning mv. vedlegges.


Testing av tolker 

Testing av tolker organiseres av Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) i forbindelse med opptaksprøver til tolkeutdanning og kurs i tolkens ansvarsområde. Det holdes flere kurs i løpet av året, på ulike steder i landet. Les mer på Tolkeportalen om når det holdes kurs i nærheten av der du bor.

Bruk utdanningstilbud

Vi oppfordrer alle som ønsker å tolke i retten, om å søke utdanningstilbudene på dette feltet. Tolker med tolkefaglig utdanning prioriteres høyere for oppdrag enn tolker uten slik utdanning. Tolkeutdanningen tilbys ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). For mer informasjon se HiOAs sider.


Nasjonalt tolkeregister

Hvis du ønsker å bli oppført i Nasjonalt tolkeregister, anbefaler vi at du tar direkte kontakt med IMDi. For informasjon om nødvendige kvalifikasjoner for å bli registrert i Nasjonalt tolkeregister, vises til Tolkeportalen eller IMDi.

 


Henvendelser om registrering og generelle spørsmål: Tlf. 22 03 56 64.