Kunngjøring gruppesøksmål

Les hele kunngjøringen her (PDF).

Fristen for å melde seg på gruppesøksmålet er nå utløpt. Er du usikker på om du er påmeldt? Ta kontakt med Huseierens Landsforbund på epost: a.leisner@huseierne.no

 

Oslo tingrett har ved kjennelse av 10.03.17 fremmet saken som gruppesøksmål, jf. tvisteloven kap. 35.

  1. Saksøkerne anfører at Oslo kommunes vedtak om utskriving av eiendomsskatt etter lov av 06. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane, er ugyldig. Dette begrunnes med at kommunen ved sin forskrift av 16.12.15 vedtok at det for alle selvstendige boenheter skulle gjøres et bunnfradrag på kr. 4 mill. Dette får som konsekvens at det kun er for selvstendige boenheter med et eiendomsskattegrunnlag på over kr. 4 mill. det blir krevd skatt. I og med dette er det kun for ca. 20 % av kommunens boenheter at det blir krevd skatt. Eiendomsskatteloven gir ikke hjemmel for dette. Forskriften er ulovlig, og derved er det enkelte skattevedtak ugyldig. Konsekvensen av dette er at betalt skatt må betales tilbake av kommunen.
  2. For det tilfelle at saksøkerne ikke får medhold i krav som beskrevet i punkt 1 ovenfor, anføres det at eiendommer som inneholder flere selvstendige boenheter, og hvor en eller flere boenheter har fått avkortet bunnfradrag, skal få fullt uavkortet bunnfradrag per antall boenheter. Dette medfører at vedtak om utskrevet skatt for disse eiendommene, hvor det er avkortet bunnfradrag, er ugyldige. Også her er konsekvensen at ulovlig ilignet skatt skal betales tilbake.
  3. Kommunen bestrider at bunnfradraget er satt ulovlig høyt. Det er vist til at kommunen er gitt betydelig skjønnsfrihet ved utformingen av reglene om eiendomsskatt, herunder bunnfradraget, og at skjønnsfriheten i dette tilfellet er brukt på en måte som begunstiger alle skattyterne i kommunen. Til saksøkernes anførsel i punkt 2 over, har kommunen anført at det ikke er snakk om ulovlig «avkorting» av bunnfradraget. Bunnfradraget skal tilordnes den enkelte boenheten og ikke boligen som sådan. Dette må derfor begrenses oppad til den enkelte boenhetens verdi, slik at «ubenyttet» del av bunnfradraget for en enhet ikke kan overføres til en annen boenhet i samme eiendom. Kommunen har også anført at konsekvensen av eventuell ugyldighet ikke uten videre kan være tilbakebetaling av innkrevd eiendomsskatt.

Oslo kommune har anført at det er en forutsetning for å reise søksmål at klageadgangen er utnyttet. Kommunen har derfor påstått at saken skal avvises for de som ikke har påklaget vedtaket. Saksøkerne har anført det å utnytte klageadgangen ikke er en forutsetning for å reise sak, og at søksmålet derfor må fremmes også for de som ikke har påklaget vedtaket. Retten vil ta standpunkt til dette i tilknytning til hovedforhandlingen.

Saken fremmes som gruppesøksmål etter tvisteloven § 35-6. Dette innebærer at den som ønsker å delta i saksøkergruppen må la seg registrere i et register opprettet av Oslo tingrett. Registreringen kan skje skriftlig eller muntlig. Muntlig registrering skjer ved oppmøte i Oslo tinghus. Skriftlig registering skjer via skjema lagt ut på tingrettens hjemmeside:
www.domstol.no/registrering-gruppesoksmal-eiendomsskatt

Det fremgår av registeret hvilke opplysninger som må gis for å bli registrert. Et registrert medlem kan, frem til rettskraftig dom er avsagt, ved henvendelse til retten, tre ut av gruppen.

Det opprettes en "hovedgruppe" for de som faller inn under pkt. 1 ovenfor, og en undergruppe for de som faller inn under pkt. 2 ovenfor. Alle som faller inn under punkt 2 vil være omfattet av punkt 1. De som ønsker å registrere seg må opplyse om de kun skal registreres i hovedgruppen, eller om de også skal registreres i undergruppen.

I kjennelse av 10.03.17 har retten utpekt Huseiernes Landsforbund som grupperepresentant, jf. tvisteloven § 35-4(2e). Dette innebærer at Huseiernes Landsforbund har de rettigheter og plikter som følger av tvisteloven kap. 35. Her nevnes at grupperepresentanten i søksmålet handler på vegne av gruppen og også kan inngå forlik. Et forlik skal godkjennes av retten.
Huseiernes Landsforbund har overfor retten erklært at Huseiernes Landsforbund vil bære alle kostnadene knyttet til søksmålet, herunder kostnader til egen prosessfullmektig.

Frist for å la seg registrere som gruppemedlem er satt til 20.04.17.