Meny
Illustrasjonsbilde penger

Rettsgebyr er et gebyr som må betales av den som går til sak, eller den som anker en rettsavgjørelse.

Hvis man vinner saken, kan motparten bli pålagt å betale rettsgebyret som en del avgjørelsen rundt sakskostnadene.

Ett rettsgebyr (R) er på 1049 kroner fra 1. januar 2017 (lenke til lov om rettsgebyr på lovdata.no). Antall rettsgebyr som skal betales, varierer etter type sak og hvor omfattende saken er. Se oversikt nedenfor.

I noen saker skal det ikke betales rettsgebyr. Dette gjelder blant annet barnefordelingssaker, farskapssaker, saker etter husleieloven og sak mot arbeidsgiver – se rettsgebyrloven § 10 for alle unntak (lovdata.no).

Fri rettshjelp (lovdata.no) kan også omfatte fritak for rettsgebyr.

En part som ikke bruker advokat, må betale rettsgebyret på forskudd for at retten skal behandle saken.

Hvis en part krever retten satt med meddommere eller oppnevnt sakkyndige, må parten i tillegg betale kostnaden for dette.

Oversikt over rettsgebyr for ulike saker

Forliksrådet

Se www.forliksraadet.no.

Sivile saker i tingretten

Inngangsgebyret er på 5 R og inkluderer første dag av hovedforhandlingen. Gebyret økes med 3 R for hver rettsdag til og med dag 5. Fra dag 6 økes gebyret med 4 R. Har saken vært behandlet i forliksrådet, reduseres betalingen med 1 R.

 

1 dag

 (5 R)

5 245 kr

 

2 dager

 (8 R)

8 392 kr

 

3 dager

 (11 R)

11 539 kr

 

4 dager

 (14 R)

 14 686 kr

 

5 dager

 (17 R)

17 833 kr

 

6 dager

 (21 R)

22 029 kr

 

7 dager

 (25 R)

26 225 kr

 

8 dager

 (29 R)

30 421 kr

For saker som ikke ender med dom gjelder:

 • blir saken avvist, nektet fremmet eller hevet (2 R) = 2 098 kr
 • blir saken forlikt/trukket før 4 uker før hovedforhandling (2 R) = 2 098 kr
 • blir saken forlikt/trukket senere enn 4 uker før hovedforhandling (2,5 R) = 2 622 kr
 • hvis saken trekkes eller forlik inngås under hovedforhandling, betales halvparten av fullt gebyr. Eksempelvis, ved forlik på dag 2 under hovedforhandling, skal det betales kr 4 196 (halvparten av 8 392 kr)
 • Fraværsdom (2,5 R) = kr 2 622

Småkravsprosess (tvisteloven kapittel 10)

I småkravsprosess-saker som har vært behandlet av forliksrådet, betales (2,5 R) = 2 622 kroner. Har saken ikke vært behandlet i forliksrådet først, så økes betalingen til (3,5 R) = 3 671 kroner.

Mortifikasjonssaker

 • Mortifikasjonssaker (0,8 R) = 839 kr

Skjønn:

 • (5 R) hver dag skjønn holdes = 5 245 kr
 • Hvis skjønn heves før første dag (2 R) = 2 098 kr.

Det samme gjelder for overskjønn.

Tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring (forføyning/arrest)

 • For begjæring om tvangsfullbyrdelse betales (2,1 R) =  2 202 kr (selv om begjæringen senere trekkes eller avvises)
 • For begjæring om utlegg betales (1,7 R) = 1 783 kr
 • For begjæring om utlegg av tvangsgrunnlag fra utlandet betales 1, 7 R = 1 783 kr
 • Klage til tingretten i namssaker  (1 R) =  1 049 kr
 • Arrest og midlertidig sikring/forføyning (2,5 R) = 2 622 kr
 • Behandling av begjæring om tvangsoppløsning av sameie (2,1 R) =  2 202 kr

Hvis retten beslutter å gjennomføre tvangsoppløsningssalget påløper i tillegg et behandlingsgebyr (9 R) = kr 9 441.

Hvis retten beslutter andre typer tvangsfullbyrdelse påløper det ytterligere et gebyr. Oversikt over typer tvangsfullbyrdelse og gebyrer finner på i rettsgebyrloven § 14  (lenke til lovdata.no)

Skifte-og konkursbehandling

 • Proklama (4 R) =  4 196 kr
 • Bobehandling av dødsbo er i utgangspunktet (18 R) = 18 882 kr. Imidlertid oppnevner tingretten ofte en bobestyrer. Da betales bare det halve antallet rettsgebyr (9 R), i tillegg kommer salær til bobestyrer.
 • Bobehandling av felleseiebo og konkursbo (25 R) = 26 225 kr
 • Hvis konkursbehandlingen innstilles (12,5 R) = kr 13 112 kr
 • Avslått eller trukket begjæring om konkurs eller gjeldsforhandling, eller hvis konkurssaken heves (3 R) =  3 147 kr
 • Forskudd til dekning av boomkostninger ved begjæring om offentlig skifte av felleseiebo og dødsbo: 30 000 kr (fastsettes av den enkelte tingrett og kan derfor variere noe).
 • Forskudd til dekning av boomkostninger ved begjæring om konkurs:  52 450 kr
 • Forberedende rettsmøte (2 R) =  2 098 kr
 • Behandling av gjeldsforhandlingsbo (5 R) =  5 245 kr

Notarialbekreftelser (notarius publicus)

262 kroner for notarialattester (0,25 R).

Oppbevaring av testamente

Oppbevaring av testament i en domstol koster 839 kroner (0,8 R).


 

Rettsgebyr i lagmannsrettene og Høyesterett

Ankeforhandling (24 R) = 25 176 kroner. Det gjelder også anke i saker som behandles etter reglene om småkravsprosess. Imidlertid skal det bare betales 4 R hvis lagmannsretten opphever dommen etter tvisteloven § 29-12 annet ledd (lenke til lovdata.no).

For saker som ikke ender med dom:

 • Ved avledet anke betales rettsgebyr på (24 R) =  25 176 kr
 • Blir anken avvist, nektet fremmet eller hevet, så betales (2 R) =  2 098 kr
 • Anke over kjennelser og beslutninger  (6 R) = 6 294 kr
 • Hvis saken blir forlikt/trekkes innen 4 uker før hovedforhandling (2 R) = 2 098 kr
 • Hvis saken blir forlikt/trekkes senere enn 4 uker før hovedforhandling (12 R) =  12 588 kr
 • Hvis saken trekkes eller forlik inngås under hovedforhandling, betales halvparten av fullt gebyr (eksempelvis skal det ved forlik på dag 2 under hovedforhandling betales 14 161 kr (dette er halvparten av 27 R, altså 28 323 kroner. Se tabell i neste avsnitt).

 

Tillegg for ankeforhandling per dag:

 

1 dag

 (24 R)

 25 176 kr

 

2 dager

 (27 R)

 28 323 kr

 

3 dager

 (30 R)

 31 470 kr

 

4 dager

 (33 R)

 34 617 kr

 

5 dager

 (36 R)

 37 764 kr

 

6 dager

 (40 R)

  41 960 kr

 

7 dager

 (44 R)

 46 156 kr

 

8 dager

 (48 R)

 50 352 kr

Ut over dette fortsetter tillegget å være 4 R per dag.

Siden ble sist oppdatert: 05.07.2016, kl. 13.53